Antipiratsko združenje za računalniške in video igre proti uredništvu revije Joker


prispevek v Jokerju

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Vili Einspiler (predsednik), Gojko Bervar (podpredsednik), Brigita Mohorič, Jože Možina in Špela Šipek (člani) je na seji 12. maja 2004, v primeru Antipiratsko združenje za računalniške in video igre proti reviji Joker, razsodilo, da je revija Joker kršila Kodeksa novinarjev Slovenije.


Primer: Antipiratsko združenje za računalniške in video igre proti uredništvu revije Joker

Predsednik Antipiratskega združenja (v nadaljevanju APZ) Borislav Janković uredništvu revije Joker očita, da je pri objavi članka v 125. številki revije Joker z naslovom »APZ ovadil revijo Joker« kršilo 1., 2., 3., 4., 11. in 12. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

Gre za nepodpisan članek, v katerem avtor komnentira poročilo APZ o tem, da so zoper revijo Joker na tržni inšpektorat poslali prijavo.

Po mnenju APZ je avtor kršil 1.člen kodeksa s tem, ko je zapisal, da je APZ »…delalo slab vtis na konferenci BSA, imeli so ničelni stik z mediji, povsem so ignorirali novinarska vprašanja in nenazadnje, niso pokazali nikakršnih rezultatov pri gonji zoper par komnercialnih piratov«, in še v odstavku: »Zaradi popolne neučinkovitosti, nespametne in samovoljne politike ter sumljivega ravnanja z denarjem od članarin je ta mesec iz njega odstopila polovica podjetij«.

Pritožnik trdi, da točnosti in resničnosti teh informacij avtor nikoli ni preveril, po njihovem mnenju pa je netočne informacije zapisal namenoma s ciljem, da bi APZ prikazal v slabi luči.

2.člen kodeksa je avtor po mnenju pritožnika kršil, ker glede hudih obtožb (polpismenost, slaboumje, sumljivo ravnanje z denarjem, popolna neučnikovitost ipd) niso poskušali pridobiti odziva APZ, na katerega se obtožbe nanašajo.

3.člen kodeksa je avtor po mnenju pritožnika kršil, ker v članku ni opozoril, da so vse informacije, ki jih navajajo pod kršitivjo 1.člena, nepotrjene.

4.člen kodeksa je avtor po mnenju pritožnika kršil, ker novinar nikjer ni navedel virov informacij, ki jih je objavil v članku.

11.člen kodeksa je avtor po mnenju pritožnika kršil, ker v članku ni razvidna ločnica med komentarjem in dejstvi.

12.člen kodeksa je avtor po mnenju pritožnika kršil, ker je, kot navaja pritožnik, revija Joker vpletena v dogodke, saj jih je APZ prijavil tržnemu inšpektoratu, zato gre po mnenju pritožnika v tem primeru za konflikt interesov.

Glavni in odgovorni urednik revije Joker v odgovoru na očitane kršitve navaja, da so vse informacije preverili, dobili so jih od podjetij Microsoft Slovenija, Colby in profajalne Mantis, v prilogi pa pošilja tudi izjave (poslane prek elektornske pošte) predstavnikov omenjenih podjetij, ki zatrjujejo, da o prijavi APZ, katerega člani so bili, ne vedo ničesar. Urednik revije tudi navaja, da so omenjena podjetja iz združenja izstopila ravno zaradi razlogov, ki jih navajajo v članku.

V odgovoru na očitek o kršitvi 2.člena urednik revije Joker trdi, da je huda obtožna relativen pojem in pravi, da se mu vsekakor ne zdi huda obtožba, če nekoga,ki ne zna niti imena svojega najhujšega sovražnika pravilno črkovati, označiš kot polpismenega.

Glede kršitve 3.člena urednik revije pravi, da so bili razlogi za izstop članov APZ ja potrjeni.

Glede navajanja virov urednik revije meni, da je vir razviden sam po sebi, če članek vključuje podatek o izstopu podjetij iz združenja in hkrati razloge.

Glede ločitve dejstev od komentarja urednik revije meni, da se mu zdi očitek nesmiselen in dodaja, da je ločnica jasna: eno je poševno, drugo je ravno besedilo.

Glede konflikta interesov urednik revije meni, da APZ nista razumela 12.člena in trdi, da navajata revijo Jocker, ki da je njemu nepoznana.

SKLEP:

Novinarsko častno razsodišče ugotavlja, da je uredništvo revije Joker kršilo 2. in 4. člen Kodeksa novinarjev Slovenije ni pa kršilo 1., 3., 11. in 12. člena kodeksa.


Obrazložitev:

Na podlagi trditev ene ali druge strani ni mogoče ugotoviti, ali so trditve, ki so predmet očitane kršitve 1.člena resnične ali ne: ena stran trdi da so, druga, da ne, nobena pa svojih trditev ne dokaže. Ker ni dokaza za eno ali drugo trditev, razsodišče ne more ugotoviti kršitve 1.člena kodeksa.

Da je APZ člane izgubilo zaradi sumljivega ravnanja z denarjem, je vsekakor huda obtožba, na katero bi moral avtor članka poskušati poiskati odziv tistega, na katerega se obtožba nanaša, torej APZ, zato gre v tem primeru za kršitev 2.člena kodeksa.

Razsodišče meni, da 3.člen kodeksa ni bil kršen, urednik namreč trdi, da so informacije potrdila podjetja, ki so izstopila.

Glede na naravo objavljenih informacij bi moral avtor po mnenju razsodišča navesti vir informacij. Ta iz članka ni razviden sam po sebi, kot to interpretira urednik revije Joker, ki tudi ni navedel razlog za zaščito anonimnosti svojega vira. Zato menimo, da je bil kršen 4. člen kodeksa.

Razsodišče meni, da 11.člen kodeksa ni bil kršen, pri čemer opozarja na doslednejše označevanje komentarjev, ki veljajo v novinarstvu.

Iz članka je jasno razvidno, da je revija vpletena v zgodbo, o kateri je govora, zato razsodišče kršitve 12.člena ne vidi.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen, in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeležence v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

V Ljubljani, 12. maja 2004

Vili Einspieler

Predsednik Novinarskega častnega razsodišča