Pritožnik

  *polje ni obvezno

  Obdolženi kršitve novinarskega kodeksa

  *če je pritožba vložena zoper več novinarjev ali urednikov, njihova imena in priimke ločite z vejicami.

  Predmet pritožbe

  Označite člene Kodeksa novinarjev Slovenije, ki naj bi bili kršeni:

  (označite enega ali več členov)  Pritožba

  Dokument s pritožbo

  dodaj / .DOC ali .PDF


  Pripete datoteke:

  Odstrani

  *ločite z vejicami/polje ni obvezno

  Povzetek: kaj naj vsebuje pritožba častnemu razsodišču?
  Pomembno je, da se odzovete čim prej, najkasneje 30 dni po objavi prispevka!

  • NČR pošljite kopijo celotnega spornega novinarskega prispevka (to velja tudi za prispevke objavljene v spletnih medijih, le povezava ni dovolj), z natančnimi podatki o tem, kdaj in kje je bil objavljen.
  • Pritožba naj vsebuje točne navedbe, kateri členi kodeksa naj bi bili kršeni in s čim. Kršitve naj bodo obrazložene.
  • Pritožbi priložite še drugo dokumentacijo, za katero kot pritožnik menite, da bi lahko dodatno osvetlila primer in razsodišču olajšala presojanje.
  • Obvezna je izjava, da pritožnik v zadevi, ki je predmet pritožbe na NČR, ni in do zaključka postopka pri NČR ne bo vložil ovadbe ali zasebne tožbe zaradi katerega od kaznivih dejanj ali vložil (civilne) odškodninske tožbe.
  • Pritožbe ne pozabite opremiti s svojim imenom, naslovom in telefonsko številko. Razsodišče anonimnih pritožb ne obravnava.

  Kdaj in kako se pritožiti na Novinarsko častno razsodišče (v nadaljevanju NČR)

  Če se želite pritožiti zaradi novinarskega prispevka, ki po vašem mnenju krši določila Kodeksa novinarjev Slovenije, je običajno najbolje o tem najprej pisno obvestiti novinarja, avtorja članka (radijske ali TV oddaje ipd.) in urednika oziroma odgovornega urednika medija, v katerem je bil prispevek objavljen. To je običajno najhitrejši način, če hočete doseči popravek ali opravičilo za netočnosti ali druga dejanja novinarja, ki po vašem mnenju niso v skladu z etičnimi standardi. Če se novinar in/ali urednik ne odzove(ta) na vaše opozorilo, če vam odziv ne ugaja ali če menite, da pritožba mediju ni smiselna, nam pišite takoj, ko je mogoče.

  Kako napisati pritožbo, kam jo poslati

  Najprej velja dobro prebrati Kodeks novinarjev Slovenije in ugotoviti, kateri člen bi naj novinar kršil. V kratkem pisnem zapisu pojasnite, kje in kdaj je bil prispevek objavljen in predstavite, kateri členi kodeksa novinarske etike so bili kršeni, s katerimi zapisanimi ali izgovorjenimi izjavami v domnevno spornem novinarskem prispevku.

  POZOR: Vložite lahko eno pritožbo zoper en medij. Če bi se želeli pritožiti zoper več prispevkov objavljenih v več medijih, razsodišču pošljite pritožbo za vsak medij posebej. Ena pritožba lahko vsebuje očitke o kršitvi kodeksa za več vsebinsko povezanih prispevkov, če so ti objavljeni v enem mediju.

  Za vsako trditev iz prispevka, za katero menite, da pomeni kršitev kodeksa, napišite, za kršitev katerega člena kodeksa gre in zakaj. Če gre na primer po vašem mnenju za neresnično trditev, ki je novinar ni preveril, napišite, katera novinarjeva trditev ne drži (citirajte jo), pojasnite, zakaj ne, in napišite, da menite, da je to kršitev 1. člena. Če je takšnih dejstev več, navedite vsa. Če menite, da gre za objavo hude obtožbe, ob kateri novinar ni pridobil odziva prizadetega, spet napišite, za katero hudo obtožbo gre, pojasnite, da novinar ni poskušal pridobiti odziva, in poleg navedite, da zato menite, da gre za kršitev 3. člena kodeksa.

  Na takšen način pripravite obrazložitve za vse trditve in člene kodeksa, za katere menite, da so bili kršeni. Ob tem utemeljite, zakaj gre po vašem mnenju za kršitev (razložite, predstavite dejstva).

  Pritožbi priložite kopijo spornega novinarskega zapisa, tonskega ali slikovnega posnetka. Če gre za prispevek objavljen na spletu ne zadošča navedba povezave do prispevka, pritožbi morate priložili kopijo prispevka ali shranjen posnetek zaslona. V primeru, da televizijski ali radijski prispevek ni več dostopen, morate pritožbi priložiti vsaj prepis prispevka. NČR pritožb brez priloženega prispevka ne more obravnavati.

  Če menite, da je potrebno, priložite tudi kopije drugih pomembnih dokumentov, ki bi častnemu razsodišču lahko olajšali razumevanje in presojo pritožbe oziroma ravnanja novinarja.

  NASLOV:
  Pritožbo oddajte preko spletnega obrazca ali jo pošljite na naslov: Novinarsko častno razsodišče, Vošnjakova ulica 8, 1000 Ljubljana.

  Pritožbo lahko pošljete tudi na e-naslov info@razsodisce.org, v tem primeru pričakujte potrditev prejema pošte. Če potrditve ne boste prejeli, nas kontaktirajte ali nam pritožbo ponovno pošljite. Pritožb, katerih prejema nismo potrdili, ne bomo obravnavali.

  ROK:
  Pritožbo morate vložiti najkasneje 30 dni po objavi oziroma dogodku, za katerega kot pritožnik ocenjujete, da sodi med primere kršitev poklicnih in etičnih meril novinarskega dela.

  Razsodišče anonimnih pritožb ne obravnava, zato tudi v primeru, če pritožbo oddate po elektronski pošti, navedite svoje osebne podatke in naslov.

  IZJAVA:

  Častno razsodišče po novem pravilniku o delu zavrže pritožbo, če se je v zadevi, ki je predmet pritožbe na NČR, že začel postopek pri sodišču v Republiki Sloveniji.

  Pritožnik pritožbi priloži izjavo: V zadevi, ki je predmet pritožbe na NČR, nisem in do zaključka postopka pri NČR ne bom vložil/a ovadbe ali zasebne tožbe zaradi katerega od kaznivih dejanj ali vložil (civilne) odškodninske tožbe.

  Če pritožbo na NČR v imenu pritožnika vloži odvetnik, mora priložiti zgornjo izjavo pritožnika, ki ga je pooblastil za pritožbo na NČR zaradi domnevne kršitve Kodeksa.

  Sledi presoja ustreznosti pritožbe

  NČR si bo prizadevalo vašo vlogo rešiti kolikor bo mogoče hitro in učinkovito. Vendar pa mora najprej ugotoviti, ali je za pritožbo pristojno in če je ta utemeljena in celovita, če torej vsebuje vse elemente, potrebne za razsojanje.

  NČR zato najprej pregleda, ali primer lahko obravnava ali ne (pristojnost). Če se pritožba nanaša na področja, ki niso v pristojnosti častnega razsodišča (denimo oglaševanje, sum o kaznivem dejanju, objava popravka ipd.), vas bomo o tem obvestili in napotili na druge ustrezne organe.

  Če vloga ni popolna, vas bomo zaprosili za dopolnitev vloge. Če pritožnik vloge ne dopolni v skladu s pravilnikom o delu NČR in Kodeksom novinarjev Slovenije, NČR vloge ne bo obravnavalo.


  Kako poteka postopek pred častnim razsodiščem?

  Vloge, ki so vložene ustrezno, NČR sprejme v obravnavo, ki ima naslednje faze:

  • o pritožbi obvestimo novinarja in ga zaprosimo, naj na pritožbo odgovori in pojasni svoje ravnanje;
  • v nadaljevanju postopka je možno, da bomo tudi vas prosili za dodatne informacije;
  • če se NČR odloči za javno obravnavo primera (pogovor z avtorjem članka, oddaje ipd. in pritožnikom), je nujno tudi vaše sodelovanje na seji oziroma obravnavi Novinarskega častnega razsodišča;
  • po razpravi ali po javni obravnavi NČR na seji, ki je zaprta za javnost, ugotavlja, ali je novinar kršil Kodeks novinarjev Slovenije. Z razsodbo oziroma stališčem (stališčem v primeru, če gre za novinarja, ki ni član novinarskih organizacij) razsodišče seznani novinarja, odgovornega urednika medija in pritožnika;
  • razsodba je objavljena na spletnih straneh razsodišča. Razsodbo prejmejo tudi medijske hiše, s pozivom, naj jo objavijo. Praksa kaže, da medijske hiše razsodbe objavljajo.

  Druge možnosti: posebna izjava, poravnava
  V zvezi s primeri, ki jih razsodišče obravnava, lahko razsodišče sprejme tudi posebno izjavo, da bi medijskim hišam in novinarjem ponudilo trajnejša merila in postopke za zagotovitev spoštovanje poklicnih standardov novinarskega dela.

  NČR lahko predlaga tudi poravnavo, s katero prizadeti sklene dogovor z medijsko hišo ali novinarjem. Pritožbo lahko na primer razrešijo z opravičilom, popravkom ali objavo pisma prizadetega. Po veljavni zakonodaji pravico državljanov do popravka in odgovora varuje sodišče. NČR lahko poravnavo le priporoči. Če pritožnik in medijska hiša dosežeta dogovor, NČR postopek presojanja ustavi.

  lahko se zgodi, da NČR postopka ne more nadaljevati zaradi drugih razlogov. V tem primeru o razpletu obvesti pritožnika in novinarja, to svojo odločitev pa prav tako objavi na spletnih straneh.