BWINN INTERACTIVE ENTERTAINMENT AG in BWIN INTERNATIONAL, zanju Blaž Mrva proti Mitji Lomovšku


Prispevek_Lomov??ek

Novinarsko častno razsodišča, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Vili Einspieler (predsednik), Gojko Bervar (podpredsednik), Ranka Ivelja, Nada Ravter, Davorin Koron in Alma M. Sedlar je na seji 22. maja 2008 v primeru BWINN INTERACTIVE ENTERTAINMENT AG Dunaj in BWIN INTERNATIONAL – GIBRALTAR, zanju odvetnik Blaž Mrva proti novinarju Slovenskih novic Mitji Lomovšku ugotovilo, da je novinar kršil Kodeks novinarjev Slovenija. Za razsodbo je glasovalo 5 članov NČR, Ranka Ivelja se je vzdržala.


Primer: BWINN INTERACTIVE ENTERTAINMENT AG Dunaj in BWIN INTERNATIONAL – GIBRALTAR, zanju odvetnik Blaž Mrva proti novinarju Slovenskih novic Mitji Lomovšku

Pritožnik trdi, da je Mitja Lomovšek v članku »Se nogometna Drava Ptuj druži s kriminalci?« kršil Kodeks novinarjev Slovenije predvsem zato, ker je družbo označil za nelegalno in kriminalno združenje. 1. člen in preambulo kodeksa naj bi kršil z naslovom in deli besedila iz katerih bralec povzame, da gre za nezakoniti podjetji. Neresnična naj bi bila tudi trditev, da BWIN ne plačuje dajatev nobeni državi, saj da obe družbi plačujeta davke v državah, v katerih sta registrirani in v državah, kjer imata hčerinska podjetja.

Kršitev 7. člena kodeksa vidi pritožnik v tem, da je novinar zamolčal vrsto informacij: da je podjetje delniška družba, ki kotira na Dunajski borzi in posluje transparentno in zakonito, da prav tako posluje zakonito Gibraltarsko podjetje, da družbi in njuni vodilni uslužbenci niso nikjer pravnomočno obsojeni za kaznivo dejanje, da odločba, s katero jim je prepovedano delovanje v Sloveniji, ni pravnomočna, da o ustavnosti slovenskega zakona o igrah poteka postopek pred ustavnim sodiščem, da obstaja vrsta odločb Evropskega sodišča, ki prepovedujejo državam članicam zapiranje trga iger na srečo, da poteka v zvezi s tem postopek Evropske komisije proti desetim članicam EU in odločba Okrožnega sodišča, ki je zavrnila zahtevek Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij FIHO, naj z začasno odredbo prepove sprejemanje in prirejanje športnih stav ter oglaševanje, dokler BWIN ne pridobi ustreznega dovoljenja ali koncesije. Družba je poleg tega predložila letno poročilo o poslovanju, ki dokazuje transparentnost njenega dela in legalnost njenega početja.

21. člen naj bi novinar kršil, ker je predlagatelja označil za kriminalno združbo, čeprav ta nikoli ni bil obsojen za kaznivo dejanje.

Pritožnik ob tem NČR opozarja na dve razsodbi tega telesa, v katerih je vprašalno postavljene stavke v naslovu obravnavalo kot trditve in medij obsodilo kljub trditvam, zastavljenim z vprašajem.

Po mnenju pritožnika je kršen tudi 2. člen kodeksa, saj novinar ni pridobil informacij tistih, ki jih zadevajo.

Novinar Mitja Lomovšek je v daljšem pisnem odgovoru zavrnil BWIN-ovega odvetnika, češ, da BWIN v Sloveniji nima dovoljenja za prirejanje iger na srečo. Poleg tega je po Lomovšku BWIN v več državah spoznan oziroma označen za nelegalno družbo, ker deluje v nasprotju s tamkajšnjo zakonodajo, ker v primerjavi s koncesionarji ne plačujej dajatev v državne proračune. O BWIN kot kriminalni združbi – trdi Lomovšek je govoril nemški notranji minister, poleg tega so slovenski organi družbo prepoznali kot nezakonitega prireditelja iger na srečo (ker nima koncesije) in prepovedali oglaševanje, za koncesijo pa podjetje ni zaprosilo zaradi dobičkonosnih interesov. Lomovšek tudi očita BWIN-u, da krši zakon o avtorskih in sorodnih pravicah, ker uporablja njegovo novinarsko delo, s tem, ko ga razširja in kopira za razsodišče, za ustvarjanje dobička, kar vlaganje tožb po njegovem nedvomno je.

Obe strani sta menili, da je v tem primeru potrebno soočenje, in ker je tudi razsodišče potrebovalo nekatera dodatna pojasnila, ki jih obe strani v pisnem delu nista dali, je o tem primeru razpisalo javno obravnavo.

Na njej ju je opozorilo da bo zadevo obravnavalo samo glede na položaj, kakršen je bil v času nastanka članka in ne glede na to, kako so se stvari razvijale pozneje, poleg tega pa tudi na to, da se bo držalo izključno treh trditev, ki so sprožile obtožbo. Obe strani sta se s tem strinjali.

Na vprašanje, ali je bilo BWIN-u 3. marca 2007 zares prepovedano opravljanje dejavnosti v Sloveniji, je zastopnik družbe Blaž Mrva dejal, da je tedaj urad za nadzor prirejanja iger na srečo BWIN-u zares prepovedal opravljanje dejavnosti, drugostopenjska odločba ministrstva za finance je prvostopenjsko odločbo potrdila, a odločba ni pravnomočna, ker teče upravni spor, o čemer v članku ni niti besede. Na Lomovškovo vprašanje, zakaj se nad člankom niso pritožili, je zastopnik BWIN-a odgovoril, da v skladu z dogovorom s svojo stranko medijem niso pošiljali nobenih pritožb, niti zahtev za popravek.

Na vprašanje Lomovšku, na kaj opira trditev, da BWIN ne plačuje dajatev nobeni državi (medtem ko v BWIN-u trdijo, da jih plačujejo v vseh državah, kjer je sedež podjetja in podružnic), je ta dejal, da jih morda tudi plačujejo, je pa zanj edino pomembno, da družba ne plačuje davščin slovenski državi, s čimer ne daje zakonitega deleža humanitarnim organizacijam, ki sicer dobivajo denar od iger na srečo.

O trditvi, da gre za kriminalno družbo, je Mitja Lomovšek navedel izjavo nemškega notranjega ministra, ki se je o družbi izrazil na tak način. Zastopnik BWIN, Blaž Mrva, je menil, da je to, kar je izjavil nek minister, nepomembno, in da ne glede na vprašaj ob trditvi o kriminalcih v naslovu Lomovškovega članka in nadaljevanju besedila ni mogoče dobiti celovite slike o družbi.

SKLEP:

Novinar Mitja Lomovšek je kršil 1. člen, ni pa kršil 2., 7. in 21. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev:

Novinarsko častno razsodišče se je pri tej razsodbi opiralo samo na tiste trditve, ki jih je zastopnik BWIN prepoznal kot kršitve, o širših ozadjih, ki sta jih navajali obe strani, ni razpravljalo. Prva trditev je, da naj bi novinar zapisal, da je BWIN kriminalna in nezakonita družba. Tega novinar ni zapisal, je pa zapisal, da so jih v tujini označili za kriminalno združbo.

Sklicevanje na razsodbi, v katerih je razsodišče obravnavalo naslove člankov, zapisane v vprašalni obliki, je zavajajoče. V obeh primerih, ki jih navaja pritožnik, naslova v tej obliki nista imela dejstvene opore v besedilu članka. V tem primeru pa se je novinar tudi v besedilu skliceval na tuje vire, natančneje na nemškega notranjega ministra, ki je podjetje označil za kriminalno združbo, kar je razvidno tudi iz podnaslova članka. Vprašaj, ki opozarja, da gre zgolj za izjave, je torej upravičen in relativizira trditev, ki moti pritožnika. Zato v tem primeru razsodišče ni ugotovile kršitve.

Jo je pa v delu (druga trditev), v katerem novinar trdi, da BWIN ne plačuje davkov nobeni državi. Za tako trditev Mitja Lomovšek ni imel nobene opore v dejstvih, hkrati pa trditve tudi na javni obravnavi ni mogel prepričljivo argumentirati. Zato razsodišče meni, da je šlo v tem primeru za kršitev 1. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Pri tretji domnevno sporni trditvi, da je obstajala prepoved delovanja in oglaševanja BWIN v Sloveniji, se je novinar oprl na odločbo urada za nadzor prirejanj iger na srečo (njen obstoj je potrdil tudi BWIN-ov zastopnik), ki res ni bila pravnomočna, je pa v času nastajanja članka zares obstajala. Novinar ne more čakati, kako se bodo nadaljevanja sodnih sporov razvijala, in čeprav bi bilo bolj profesionalno, če bi opozoril, da zgodba še ni končana, je zapisana trditev v tistem času držala. Vse, kar se je dogajalo pozneje, razsodba okrožnega sodišča, pritožba pred ustavnim sodiščem, kratek pripor za dva vodilna uslužbenca družbe, ne more biti predmet presoje NČR, na kar sta bili obe strani opozorjeni na začetku javne obravnave. Poleg tega obstoj uradnega dokumenta (odločbe) ne zahteva nujno od novinarja, da razširja svoje besedilo z iskanjem dodatnih informacij, katerih razpleta medij v tekmi s časom ne more čakati, pogosto pa tudi razvodenijo sporočilnost zgodbe, čeprav bi odziv prizadetih nedvomno zaokrožil zgodbo. Zato NČR meni, da M. Lomovšek ni kršil ne 2. ne 7. člena kodeksa.

21. člen Kodeksa novinarjev Slovenije, na katerega se sklicuje zastopnik BWIN Blaž Mrva, zadeva poročanje o primerih pred sodiščem, za kar pa v tem primeru ne gre. Še enkrat pa NČR opozarja, da trditev o tem, da gre za kriminalno združbo, niti ni bila zapisana, pač pa le informacija, da BWIN drugi (v tujini) označujejo za nezakonito družbo. Pri tem se je novinar skliceval na druge vire, proti katerim seveda lahko družba ustrezno ukrepa, če meni, da so do nje nepošteni in žaljivi.

Razsodišče opozarja avtorja članka Mitjo Lomovška, da nobena obravnava ne pred sodnimi ne pred etičnimi organi ni uporaba že objavljenega avtorskega teksta v pridobitniške namene. Zato gre za povsem napačno razumevanje zaščite avtorskega dela.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen, in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

V Ljubljani, 22. maja 2008

Vili Einspieler

Predsednik Novinarskega častnega razsodišča