Damjan Leban proti Primorskim novicam

Razsodba NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR) v sestavi Vili Einspieler (predsednik), Filip Šemrl (razsodnik poročevalec), Andrej Bartelj, Peter Jančič, Nada Ravter in Neva Zajc (člani) je na seji 23. aprila 2003 v primeru Damjan Leban proti Primorskim novicam razsodilo, da je časnik kršil kodeks slovenskih novinarjev.

Primer: Damjan Leban proti Primorskim novicam

Damjan Leban iz Tolmina je na Novinarsko častno razsodišče naslovil pritožbo zaradi objave njegove fotografije z vrha Matajurja v torkovi številki Primorskih novic z dne 7. januarja 2003, ki jo ima na svoji spletni strani (http://galerija.tol.sik.si/razgledi). Fotografija je bila objavljena v križanki, ki jo je za omenjeni časopis sestavil Milko Emeršič. Damjan Leban Primorskim novicam očita, da pod fotografijo niso navedle avtorja, torej njega, čeprav na omenjeni spletni strani jasno piše, da brez avtorjevega pisnega dovoljenja ni dovoljena uporaba gradiva za kakršne koli namene. Moti ga tudi dejstvo, da se Primorske novice niso odzvale na njegova večkratna opozorila. Takega ignorantskega odnosa od njih ni pričakoval, zato se je obrnil še na Novinarsko častno razsodišče, saj meni, da hkrati s kršenjem avtorskih pravic Primorske novice kršijo tudi novinarski kodeks, natančneje njegov 4.člen, ki pravi, da mora novinar, kadar je le mogoče, navesti vir informacij, 10.člen, ker se mora novinar izogibati nedovoljenim načinom zbiranja podatkov in 15.člen, ker se mora novinar izogibati razmeram, ki bi lahko privedle do konflikta interesov, dejanskega ali navideznega, s katerim bi lahko kompromitiral svoje dobro ime oziroma novinarsko skupnost. Pritožitelj je za podkrepitev stalnega kršenja avtorskih pravic, ki jih kršijo Primorske novice pritožbi priložil tudi članek novinarke Katje Željan z naslovom »Počitek ob jezeru, nato pa na vrh!«, ki je bil v omenjenem časopisu objavljen 20. julija 2002. Večji del tega članka je dobeseden ali nekoliko prirejen prepis članka o gori Krn, ki ga je sam objavil na svetovnem spletu jeseni leta 1997. Tudi v tem primeru ni bilo navedeno njegovo ime ali spletna stran, s katere so povzeli dele spornega besedila.

Uredništvo Primorskih novic, zanj najprej odgovorni urednik Robert Mecilošek, trdi, da avtorica članka »Počitek ob jezeru, nato pa na vrh!« ni uporabljala Lebanovih podatkov, novi odgovorni urednik Bojan Gluhak pa, da ko je sam preverjal pritožiteljeve spletne strani, ni zaznal nobenega obvestila o kakršni koli prepovedi, isto je potrdil tudi avtor križanke Milko Emeršič.

SKLEP:

NČR je ugotovilo, da časnik ni kršil 4., 10. in 15. člena kodeksa slovenskih novinarjev, pač pa 27.člen, ki pravi, da se je novinar dolžan držati enakih meril, kot jih sam zahteva od drugih.

Obrazložitev

Milko Emeršič je kot avtor križanke pri njeni sestavi uporabil Lebanovo fotografijo, ki jo je ta posnel z vrha Krna, brez navedbe avtorja in brez njegovega soglasja. Gradivo ni bilo neznanega izvora, saj je bila vsebina spletne strani zaščitena z oznako prepoved kopiranja.

NČR meni, da je nedopustno, da uredništvo objavlja prispevke, ne da bi avtorja prej prosilo za dovoljenje za objavo. Primorske novice bi morale v tem in podobnih primerih upoštevati moralne pravice, kadar same ali avtorji prispevkov objavljenih v njihovem časopisu, nepooblaščeno posnemajo tujo duhovno oziroma intelektualno lastnino, pri čemer je povsem jasno, razvidno in očitno, da gre za prenašanje računalniškega gradiva s spletne strani v časopis.

Ločeno mnenje Petra Jančiča

Z razsodbo častnega razsodišča se strinjam. Objava fotografije na internetu še ne pomeni, da je ta javna last in jo sme časopis brez vsakega pomisleka objaviti, četudi avtor sploh ne bi posebej navajal, da ne dovoljuje uporabe. Po analogiji je primer podoben, kot če bi časopis objavljal fotografije, ki so bile objavljene v drugih časopisih in ne bi navedel vira niti plačal nadomestila, češ da je fotografija že bila objavljena. Ocenjujem, da gre v primeru, za čisto navadno krajo avtorskega dela, ki ga je opravil nekdo drug in zagata, ki jo je razsodišče imelo, je bila predvsem, da tako očitnih nemoralnih dejanj kodeks sploh ne predvideva, razen v splošnem 27 členu. Če je krajo časopis zagrešil pomotoma, bi bilo ustrezno, da bi se avtorju posnetka opravičil in se poskusil dogovoriti, da bi mu za fotografijo plačal, najmanj po tarifi, ki za objavljanje takšnih fotografij pač velja.

Pravni pouk

Postopek, ki je bil zaključen in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

V Ljubljani, 23. aprila 2003

Vili Einspieler, predsednik Novinarskega častnega razsodišča