Poročilo NČR DNS IN SNS 2003 – 2007

Novinarsko častno razsodišče (NČR), ki je edini organ presoje poklicne etike v

Sloveniji, je v minulem mandatnem obdobju ohranilo avtonomijo, ki je ključni

vzvod njegove vloge na slovenski medijski sceni. Kljub temu, da se v javnosti

občasno problematizira delovanje novinarskega društva in sindikata, ki sta

ustanovitelja NČR, ni dobila podpore nobena rešitev, ki bi drugače zastavila

civilno varovanje poklicnih standardov v državi. Iz tega zornega kota je

Kodeks novinarjev Slovenije, čeprav ni zavezujoč in vsebuje le moralne

sankcije, za medije še vedno moralni imperativ. Zato ne preseneča, da se na

njegova vsebinska določila sklicuje tudi slovenska medijska in sodna praksa

ter celo zakonodaja, ko gre za profesionalne standarde.

NČR se je tako, ko so mediji prestopili meje dopustnega ravnanja, ne da bi pri

tem formalno kršili profesionalna in etična pravila, opredeljena v Kodeksu

novinarjev Slovenije, pogosto soočilo z dilemo, ali naj prevzame vlogo

splošnega varuha družbene etike. Kljub deljenim mnenjem, je NČR praviloma

razsojalo na podlagi profesionalne in ne človeške etike, ker ga nihče ni

pooblastil, da bi bil moralni arbiter. Izhajalo je iz Kodeksa novinarjev

Slovenije, ki temelji na načelu, da morajo novinarji, ki zahtevajo pošteno in

moralno ravnanje od drugih, enako ravnati tudi sami, sicer krnijo lastni

ugled in ugled profesionalne skupnosti.

Kaj je pošteno in verodostojno si novinarji razlagajo po svoje, bralci,

poslušalci in gledalci pa po svoje. Zato si je NČR prizadevalo, da nevtralno

razsoja o pritožbah čez novinarstvo, ker lahko le tako pridobi in ohrani

zaupanje novinarjev in javnosti. Širši javnosti je s sprejetjem izjav in

stališč skušalo pojasniti, katerim etičnim in poklicnim merilom so zavezani

novinarji in uredniki. Pri tem je izhajalo iz pojavov v novinarskih praksah

in ponudilo trajnejša merila in postopke, ki naj zagotovijo spoštovanje etike

javne besede.

NČR je z izjavo opozorilo, da je objavo fotografij in posnetkov trupel,

posmrtnih ostankov in obdukcijskih zapisnikov, ki je neetična, mogoče

upravičiti le v izjemnih primerih. NČR je še ugotovilo, da pri tem ne gre za

sistematične kršitve, temveč za objestno ignoranco temeljne medčloveške

etike, kjer bi profesionalni urednik moral najti pravo in človekovemu

dostojanstvu primerno mero.

Z izjavo je NČR opozorilo tudi na prakso, ki jo novinarji v lovu za

informacijami pogosto spregledajo, in sicer – da jih želijo informatorji

uporabiti predvsem kot orodje za svoje osebne interese ali za medsebojne

obračune v gospodarstvu, politiki ali na drugih področjih. Novinar bi moral v

takšnih primerih vselej presojati, ali ne gre za poskuse, da bi ga uporabili

zgolj za prenašalca sporočil, in upoštevati poklicne in etične standarde, ki

zahtevajo temeljito preverjanje – ko pa je to zelo oteženo, pa vsaj pridobiti

stališče napadene strani.

Izpostaviti je treba tudi izjavo v primeru varuha človekovih pravic proti TV

Paprika, ki je v javnosti botrovala komentarjem, da se je NČR opredelilo do

skrajnih političnih pogledov voditeljice oddaje in prvaka nacionalistov Zmaga

Jelinčiča. Gre za interpretacijo izjave, ki se je osredotočila na njene

morebitne posledice in ne na vzroke, kajti NČR je na podlagi več podobnih

primerov ugotovilo, da postaja verbalno nasilje vse bolj pogosta pojavna

oblika diskriminacije, uredništva nekaterih medijev pa ravnajo, kot da so

odvezana vsakršne odgovornosti. NČR je z izjavo tako le sledilo jasnemu

profesionalnemu načelu, da je nesprejemljivo, če se novinar in medij vsaj ne

distancirata od ravnanj, ki spodbujajo k nasilju in nestrpnosti.

Gre za izražanje, ki temelji na diskriminatornih predsodkih, ni pa nujno

kaznivo, čeprav lahko žrtvam povzroči veliko škode. Izključno zato je NČR

tudi predlagalo spremembo 23. člena Kodeksa novinarjev Slovenije, ki jo je

sprejela skupščina Društva novinarjev Slovenije, tako da je po novem

nedopustno tudi spodbujanje k nasilju in nestrpnosti. NČR je še ocenilo, da

zaradi nejasnih definicij sovražnega govora ne bi bilo smotrno, če bi njegovo

omejevanje opredelili s posebnim členom v kodeksu. Ko gre za žaljivo

izražanje, ki je manj ostra oblika nestrpnega govora, pa so mnenja članov NČR

različna.

Ker je spoštovanje norme resničnosti in preverjanja dejstev ključno za delo

novinarjev in uredništev, NČR meni, da lahko oddaje, v katerih posameznik

javno izreka mnenja, stališča ali obtožbe zoper posameznike brez preverjanja,

vodijo do popolnoma napačnega obveščanja javnosti. Pridobivanje dodatnih

poslušalcev, gledalcev ali bralcev z objavljanjem grobih zmerljivk, ni v

skladu s častjo, ki jo od uredništev posameznih medijev in novinarjev

zahtevajo etični standardi in javnost. Zato je NČR opozorilo, da se

uredništvo medija v takšnih primerih ne more izogniti odgovornosti za izbor

in resničnost objavljenih izjav ter da je dolžno vsaj poskušati pridobiti in

razkriti drugo plat medalje, kadar gre za objavljanje hudih obtožb, ne glede

na to, da gre za normo, ki ni absolutna kategorija.

V tej zvezi je NČR še ocenilo, da bi novinarsko svobodo objavljanja različnih

mnenj preveč zožilo, če bi odgovornost za vsebino izjav nastopajočih v

radijskih in televizijskih oddajah, v časopisju in drugih medijih, pripisalo

le novinarju in uredniku. V določenih primerih bi s tem brez tehtnih razlogov

spodbudilo samocenzurno obnašanje medijske skupnosti, katere prvo vodilo mora

biti pravica javnosti do čim širše obveščenosti.

NČR je prejelo več pritožb, ki so se nanašale na komentarje dela državnih

funkcionarjev, v katerih avtor predstavlja osebno mnenje, katerega namen je

sprožiti javno razpravo. Čeprav so se lomila kopja o tem, ali gre še za

pravico, da novinar svobodno pove svoje mnenje ali ne, je prevladalo večinsko

stališče, da so lahko mnenja komentatorjev o ravnanju državnih ustanov in

tistih, ki jih vodijo, v odprti in tolerantni družbi zelo različna, tako da

tudi skrajnih ni modro prepovedovati. V zvezi z osebnimi mnenji avtorjev je

NČR tudi opozorilo pritožnike, ki novinarjem očitajo, da vseh dejstev niso

zapisali ali jih pravilno ovrednotili, da morajo pritožbe zelo tehtno

utemeljiti, da bi NČR o njih lahko presojalo, ne da bi omejevalo javno

razpravo z določanjem, katera interpretacija ali umestitev dogodkov je

pravilnejša in kaj vse mora biti povedano.

NČR je ob koncu mandata opazilo, da se je, sodeč po pritožbah, ustavil

negativni trend nespoštovanja etičnih in profesionalnih standardov, ki je bil

posledica brezobzirne tekme na tabloidnem trgu. Če ne gre le za muho

enodnevnico, gre bržčas prej za zaslugo regulacije kot samoregulacije, ker se

rumenim medijem neprofesionalnost in neetičnost očitno finančno ne bosta več

izšla. NČR v zadnjem času tudi ni obravnavalo primerov, ko je kršena pravica

do intimnosti otrok, kar ima za posledico, da so v okolju prepoznani in

stigmatizirani. Zato se zdi, da so opozorila NČR, da morajo novinarji vedno

presoditi, ali je obravnava v otrokovo korist ali vsaj ne zoper le-to, mnenja

strokovnjakov pa jim ne smejo služiti le kot ilustracija njihovi vnaprejšnji

sodbi, padla na plodna tla.

NČR v tej sestavi se je na začetku mandata pri razsojanju znašlo tudi pred

grožnjami, po katerih naj bi opustitvi ali uvedi obravnave primerov sledile

ustrezne sankcije. Zato je pojasnilo javnosti, zakaj razsoja o vseh avtorjih

novinarskih prispevkov in zakaj namerava takšno prakso ohraniti tudi v

prihodnje. Sklicevalo se je predvsem na slovensko ustavo in upravno sodišče,

ki je v sorodnem primeru razsodilo v njegov prid. Kot je pojasnilo, je mnenje

o neki zadevi ustavno zavarovana kategorija, mnenje NČR pa je utemeljeno na

mednarodno priznanih standardih, ki veljajo v novinarskem poklicu in katerih

različico sta sprejela novinarsko društvo in sindikat.

V tem kontekstu v zadnjem času ni bilo več resnih pripomb, je pa prvič

pritožnik sam umaknil predlog za uvedbo postopka. Čeprav so nekateri potezo

razumeli kot nezaupnico delu NČR, objava navedb pritožnice dokazuje, da NČR

ne meni, da so razsodniki nezmotljivi in da morajo razsodbe NČR vsi sprejeti,

temveč dopušča, da se z njimi kdo ne strinja in to javno pove. Navsezadnje

NČR ne brani novinarjev, čeprav so najbrž še vedno v manjšini tisti, ki se

zavedajo, da razkrivanje zmotljivosti novinarjev spodbuja zaupanje. Prizadeva

si, kar je pomembno tudi zato, ker ima vlogo prizivnega sodišča,

nepristransko obravnavati pritožbe čez novinarstvo.

Kodeks novinarjev Slovenije tudi določa, da nihče ne sme brez soglasja

novinarja pomensko spremeniti ali predelati njegovega izdelka. Ker ima

novinar pravico podpisovati prispevke, ga ni mogoče podpisovati brez njegove

vednosti ali proti njegovi volji. Gre za pravico do ugovora, ki je novinarji,

kot ugotavlja NČR, ne uporabljajo, čeprav gre za priznan primer dobre prakse.

NČR je obravnavalo več podobnih primerov, šele na koncu mandata pa je prejelo

prvo pritožbo novinarja, ki se je na ta način uprl očitno že ustaljeni praksi

v večini medijev.

Ker je tudi v minulem mandatu NČR nekaj njegovih članov poklicno napredovalo,

so se pojavili pomisleki, ali naj v njem ostanejo tudi uredniki in odgovorni

uredniki ali pa naj izstopijo v skladu z dosedanjo prakso. NČR v tej sestavi

ni videlo potrebe za njihov izstop, tega mnenja pa je bila tudi skupščina

novinarskega sindikata. Za NČR bi bil bolj vreden razmislek o različnih

postopkih, ki jih imata novinarsko društvo in sindikat za izbiranje njegovih

članov, ker predstavnike društva na demokratičnih volitvah izbira skupščina,

predstavnike sindikata pa njegov izvršilni organ. Čeprav ni še nihče

predstavnikom sindikata oporekal verodostojnosti, bi bilo smiselno poenotiti

postopke.

Vili Einspieler