Dajana Babič Zahour proti anonimnemu avtorju in Francu Valjavcu (Siol)

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Ranka Ivelja (predsednica), Gojko Bervar (podpredsednik), Davorin Koron, Mojca Pašek, Nada Ravter, Alma M. Sedlar in Jasna Tepina (člani) je na seji 10. februarja 2009 v primeru Dajana Babič Zahour proti anonimnemu avtorju in odgovornemu uredniku Francu Valjavcu (siol.net) ugotovilo, da urednik ni kršil Kodeksa novinarje Slovenije.


Primer: Dajana Babič Zahour proti anonimnemu avtorju in Francu Valjavcu, uredniku spletnega portala www.blog.siol.net (Siol)

Dajana Babič Zahour je na NČR vložila pritožbo, v kateri trdi, da je anonimni avtor zapisov na »sex blogu« na portalu Siol, ki se podpisuje z imenom Peter, z več prispevki, objavljenimi 6. 5. 2008, 12. 6. 2008 ter 15. 6. 2008, kršil 13., 14., 15. in 22. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.


POJASNILO:

Ker gre za prvo pritožbo v zvezi z zapisom na blogu, je NČR Ministrstvo RS za kulturo zaprosilo za pojasnilo o tem, ali je blog sploh mogoče obravnavati kot medij in kdo je tisti, ki je odgovoren za objavljene zapise uporabnikov oziroma avtorjev.

Z ministrstva so pojasnili, da so elektronske publikacije medij, s katerim fizične ali pravne osebe razširjajo programske vsebine preko računalniških povezav tako, da so dostopne širši javnosti, ne glede na njihov obseg. Blogi oz. prispevki avtorjev blogov in mnenja uporabnikov/bralcev so del elektronskega medija ter so neločljivo povezani z medijem, zato jih ni mogoče z izjavo, s katero se izdajatelj odveže odgovornosti (t.i. »Disclaimer policy« oz. pojasnilo, da »komentarji ne odražajo stališča uredniške politike, uredništva pa se ograjujejo od mnenj v posamezni rubriki in zanje ne odgovarjajo) potrebno ločiti od medijskih in programskih vsebin, še posebej zato, ker se je za »bloganje« potrebno registrirati. Zato je mogoče domnevati, da uredništvo elektronskega medija izvaja določeno stopnjo predhodnega uredniškega nadzora, torej nosi odgovornost za vsebino blogov, ki so objavljeni v okviru spletnega medija, katerega izdajatelj je pravna oseba in je vpisan v razvid medijev, odgovorni urednik oz. urednik programskega sklopa.

Elektronski medij SIOL je vpisan v razvid medijev pri ministrstvu za kulturo. Kot odgovorni urednik medija je naveden Franc Valjavec, ki je kot urednik odgovoren za vsebino (tudi anonimnih) zapisov na blogu oz. v navedenem elektronskem mediju.

Pritožnici se zdijo navedene objave sporne, ker naj bi avtor z njimi spodbujal k pornografiji in jo oglaševal, zapisi, ki so pogosto objavljeni tudi na prvi strani zelo obiskanega portala www.siol.net, pa naj bi bili zlahka dostopni tudi otrokom.

Urednik naj bi po mnenju pritožnice 13. člen kodeksa (nedopustnost prepletanja ali združevanja novinarskih in oglaševalskih besedil) kršil, ker je v prispevku »Kje imam glavo – zakasnelo poročilo o neuspešnem gangbangu«, objavljenem 15.6.2008, ljudi pozival, naj pridejo na skupinsko pornografsko prireditev oziroma jih je obveščal o spremembi datuma te prireditve. Pri tem naj bi oglaševal dejavnosti Zavoda za kulturo pornografije. Pritožnica nameni, da je namen tovrstnih objav »oglaševanje prostitucije«.

14. člen Kodeksa (nedvoumna ločenost oglasnih sporočil in plačanih objav ter oglasov od novinarskih besedil) naj bi urednik po mnenju pritožnice kršil, ker na blogu v istem prispevku oglašuje dejavnost Zavoda za kulturo pornografije in javno poziva na »seksualni akt več moških s prostitutko«. To po njenem mnenju pomeni, da avtor objave oglašuje prostitucijo.

Pritožnico moti tudi, ker naj bi na blogu objavljal povezave do pornografskih materialov. To se ji zdi še posebej sporno zato, ker oglaševanje prostitucije po naših zakonih ni dovoljeno, spletne povezave, objavljene na najbolj obiskanem blogerskem portalu, pa naj bi bile s tem dostopne tudi otrokom.

15. člen Kodeksa novinarjev Slovenije (novinar se mora izogibati situacijam, ki bi lahko privedle do konflikta interesov) naj bi urednik po mnenju pritožnice kršil, ker je navedene prispevke najavljal na prvi strani Siolovega bloga, kjer je prostor za aktualne objave, najavljal tudi razne »pornografske dogodke«, to pa se zdi pritožnici povsem neprimerno. Obenem navaja, da naj bi bil avtor zapisov obenem tudi sodelavec Siola, zato naj bi si po mnenju pritožnice našel »zagovornike/zagovornice, ki ne vedo več, kaj se lahko po slovenskih medijih piše in kaj ne, saj ni nobenega zakona o tem, kaj Siol objavlja«. Zato naj bi z objavo navedenih prispevkov urednik v slabo luč postavil ne le svoje dobro ime, temveč »vse slovenske novinarje, pa tudi podjetje Siol«.

22. člen kodeksa (posebna obzirnost pri poročanju in objavi fotografij o otrocih in mladoletnikih) naj bi avtor po mnenju pritožnice kršil, ker naj bi dne 6.5.2008 v prispevku z naslovom »Učenci osnovne šole so posneli amaterski pornič – njegov naslov je Dobimo se v knjižnici«, pisal o mladoletnih osebah v povezavi s pornografijo ter objavil sliko mladoletnega dekleta in novico, da otroci snemajo porno filme. Objava omenjenega zapisa se zdi pritožnici sporna, ker avtor navaja, da imajo otroci spolne odnose in da snemajo pornografske filme, saj pri tem piše o mladoletnih osebah, na blogu pa je objavil tudi fotografijo mladoletnega dekleta, pri čemer ni navedel, koliko je dekle staro in niti, ali mu je dovolilo, da je njeno fotografijo objavil na spletu.

Pritožnica še navaja, da se je nekajkrat poskušala pritožiti na Siol, vendar so ji od tam le enkrat odgovorili, da bodo zadevo uredili, česar pa niso storili. Tudi na vprašanje, kdo je odgovoren za objavljanje zapisov na blogih, od Siola ni prejela odgovora.

Urednik portala www.blog.siol.net Franc Valjavec na pritožbo ni odgovoril.

SKLEP:

NČR ugotavlja, da urednik Franc Valjavec ni kršil 13., 14., 15. in 22. člena Kodeksa novinarjev Slovenije, kot mu očita pritožnica.

Obrazložitev:

13. člena Kodeksa novinarjev Slovenije (nedopustnost prepletanja ali združevanja novinarskih in oglaševalskih besedil) urednik po mnenju NČR ni kršil, ker je v prispevkih, ki so predmet pritožbe, bralce in bralke zgolj obveščal o sami prireditvi in pozneje, ko je ta odpadla, o spremembi datuma le te. S tem je zgolj podajal informacijo o napovedani prireditvi ter pozneje o tem, da je ta odpadla in da je datum prireditve spremenjen, to pa po mnenju NČR samo po sebi še ne pomeni, da gre za oglaševalsko besedilo.

14. člen Kodeksa novinarjev Slovenije (nedvoumna ločenost oglaševalskih od novinarskih besedil) urednik po mnenju NČR ni kršil, ker iz navedenih prispevkov ni razvidno, da bi avtor oglaševal Zavod za kulturo pornografije oziroma da »oglašuje prostitucijo« kot mu očita pritožnica, temveč zgolj obvešča o dogodkih, pri čemer je obvestilo o odpadlem dogodku in spremembi datuma povzel s strani »Zavoda 69«, kar je v objavljenem prispevku na blogu tudi navedel.

15. člena Kodeksa novinarjev Slovenije (izogibanje situacijam, ki bi lahko privedle do konflikta interesov, s čimer bi lahko novinar kompromitiral svoje dobro ime oz. novinarsko skupnost) avtor zapisov po mnenju NČR ni kršil, ker ne iz pritožbe in ne iz objavljenih navedenih prispevkov ni razvidno, za kakšen konflikt interesov naj bi pri objavi navedenih prispevkov šlo. Avtor sicer res piše o pornografiji in tudi obvešča o datumih »pornografskih« prireditev, vendar to samo po sebi še ne pomeni, da gre za konflikt interesov, ki bi v slabo luč postavljal avtorja prispevkov ali, kot trdi pritožnica, vse slovenske novinarje. NČR ocenjuje, da v tem primeru ne gre za konflikt interesov tudi če je res, da je avtor zapisov tudi sodelavec Siola. To mu samo po sebi namreč še ne daje moči, da bi lahko vplival na mnenje »zagovornikov/zagovornic« navedenih objav, kot mu očita pritožnica.

NČR tudi ugotavlja, da urednik ni kršil 22. člena Kodeksa novinarjev Slovenije (posebna obzirnost pri poročanju in objavi fotografij tudi, ko gre za otroke in mladostnike). V objavi, s katero naj bi avtor kršil 22. člen kodeksa, ta res piše o otrocih, ki so v Srbiji posneli pornografski film, o čemer je javnost obvestila tamkajšnja policija. Po pregledu spornih prispevkov na navedenem blogu je NČR ugotovilo, da je avtor tudi pri tem le poročal o dejstvih, povezanih z dogodki, ki so takrat zbudili pozornost širše javnosti in na katere je opozorila srbska policija, ko je začela preiskovati navedeni primer snemanja in poznejše preprodaje pornografskega filma, ki so ga posneli otroci ene izmed osnovnih šol. Prav tako iz ogleda bloga, katerega vsebina je predmet pritožbe, ni mogoče razbrati, da bi avtor sporni pornografski film, v katerem nastopajo otroci, objavil.

Glede navedb pritožnice, da je v prispevku »objavljena slika mladoletnega dekleta, pri čemer ni navedeno, koliko je dekle staro in niti, ali mu je dovolilo, da je njeno fotografijo objavil na spletu«, NČR ugotavlja, da iz priložene fotografije ni mogoče razbrati, ali gre res za mladoletno dekle in kakšen je izvor fotografije oziroma, ali je ta morda iz omenjenega filma, ki so ga posneli otroci v Srbiji. Ker na podlagi fotografije ni mogoče ugotoviti, ali gre res za mladoletno dekle, avtorju tudi ni mogoče očitati, da pri objavi njene fotografije ni bil dovolj obziren.

Ob tem NČR urednike in avtorje zapisov v elektronskih medijih opozarja na posebno obzirnost pri objavi fotografij in vsebin, ki se nanašajo na otroke in mladoletnike kot predstavnike posebej ranljivih skupin. NČR opozarja tudi na pogosto prelahek ali celo olajšan dostop do pornografskih vsebin, fotografij in spletnih povezav.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

v Ljubljani, 10. februarja 2009

Ranka Ivelja, predsednica Novinarskega častnega razsodišča