Center za socialno delo Jesenice proti Boštjanu Fonu


Prispevek_Bostjan_Fon

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Vili Einspieler (predsednik), Ranka Ivelja, Mojca Pašek, Nada Ravter in Špela Šipek (člani) je na seji 11. januarja 2007 v primeru Center za socialno delo Jesenice proti novinarju Slovenskih novic Boštjanu Fonu razsodilo, da je novinar kršil 1. in 7. ni pa kršil 11., 15., 20. in 22. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.


Primer: Center za socialno delo Jesenice proti Boštjanu Fonu

Center za socialno delo (v njegovem imenu je pritožbo podpisal direktor Božo Pogačar) je na NČR vložil pritožbo zoper novinarja Slovenskih novic Boštjana Fona, kateremu očita, da je v članku, objavljenem na 3. strani Slovenski novic 14. avgusta 2006, kršil 1., 7., 11., 15., 20. in 22. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

NČR je pozvalo CSD Jesenice, da dopolni vlogo in navede katere člene kodeksa naj bi bil novinar kršil, in novinarja, da odgovori na očitke CSD Jesenice. Novinar te možnosti ni izkoristil in ni pojasnil okoliščin nastajanja članka, medtem ko je CSD Jesenice svojo pritožbo dopolnil in dodal spisek dejavnosti in pomoči, ki jih je nudil Alojzu Hribarju in Mariji Jerenko.

1. člen naj bi bil novinar kršil, ker ni preveril točnosti podatkov in je svojo trditev utemeljil zgolj na govoricah in potvoril tudi izjavo stranke, napake pa tudi ni priznal in ne popravil.

7. člen naj bi bil kršil z zamolčanjem in ponarejanjem izjav.

11. člen naj bi bil kršil, ker je tudi izjave strokovnih delavk CSD Jesenice uporabil zgolj za podkrepitev komentarjev oziroma subjektivnega mnenja anonimnih oseb.

15. člen naj bi bil novinar kršil s svojim načinom poročanja.

20. člen naj bi bil kršil z napačnim citiranjem stranke in objavo fotografij, čeprav naj stranka fotografiranja ne bi bila dovolila.

22. naj bi bil kršil, ker je s svojim neetičnim in nesočutnim postopanjem spravil stranko v še večjo stisko, saj si po izgubi partnerja še ni opomogla.

SKLEP:

Novinarsko častno razsodišče ugotavlja, da je novinar Boštjan Fon kršil 1. in 7. člen, ni pa kršil 11., 15., 20. in 22. Kodeksa novinarjev Slovenije.


Obrazložitev:

Boštjan Fon je po smrti Alojza Hribarja v Novicah objavil celostranski članek Alojz v zemlji, Marija obupana, v katerem je kritičen do dela CSD Jesenice, ki naj ne bi dovolj poskrbel za pokojnega Alojza Hribarja in njegovo partnerko Marijo Jerenko. Kot vira za kritičnost do CSD v svojem članku navaja govorice (»so se po mestu pojavile govorice, da naj bi nanj in Marijo odgovorni v CSD kar pozabili«) in anonimni vir (»ena izmed poznanih in uglednih prebivalk občine«).

Iz gradiva, ki ga je predložil CSD je razvidno, da je obseg angažiranja CSD v popolnem nasprotju z navedbami v Fonovem članku. CSD Jesenice je seznam pomoči (od decembra 2004 do julija 2006 imajo s Hribarjem in Jerenkovo zabeleženih 81 stikov), ki jih je nudil Hribarju in Jerenkovi, kot odgovor na Fonov članek objavil tudi v Novicah v rubriki Odprti stolpci. Novinar se tudi takrat ni odzval z dokazi, ki bi podkrepili njegovo pisanje, in ker je tudi Marija Jerenko z izjavo na zapisnik ovrgla Fonove trditve, NČR meni, da je novinar kršil 1. člen kodeksa, ki nalaga preverjanje točnosti zbranih informacij.

NČR meni, da je novinar kršil 7. člen kodeksa, po katerem ne sme zamolčati pomembnih informacij ali ponarediti dokumentov. Novinar je govoril tudi s strokovnimi delavkami CSD Jesenice in objavil nekaj njihovih izjav, vendar ne tistih, ki bi lahko ovrgle trditve anonimnih virov. Tudi Jerenkova pove v izjavi na zapisnik, da je novinar njene izjave spremenil ter da tudi pred letom in pol, ko je že pisal o njej in Hribarju, ni korektno povzel njunih izjav.

NČR meni, da novinar ni kršil 11. člena kodeksa, po katerem mora ločiti informacijo od komentarja, ker gre za reportažo, ki je novinarski žanr, za katerega je značilen osebni pristop do problematike.

NČR meni, da novinar ni kršil 15. člena, po katerem se mora novinar izogibati situacijam, ki bi lahko privedle do konflikta interesov, s katerim bi lahko kompromitiral svoje dobro ime ali novinarsko skupnost, ker je pritožnik napačno interpretiral vsebino konflikta interesov.

NČR meni, da novinar ni kršil 20. člena, ki nalaga novinarju spoštovanje pravice posameznika do zasebnosti in izogibanje senzacionalističnemu in neupravičenemu razkrivanju njegove zasebnosti v javnosti, ker je Jerenkova očitno sodelovala pri nastajanju članka.

NČR meni, da novinar ni kršil 22. člena, ki nalaga posebno obzirnost pri zbiranju informacij, poročanju in objavi fotografij ter prenašanju izjav o otrocih in mladoletnikih, tistih, ki jih je doletela nesreča ali družinska tragedija, osebah z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju ter drugih huje prizadetih ali bolnih, saj je bilo besedilo napisano obzirno do pokojnika in njegove partnerke, predmet njegove kritike pa je bil Center za socialno delo Jesenice.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil končan in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

V Ljubljani, 11. januarja 2007

Vili Einspieler

Predsednik Novinarskega častnega razsodišča