Miha Oblak, zanj Odvetniška družba Dernovšek, proti novinarju Dnevnika Igorju Dernovšku


Prispevek_Dernov??ek


Prispevek_Dernov??ek_nadaljevanje

Novinarsko častno razsodišča, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Vili Einspieler (predsednik), Gojko Bervar (podpredsednik), Ranka Ivelja, Davorin Koron, Nada Ravter, Alma M. Sedlar (člani) je na seji 22. maja 2008 v primeru Miha Oblak, zanj Odvetniška družba Dernovšek, proti novinarju Dnevnika Igorju Dernovšku ugotovilo, da je novinar kršil Kodeks novinarjev Slovenija.


Primer: Miha Oblak, zanj Odvetniška družba Dernovšek, proti novinarju Dnevnika Igorju Dernovšku

Pritožnik Miha Oblak meni, da je novinar Igor Dernovšek v člankih Evro je prinesel podražitev skoraj 40 odstotkov izdelkov in Dražjih 40 odstotkov izdelkov (tiskana in spletna izdaja Dnevnika, 10. februar 2007) s trditvijo, da je Cvetličarna Oblak Miha iz Ljubljane absolutna zmagovalka v podražitvi cen zaradi uvedbe evra, saj naj bi podražila rdeče vrtnice kar za 100 odstotkov, in sicer z 2,5 na 5 evrov, prekršil 1., 7. in 11. člen kodeksa. Trditev o stoodstotni podražitvi je po navedbah pritožnika neresnična, zaradi česar je Dnevnik tudi objavil popravek, vendar je bil deset mesecev pozneje, 10. decembra 2007, v Dnevniku ponovno objavljen članek Dražje že tri četrtine izdelkov, v katerem isti novinar ponovno zapiše, da je bilo pri prvem merjenju v Cvetličarni Oblak Mihe »treba za rdečo vrtnico odšteti dvakrat več denarja kot nekaj mesecev prej« in da »kdor želi kupiti rdeče vrtnice, mora na istem prodajnem mestu namesto 2,5 sedaj odšteti 4 evre«. Dejansko je ponovno objavil trditve, zaradi katerih je bil po prvi objavi objavljen popravek, katerega vsebina je bila s tem po pritožnikovem mnenju izničena. Zaradi ponovljenih neresničnih trditev je bil spet (čez mesec dni – 11. januarja 2008) objavljen popravek, vendar se je pritožnik, prepričan o neetičnem ravnanju novinarja, odločil še za pritožbo na NČR.

Pritožbi je pritožnik priložil cenike svoje cvetličarne, na katerih so tudi rdeče vrtnice, v pritožbi pa tudi pojasnjuje, da cen ne oblikuje cvetličarna, ampak dobavitelj, in da novinar kljub obisku cvetličarne ni navedel vrste rdečih vrtnic, katerih cene je primerjal pred uvedbo evra in po njej. S tem naj bi bil novinar kršil 1. člen kodeksa, saj ni preverjal točnosti zbranih informacij, da bi se izognil napakam.

7. člen naj bi novinar kršil z zapisano trditvijo 10. decembra 2007, da »vrsta in mere vrtnic niso vidno označene«, ob tem pa naj bi bil zamolčal, da je cenik, na katerem so navedene vrste, mere in cene posameznih vrst vrtnic izobešen na vidnem mestu v cvetličarni, levo od prodajnega pulta, poleg tega pa so cene tudi na vsaki vazi, v kateri so posamezne vrste vrtnic.

11. člen naj bi novinar prekršil v članku 10. decembra 2007, ker je hkrati s poročanjem o neresnični in netočni višini cen podal tudi svoj komentar, ki zadeva objavljeni popravek članka. Kot dokaz za svoje prepričanje o kršitvi kodeksa je pritožnik priložil cenike cvetličarne od marca do decembra 2007, na zahtevo NČR pa tudi od decembra 2006 do marca 2007.

Novinar Igor Dernovšek je v svojem odgovoru na pritožbo zapisal, da je v sklopu preverjanj cen nekaterih izdelkov in storitev pred uporabo evra in po njej večkrat obiskal omenjeno cvetličarno. Decembra 2006 naj bi mu Miha Oblak na vprašanje, koliko stanejo rdeče vrtnice, odgovoril, da stanejo 2,50 evra, pri tem pa da ni pojasnjeval, da imajo več vrst rdečih vrtnic. Isto vprašanje naj bi bil novinar zastavil v cvetličarni v začetku februarja 2007, odgovor pa je bil 5 evrov. Na njegovo vprašanje, kje je vzrok za 100-odstotno podražitev, naj bi dobil odgovor, da so cene zvišali dobavitelji, da bodo vrtnice stale za valentinovo celo 12 evrov, spet pa naj ne bi slišal ničesar o različnih vrtnicah in njih cenah. Novinar pravi, da je tako kot pri prvem obisku tudi pri drugem sklepal, da imajo v prodaji samo eno vrsto rdečih vrtnic. Novinar priznava, da se je po objavi prvega spornega članka v februarju Miha Oblak 19. februarja pritožil in zahteval popravek, češ da se cene vrtnic razlikujejo glede na vrsto rdečih vrtnic, kakovost in dolžino ter so odvisne od letnega časa in cen dobaviteljev, v Dnevniku pa je bil popravek tudi objavljen.

Nadalje pojasnjuje novinar, da se je pred objavo drugega članka (december 2007) ponovno oglasil v omenjeni cvetličarni in zastavil prodajalki (tokrat ne Mihi Oblaku) isto vprašanje in dobil odgovor 4 evre, spet pa nobenih pojasnil o različnih vrstah vrtnic. Novinar smatra, da je prav v skladu s 7. členom kodeksa, po katerem ne sme zamolčati pomembnih informacij, rdeče vrtnice Mihe Oblaka ponovno uvrstil na seznam primerjalnih cen pred uvedbo evra in po njej, pod tabelo »črne liste podražitev« pa je na osnovi pritožbe z dne 19. februarja posebej opozoril, da prodajalec pojasnjuje, da so vrtnice različne. Poleg tega novinar zatrjuje, da na vazi ali ob njej, v kateri so bile ob njegovih obiskih edine rdeče vrtnice, ni bilo označeno, po čem naj bi se razlikovale od tistih, ki so bile tam ob prejšnjih obiskih. Novinar tudi trdi, da je zanj popolnoma nepomembno, koliko in kakšne vrste vrtnic imajo zapisane na ceniku, če dobi na svoje vprašanje po ceni samo en odgovor, razlike pa med njimi ni mogel opaziti.

Glede na očitano kršitev 11. člena kodeksa novinar odgovarja, da tisto, kar je bilo 10. decembra 2007 zapisano v zadnjem delu članka, ni bil komentar, ampak pojasnilo, zakaj so nekatere izdelke uvrstili na seznam in zakaj nekaterih niso mogli.

Novinar odločno zavrača oceno pritožnika, da je šlo pri objavi za šikaniranje zaradi užaljenosti ob prvem zahtevku za objavo popravka. Po njegovem bi bilo bolj elegantno in varno, če ne bi navajal cen omenjene cvetličarne, saj da je pritožnik očitno zelo bojevita oseba, a novinar ne sme zamolčati pomembnih informacij. Novinar meni, da bi opravičilo lahko zahteval on, ne pritožnik, a se temu odpoveduje. Glede povrnitve stroškov odvetniških storitev pritožniku pa pravi, da jih je le-ta že zahteval od Dnevnika, ki je to zavrnil.

SKLEP:

Novinar Igor Dernovšek je kršil 1. in 7. člen, ni pa kršil 11. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev:

Novinarsko častno razsodišče je pri razsodbi upoštevalo dokaze, ki jih je predložil pritožnik, to so ceniki, na katerih so navedene različne vrste rdečih vrtnic. NČR ne more sprejeti preveč preprostega pojasnila novinarja, da je trikrat vstopil v cvetličarno, vprašal za ceno rdečih vrtnic in se zadovoljil z odgovorom, čeprav je vsaj po prvi objavi februarja 2007 iz pritožnikovega popravka, ki ga je objavil Dnevnik, izvedel, da so rdeče vrtnice različne in da cene zanje oblikuje dobavitelj. Zato bi lahko ob ponovnem merjenju decembra naredil kaj več, kot le vprašal po ceni rdečih vrtnic. In če se je že zadovoljil z odgovorom »4 evre«, bi lahko zapisal tudi to, da so se torej od februarja pocenile.

NČR je po primerjavi cenikov (od 5.12. 2006 pred prvo meritvijo do 11.12. 2007 po tretji meritvi) ugotovilo, da je novinar dejansko zapisal neresnične trditve o podražitvah rdečih vrtnic, čemur bi se vsaj v drugem članku lahko izognil. Čeprav se je lahko iz prvega popravka, ki ga je objavil Dnevnik, poučil o tem, da je cena odvisna od vrste vrtnic in od dobavitelja, saj se cene oblikujejo na cvetličnih borzah, je tudi pri ponovnem merjenju to plat zanemaril. Tokrat zavestno. Zato NČR meni, da je kršil 1. člen kodeksa.

NČR meni, da je kršil 7. člen, saj je tudi v drugem članku zamolčal cenik, ki je izobešen na vidnem mestu, kar je, če je že sam prezrl ob pisanju prvega članka, lahko izvedel iz objavljenega popravka na prvi članek.

NČR meni, da novinar ni kršil 11. člena kodeksa, saj njegove opombe k članku ni mogoče smatrati kot komentar in torej za prepletanje zvrsti.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen, in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

V Ljubljani, 22. maja 2008

Vili Einspieler, predsednik Novinarskega častnega razsodišča