Novinarsko častno razsodišče

Novinarstvo je bistveno za delovanje demokracije, hkrati pa imajo novinarji pri zbiranju in posredovanju informacij veliko odgovornost. Naloga Novinarskega častnega razsodišča je zaščita svobode govora ter kakovostnega in odgovornega novinarstva.

Novinarsko častno razsodišče je skupni samoregulativni organ sindikata in društva novinarjev Slovenije, ki skrbi, da člani novinarske skupnosti ter avtorji novinarskih besedil in prispevkov spoštujejo etična in profesionalna pravila, ki so zbrana v Kodeksu novinarjev Slovenije. Kodeks je podlaga za sprejemanje odločitev razsodišča. Pritožbo, da je bil kršen Kodeks novinarjev Slovenije, lahko na razsodišče, ki ga sestavlja devet izvoljenih novinarjev in urednikov ter dva predstavnika javnosti, naslovi kdorkoli in skuša tako zaščititi svoje pravice ali doseči boljše ravnanje novinarjev oziroma uredništev v prihodnje.

Postopki pred častnim razsodiščem, ki praviloma potekajo javno, sprožijo premislek, ali je bilo ravnanje pravilno, največkrat pa tudi razpravo ter odmeve v novinarski skupnosti in širši javnosti. Postopek se lahko konča z razsodbo, če gre za člane novinarskih organizacij, oziroma s stališčem, če gre za ne člane, možna pa je tudi poravnava med novinarjem in pritožnikom. Novinarsko častno razsodišče sprejema tudi izjave in priporočila, v katerih poda natančnejšo razlago uporabe in razumevanja posameznih členov kodeksa.

V skrajnem primeru lahko razsodišče predlaga tudi izključitev člana iz novinarskih organizacij, katerih član je, razsodniki pa imajo tudi sicer široke pristojnosti: obravnavajo lahko delo novinarjev, ki niso člani novinarskih organizacij ali avtorjev, ki sploh niso novinarji. Vendar so v njegovi šestdesetletni zgodovini primeri, ko bi razsodišče zaradi kršitve kodeksa, predlagalo izključitev člana, izredno redki.

Razsodbe/stališča NČR ni mogoče šteti za dejanje, zaradi katerega bi lahko tožnik sprožil upravni spor zaradi domnevnega posega v svoje ustavne pravice.

Razsodbe/stališča NČR so po svoji vsebini mnenje tega organa in nimajo značaja sodb ali odločb, s katerimi se v nekem uradnem postopku izrekajo sankcije ali odloča o posameznikovih pravicah.

Kaj je NČR