Boris Vezjak proti odgovornemu uredniku tednika Demokracija Metodu Berlecu

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Vili Einspieler (predsednik), Davorin Koron, Nada Ravter, Brigita Mohorič, Mojca Pašek (člani) je na seji 11. decembra 2008 v primeru Boris Vezjak proti odgovornemu uredniku tednika Demokracija Metodu Berlecu ugotovilo, da je urednik kršil Kodeks novinarjev Slovenije.


Primer: Boris Vezjak proti odgovornemu uredniku tednika Demokracija Metodu Berlecu

Boris Vezjak je kot bralec Novinarskemu častnemu razsodišču (NČR) posredoval prijavo zoper urednika tednika Demokracija Metoda Berleca zaradi kršitve Kodeksa novinarjev Slovenije v prispevku z naslovom Mali veliki mož v škripcih v tiskani izdaji z dne 14. avgusta 2008 in njeni spletni izdaji. Po oceni Vezjaka je urednik kršil 9. člen Kodeksa novinarjev Slovenije, ki pravi: Plagiati so nedopustni.

Vezjak meni, da je Metod Berlec, ki je sicer odgovorni urednik Demokracije, dele svojega besedila prepisal iz prispevka novinarja Gregorja Kovačiča z naslovom Kučana lovijo srbski arhivi, objavljenega 8. avgusta 2008 v brezplačnem časniku Slovenski tednik. Glede na časovno sosledje in identičnost vsebin ocenjuje, da je Berlečevo besedilo plagiat Kovačičevega. Prijavi je priložil fotokopije obeh prispevkov in delov iz obeh besedil. Kot ponazorilo, da gre za plagiat Vezjak med drugim navaja naslednje dele besedila v obeh prispevkih:

Gregor Kovačič je zapisal:”Vprašanje je, zakaj je mali zagrenjeni mož tako nemiren in zakaj vleče poteze, ki ne koristijo ne njemu in ne tistim, ki jih podpira.”

Metod Berlec pa:”Vprašanje ob tem je, zakaj je upokojenec iz Murgelj tako živčen in zakaj vleče poteze, ki objektivno ne koristijo ne njemu ne tistim, ki jih podpira.”

Metod Berlec je v odgovoru očitke Borisa Vezjaka odločno zavrnil, pri čemer je dopustil možnost, da je isti informator dal iste informacije več medijem. Kot je dodal, je za to, da so o isti temi pisali tudi drugje, izvedel šele naknadno, ko je bila v njihovem časopisu že obdelana in objavljena.

SKLEP:

Metod Berlec je kršil 9. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.


Obrazložitev:

Novinarsko častno razsodišče je pregledalo oba omenjena teksta in ugotovilo, da se vsebini prekrivata tako vsebinsko kot pogosto tudi glede na vrstni red zapisovanja posameznih delov. Tega dejstva ne spremeni niti to, da so v zelo podobnih delih obeh besedil besede v stavkih različno razporejene in da v enem tekstu naletimo na dele, ki jih v drugem tekstu ni.

Novinarjeva domneva, da je isti informator dal iste informacije različnim medijem stvari ne spremeni. Berlečevo besedilo namreč, podobno kot Kovačičevo, ni zgolj nizanje informacij, temveč je tudi komentiranje, vrednostno opredeljevanje in podobno. NČR ugotavlja, da je skrajno neverjetno, da bi dva neodvisna novinarja oblikovala besedno enaka komentarja in vrednostna stališča v dveh različnih prispevkih, zato to dejstvo potrjuje, da gre za plagiat. Viri sicer lahko izražajo tudi vrednostne sodbe, vendar je malo verjetno, da bi jih dva novinarja zapisala enako.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

V Ljubljani, 11. december 2008

Vili Einspieler, predsednik Novinarskega častnega razsodišča