Ivan Simič proti novinarki Staši Lozar (POP TV)

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Vili Einspieler (predsednik), Gojko Bervar (podpredsednik), Mojca Pašek Šetinc, Davorin Koron, Alma M. Sedlar (člani) je na seji 10. julija 2008 v primeru Ivan Simič proti Staši Lozar ugotovilo, da Staša Lozar ni kršila Kodeksa novinarjev Slovenije. Špela Šipek se je iz glasovanja izločila.


Primer: Ivan Simič proti novinarki Staši Lozar (POP TV)

Ivan Simič, generalni direktor DURS, očita Staši Lozar, novinarki POP TV, da je v prispevku »Preložena objava v primeru Perić-Simič«, objavljenem dne 22. 4. 2008 v oddaji 24 ur na POP TV, kršila 1. in 2. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

Prvi člen kodeksa (novinar mora preveriti točnost zbranih informacij in biti previden, da se izogne napakam, ki jih mora, četudi so nenamerne, priznati in popraviti) naj bi novinarka kršila, ker je v prispevku izjavila, da »… je Simič Periću ravno pred dnevi izrekel nezadovoljivo oceno njegovega dela za preteklo leto. Če bo drugo leto spet ocenjen enako, bo Perič predvidoma ostal brez službe«. Po mnenju pritožnika gre za neresnično navedbo, saj sam kot direktor DURS ne ocenjuje davčnih inšpektorjev, prav tako pa ne drži, da bo Perić, če bo tudi prihodnje leto ocenjen negativno, izgubil službo. 1. člen kodeksa naj bi novinarka kršila, ker ni preverila točnosti zbranih informacij, čeprav je imela po trditvah pritožnika možnost, da pridobi Simičevo izjavo še pred objavo prispevka. 2. člen kodeksa pa naj bi novinarka kršila, ker pred objavo informacij, ki po mnenju pritožnika vsebujejo hudo obtožbo, ni poskušala hkrati pridobiti odziva tistih, ki jih te informacije zadevajo.

Novinarka Staša Lozar v odgovoru pojasnjuje, da pritožnik kot direktor DURS sam res ne ocenjuje davčnih inšpektorjev, je pa po njenem mnenju objektivno odgovoren za delo institucije, ki jo vodi. Po njenem mnenju mora Ivan Simič kot generalni direktor DURS stati za vsemi odločbami, ki jih podpišejo njegovi podrejeni na DURS, zato je v prispevku tudi zatrdila, da je Simič Periću izrekel nezadovoljivo oceno.

Novinarka na očitek, da je imela možnost pritožnika povprašati o obtožbah in pridobiti njegovo izjavo, odgovarja, da je bil Ivan Simič na dan sodnega naroka in torej tudi njenega prispevka v tujini. Njegov odvetnik ji je dejal, da je v Peruju. Iztok Verdnik, predstavnik DURS za odnose z javnostmi, pa ji ni hotel odgovoriti niti na vprašanje, kje Ivan Simič je, niti na kaj drugega. Da bi informacije preverila, je novinarka Simiča klicala tudi na zasebni mobilni telefon, vendar je bil ta izklopljen. Novinarka pojasnjuje, da očitek, da zgodbe ni poskusila preveriti, ni resničen, saj je za izjave prosila tako njegovega odvetnika kot tiskovnega predstavnika DURS. Klicala pa je tudi samega Simiča, a je imel izklopljen telefon. Zato se je tisti dan oprla na informacije, ki jih je imela. Novinarka očitke pritožnika, da ni poskušala dobiti njegovega odziva, zato v celoti zavrača.

Novinarka tudi meni, da v prispevku ni naredila nobene napake, vseeno pa so v oddaji 24 ur pozneje objavili popravek oz. Simičevo pojasnilo.

SKLEP:

Novinarka ni kršila 1. in 2. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev:

Novinarka Staša Lozar po mnenju NČR ni kršila prvega člena kodeksa, ki pravi, da mora novinar preveriti točnost informacij, biti previden, da se izogne napakam in te priznati in popraviti. Novinarka je poizkusila točnost informacij preveriti kar pri treh različnih virih (pri pritožnikovem odvetniku, predstavniku DURS za odnose z javnostmi in tudi pri samem pritožniku, ki pa tisti dan ni bil dosegljiv). POP TV je 9. maja 2008 objavila tudi popravek Ivana Simiča z vsebino, da ne drži, »da je Ivan Simič davčnemu inšpektorju Ivanu Periču izrekel nezadovoljivo oceno dela za preteklo leto, saj generalni direktor DURSA ne ocenjuje inšpektorjev na nobenem davčnem uradu«.

Drugega člena kodeksa (novinar mora pri informacijah, ki vsebujejo hude obtožbe, poskušati pridobiti odziv tistih, ki jih te informacije zadevajo) novinarka ni kršila, saj po mnenju NČR ne gre za hudo obtožbo. Poleg tega je od Ivana Simiča na dan objave prispevka poskušala pridobiti odziv, vendar ta ni bil dosegljiv, ko ga je klicala na mobilni telefon, stik z njim pa je zaman poskušala vzpostaviti tudi preko službe DURS za odnose z javnostmi.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen, in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeležence v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

V Ljubljani, 10. julija 2008

Vili Einspieler

Predsednik Novinarskega častnega razsodišča