Lilijana Ditrih proti Darja Lukman Žunec (Večer)

RAZSODBA NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ DNS in SNS (v nadaljevanju NČR) v sestavi Vili Einspieler (predsednik), Ranka Ivelja (razsodnica poročevalka), Peter Jančič, Nada Ravter, Dušan Rogelj, Neva Zajc, Filip Šemrl in Rajko Gerič, je na seji 15. maja 2003 v primeru Lilijana Ditrih proti Darja Lukman (Večer) razsodilo, da je novinarka prekršila kodeks novinarjev Slovenije.

PRIMER: Lilijana Ditrih proti Darja Lukman Žunec (Večer)

Lilijana Ditrih je postopek pred NČR sprožila zaradi prispevka z naslovom »Najmanj so zadovoljni s plačami in možnostjo napredovanja«, objavljenega 18. februarja 2003 v Večeru. Pritožnica avtorici prispevka očita, da je skoraj v celoti prepisala njen prispevek, objavljen v Aluminiju, časopisu družbe Talum, in s tem kršila 9. člen kodeksa, po katerem so plagiati nedopustni. 1. člen kodeksa, ki govori o obveznosti novinarja, da preverja točnost informacij, naj bi kršila z navajanjem napačnih (napačno prepisanih) podatkov iz raziskave in z nekaterimi neresničnimi trditvami. 4. člen kodeksa, ki novinarja zavezuje k navajanju vira informacije, naj bi kršila s tem, da v prispevku kot vir informacije navaja pritožnico, čeprav z njo sploh ni govorila. Po mnenju Ditrihove naj bi Žunčeva kršila tudi 25. člen (nihče ne sme brez soglasja novinarja pomensko spremeniti ali predelati njegovega prispevka…) in 27. člen kodeksa (novinar je dolžan upoštevati enaka merila, kot jih sam zahteva od drugih).

Darja Lukman Žunec je v svojem odgovoru na pritožbo zavrnila očitane kršitve. Zapisala je, da se v Talumu doslej nad uporabo informacij oziroma povzemanjem prispevkov iz časopisa Aluminij, ki ji ga sami redno pošiljajo, niso pritoževali.

SKLEP:

NČR je ugotovilo, da je novinarka Večera Darja Lukman Žunec prekršila 1. in 4. člen kodeksa novinarjev Slovenije, ni pa prekršila 9., 25. in 27. člena.

OBRAZLOŽITEV:

NČR ugotavlja, da je Žunčeva prispevek Ditrihove (poročilo o rezultatih raziskave, ki jo je opravilo podjetje BiroPraxis, s komentarjem avtorice, sociologinje v Talumu) skoraj dobesedno prepisala in pri tem zagrešila tudi nekaj napak. V Večeru jih kljub pisnemu opozorilu pritožnice in glavne urednice Aluminija niso popravili, kar je v nasprotju s 1. členom kodeksa. Ocen in razmišljanja Ditrihove pa si Žunčeva ni prilastila – Ditrihovo v prispevku z imenom in priimkom obširno citira dvakrat. NČR zato meni, da Žunčevi ni mogoče očitati plagiatorstva.

Kar zadeva kršitev 4. člena, NČR ugotavlja, da je novinarka kot vir podatkov navedla podjetje, ki je raziskavo opravilo, in Ditrihovo, ki je te podatke, rezultate raziskave, komentirala. Vendar pa je Žunčeva to storila tako, da so imeli bralci vtis, da se je pri pripravi članka z Ditrihovo osebno pogovarjala. Bralci so bili torej glede vira informacije zavedeni.

NČR meni, da novinarka ni kršila 25. člena, ki se nanaša le na razmerja znotraj medijske hiše. Kar zadeva 27. člen, pa ugotavlja, da kršitve pritožnica ni dovolj utemeljila.

NČR opozarja, da je Žunčeva ravnala tako, kot da bi bil prispevek v tovarniškem časopisu PR-sporočilo. Po mnenju NČR je to nedopustno, tovarniški časopis je s tega vidika medij kot vsak drug, zato mora novinar, če ga uporabi kot vir informacij, to tudi nedvoumno zapisati oziroma povedati.

PRAVNI POUK:

Postopek, ki je bil zaključen in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

V Ljubljani, 15. maja 2003

Vili Einspieler

Predsednik Novinarskega častnega razsodišča