Iz statutov DNS in SNS

42. člen
Novinarsko častno razsodišče (v nadaljevanju NČR) je skupen organ DNS in Sindikata novinarjev Slovenije. NČR z obravnavanjem primerov in pojavov, ki naj bi pomenili kršitev načel novinarske etike, skrbi, da člani DNS spoštujejo kodeks. V prid ugledu poklicnih novinarjev v javnosti in da bi zagotovilo spoštovanje pravic tako novinarjev kot državljanov, oziroma oseb, ki jih zadeva poročanje v množičnih medijih, NČR obravnava tudi primere očitanih kršitev Kodeksa novinarjev Slovenije avtorjev, ki niso člani DNS in drugih avtorjev uredniških vsebin, ki niso novinarji.

43. člen
Postopek pred NČR se lahko sklene:
1. s poravnavo med udeleženci v postopku,
2. z razsodbo NČR o ugotovljeni kršitvi, če gre za člana DNS ali SNS,
3. s stališčem NČR o ugotovljeni kršitvi, če ne gre za člana DNS ali SNS,
3. z razsodbo NČR, da očitane kršitve ni bilo,
4. s stališčem NČR, da očitane kršitve ni bilo.

NČR izhajajoč iz pojavov v novinarski praksi in obravnavanih primerov oblikuje priporočila, ki dopolnjujejo in pojasnjujejo posamezne člene kodeksa.

NČR lahko predlaga svetu DNS oziroma izvršilnemu odboru SNS, da člana DNS oziroma sindikata izključi iz ene ali obeh organizacij. Takšen ukrep NČR lahko predlaga le, če je prišlo do namerne, zavestne ali ponavljajoče se hude kršitve členov kodeksa.

44. člen
NČR sestavlja enajst članov. Devet članov je novinarjev, dva člana sta predstavnika javnosti. Skupščina DNS izvoli šest članov NČR, skupščina SNS izvoli pet članov NČR.

Kandidate iz javnosti se k kandidaturi za članstvo v NČR pozove z javnim razpisom. Javni razpis se objavi na spletnih straneh DNS in SNS 30 dni pred sklicem volilne skupščine prve novinarske organizacije, ki bo izvedla volitve članov NČR. Obvestilo o razpisu tajništvo DNS posreduje tudi medijem. Na razpis se lahko prijavijo ugledni strokovnjaki s področja novinarstva, etike, prava, medijev … Končni izbor dveh kandidatov opravita skupščini DNS in SNS, vsaka skupščina izbere enega kandidata. Zmaga kandidat, ki prejme najvišje število glasov. NČR ima pri izbiri kandidatov pravico do nezavezujočega mnenja.

Mandat članov NČR traja štiri leta.

V primeru, da se med trajanjem mandata število članov NČR zmanjša, postanejo člani NČR kandidati z naslednjim najvišjim številom glasov.

45. člen
NČR je pri svojem delu samostojno in neodvisno. Člani NČR so v svojem mandatu zavezani le načelom in določilom iz kodeksa, določilom statutov DNS in SNS, in v NČR ne predstavljajo svojih uredništev ali novinarskih hiš.

46. člen
V primerih, ko se je zoper enega izmed udeležencev v postopku pred NČR začel ali poteka postopek pred rednimi sodišči, NČR praviloma odloči, da ne začne postopka ali ga prekine. O primeru NČR lahko razsodi po končanem postopku pred rednimi sodišči.

47. člen
Način dela NČR, potek postopkov, načini obravnave, načini odločanja in izvršitve odločitev NČR se podrobneje določijo v Pravilniku o delu NČR. Pravilnik o delu NČR sočasno sprejemata skupščina DNS in skupščina SNS.

48. člen
Odločitve NČR so javne. Javnost je lahko prisotna tudi na javnih obravnavah, proces odločanja o pritožbah je zaprt za javnost. NČR poroča o svojem delu skupščini DNS in SNS. V poročilu mora NČR posebej navesti zavrnjene zahteve za obnovo postopka. Zaradi varstva osebnih podatkov in pravic udeležencev v postopkih pred NČR imajo dostop do dokumentacije NČR, ki se oblikuje v posamičnih primerih, samo člani NČR in udeleženci v postopku. Organom DNS in SNS ter javnosti so dostopne samo razsodbe, stališča, priporočila NČR, zapisniki s sej NČR in obravnav.

49. člen
Delovanje NČR financirata DNS in SNS sorazmerno s številom svojih članov v tem organu.

50. člen
Drugim novinarskim organizacijam in sindikatom v Republiki Sloveniji se omogoči izbira NČR za skupen organ, ki skrbi za etiko javne besede, vendar le ob soglasju sedanjih podpisnikov.

51. člen
Spremembe statuta DNS, ki zadevajo NČR, pričnejo veljati z dnem sprejetja na skupščini DNS in skupščini SNS.

STATUT SINDIKATA NOVINARJEV SLOVENIJE

27. člen
Novinarsko častno razsodišče z obravnavanjem spornih primerov in na druge, s pravilnikom določene načine, skrbi za to, da člani SNS in DNS spoštujejo Kodeks novinarjev RS, druge mednarodno uveljavljene etične standarde novinarske profesije, določbe statutov SNS in DNS, ustavo, zakone in druge družbene norme, kadar kršitev teh norm pomeni hkrati tudi neetično ravnanje. Da bi varovalo ugled novinarskega poklica v javnosti in prispevalo k spoštovanju pravic občanov, organizacij in drugih subjektov v javnem obveščanju, lahko obravnava tudi etično sporno pisanje novinarjev, ki niso člani SNS oziroma DNS.

Novinarsko častno razsodišče sestavlja enajst članov, od teh je devet novinarjev in dva predstavnika javnosti. SNS izvoli štiri člane NČR med predlaganimi kandidati, ki so člani SNS, z večino glasov na skupščini. Dva kandidata za predstavnika javnosti izbereta skupščini SNS in DNS med kandidati, ki se prijavijo na javnem razpisu, vsaka pa z večino glasov na svoji skupščini izvolita po enega člana NČR. Mandat članov NČR traja štiri leta.
Pravila dela NČR določa pravilnik, ki ga sprejmeta skupščini SNS in DNS.

28. člen
Novinarsko častno razsodišče redno spremlja, kako člani SNS oziroma DNS ter novinarji, ki niso člani SNS oziroma DNS, spoštujejo etične norme in javnost redno seznanja s svojimi ugotovitvami. Novinarsko častno razsodišče o spornih zadevah organizira obravnave. Postopek pred Novinarskim častnim razsodiščem se lahko konča s poravnavo, z objavo odločbe o kršitvi etičnih norm v javnih glasilih ali z odločbo, v kateri Novinarsko častno razsodišče ugotovi, da ni šlo za kršitev ali da novinar zanjo ni odgovoren. Novinarsko častno razsodišče lahko predlaga izvršnemu odboru SNS ali upravnemu odboru DNS, da razpravljata in sklepata o izključitvi člana. Prav tako avtonomno zavzema stališče do drugih zadev, za katere meni, da pomembno vplivajo na etiko javne zadeve.

29. člen
Stroške delovanja Novinarskega častnega razsodišča financirata SNS in DNS proporcionalno glede na število svojih članov.

30. člen
Drugim novinarskim sindikatom se ponudi možnost pristopa v Novinarsko častno razsodišče, vendar samo ob soglasju sedanjih podpisnikov. Spremembe statuta, ki zadevajo Novinarsko častno razsodišče, pričnejo veljati z iztekom mandata Častnega razsodišča DNS v sedanji sestavi in z izvolitvijo novega častnega razsodišča.

Iz-statutov-DNS-in-SNS.pdf