Vili Rezman proti novinarki TV Slovenije Mojci Blažej Cirej ter uredniku Otmarju Pečku

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Vili Einspieler (predsednik), Gojko Brevar (podpredsednik), Davorin Koron, Brigita Mohorič, Peter Jančič, Jože Možina, Ranka Ivelja, Nada Ravter in Špela Šipek (člani) je na korespondenčni seji 6. julija 2004, v primeru Vili Rezman proti novinarki TV Slovenije Mojci Blažej Cirej ter uredniku Otmarju Pečku razsodilo, da urednik ni kršil kodeksa, novinarka pa je kršila 1. člen Kodeks novinarjev Slovenije. Za razsodbo je glasovalo 6 članov NČR, proti je bil Peter Jančič, glasovanja pa sta se vzdržala Jože Možina in Špela Šipek.


Primer: Vili Rezman proti novinarki TV Slovenije Mojci Blažej Cirej ter uredniku Otmarju Pečku

Vili Rezman, župan občine Ruše, se je na NČR pritožil, ker naj bi novinarka Mojca Blažej Cirej ter urednik Otmar Pečko v prispevku, objavljenem v Tedniku 18. decembra 2003, kršila Kodeks novinarjev Slovenije, novinarka s prispevkom, urednik pa z objavo napovedi. Novinarka naj bi bila zagrešila vrsto netočnosti, nekorektnosti in neresnic, urednik pa naj bi bil kršil kodeks, ker je dovolil napoved prispevka za Tednik kljub pritožnikovemu opozorilu, da vsebina napovedi ne ustreza resnici.

Po pritožnikovem mnenju naj bi novinarka kršila že preambulo kodeksa, ker naj problematike ne bi predstavila celovito, torej svojega dela ni opravila natančno in vestno. Kršila naj bi 1. člen kodeksa, ker ni preverjala točnosti zbranih informacij in ni priznala ter popravila svojih napak. Pritožnik novinarki očita trditve, da je občina prizadetim občanom obljubila, da bodo zemljišča zazidljiva. Pritožnik zatrjuje, da je občina predlagala spremembo prostorskega plana in da ni res, kot so povedali trije kupci, da je občina zavlačevala s postopkom. 3. člen kodeksa naj bi kršila, ker ni povedala, da so nekatere informacije le ugibanja in torej nepotrjene, 7. člen, ker je nekatera dejstva zamolčala, 8. člen, ker naj bi svojevoljno krajšala oziroma montirala pritožnikove izjave, 11. člen pa naj bi kršila, ker ni jasno ločila med informacijo in komentarjem.

Pritožnik se je odzval že na najave prispevka v Tedniku. V dopisu uredniku Pečku je napisal, da je bilo novinarki dostopno vse potrebno gradivo za objektiven prispevek, že napovednik pa da mu vzbuja vtis, da je vsebina v nasprotju z resnico. Zahteval je popravek napovedi, ki jo je TV Slovenija umaknila s programa, medtem ko je kljub pritožnikovi zahtevi po umiku celotnega prispevka, le-tega objavila.

Na javni obravnavi 6. maja 2004 je pritožnik argumentiral svoje obtožbe, novinarka pa je izjavila, da je celotno zgodbo preverila na pristojnem ministrstvu, in pojasnila, da je imela težave pri komunikaciji z županom, ter vztrajala, da je prispevek pospešil postopke.

Urednik Tednika Otmar Pečko je menil, da je prišlo do spleta okoliščin, ki so pripeljale do nerazumevanja problematike. Kljub temu je vztrajal, da je z objavo prispevka Tednik pomagal rešiti težave občanov.

SKLEP:

Urednik Otmar Pečko ni kršil kodeksa, novinarka Mojca Blažej Cirej pa je prekršila 1. člen kodeksa, ni pa kršila 3., 7., 8. in 11. člena kodeksa slovenskih novinarjev.


Obrazložitev:

Otmar Pečko ni kršil kodeksa, ker je v najavi le povzel vsebino prispevka.

Novinarka Mojca Blažej Cirej je prekršila 1. člen kodeksa, ker je javnosti napačno predstavila postopek spremembe urbanistične zasnove in prostorskih sestavin plana občine. Po prispevku sodeč naj občina in župan ne bi poskrbela za pravočasno izpeljavo postopka spremembe urbanistične zasnove in prostorskih sestavin plana občine, kar po preverjanjih, ki jih je opravilo NČR ne drži. To dokazuje tudi dejstvo, da se je sicer obsežen in zapleten postopek končal istočasno z objavo prispevka. Novinarka je v prispevku trdila, da je objava zgodbe v Tedniku pospešila izpeljavo postopka, s čimer je posredno trdila, da občinske službe dela niso opravile korektno. Za takšno tditev ni imela opore v dejstvih, čeprav bi se o tem lahko natančneje poučila iz ponujenega gradiva, ki je dokazovalo prav nasprotno. Ponujeno gradivo je zavrnila, niti ni takšne trditve oprla na kakšne druge vire, ki so imeli pregled na potek postopka. Vsi postopki so bili izpeljani v skladu s pogodbami, ki so bile podpisane daleč pred oddajo ter tudi v skladu z zakonskimi roki.

Novinarka ni kršila 3. člena, ker ni objavila nepotrjenih informacij. Viri so sami odgovorni za resničnost svojih izjav. NČR ni ugotavljalo kršitve 7. člena, ker ne razpolaga z magnetogramom celotnega pogovora novinarke z županom. Zato kršitev ni dokazljiva. Novinarka ni kršila 8. člena, ker ima novinar pravico do selekcije dejstev, narava novinarskega dela, zlasti v elektronskih medijih, pa je taka, da vseh dejstev v končnem prispevku ni mogoče upoštevati. Ker razsodišče ne razpolaga s posnetkom oziroma magnetogramom celotnega pogovora z županom, ne more razsojati, ali je v prispevku prišlo do ponarejanje vsebine z zavajujočo montažo. Po mnenju NČR novinarka ni kršila 11. člena kodeksa, saj gre v tedniških prispevkih za reportažno obliko, v kateri je težko ločiti med informacijo in komentarjem.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen in sta bila o njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

V Ljubljani, 6. julija 2004

Vili Einspieler

Predsednik Novinarskega častnega razsodišča