Snaga, javno podjetje d.o.o. proti Stojanu Auerju (NET FM)


Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Ranka Ivelja (predsednica), Gojko Bervar (podpredsednik), Nada Ravter, Jasna Tepina, Brigita Mohorič, Špela Šipek in Alma M. Sedlar (člani), je na seji 4. februarja 2010 v primeru Snaga d.o.o., zanjo Irena Bartok proti novinarju NET FM Stojanu Auerju sklenilo, da je novinar kršil Kodeks novinarjev Slovenije.


Primer: Snaga, javno podjetje d.o.o. (zanjo direktorica Irena Bartok) proti Stojanu Auerju (NET FM)

Direktorica Irena Bartok se je v imenu Snage d.o.o. pritožila na NČR zaradi intervjuja novinarja Stojana Auerja s Stanislavom Žagarjem, objavljenega 8. 10. 2009 na NET FM. Po njenem mnenju je novinar kršil 1., 2., 12. in 19. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

1. člen kodeksa (novinar mora preveriti točnost zbranih informacij in biti previden, da se izogne napakam) naj bi novinar kršil, ker navedbe »vsem nam, ki plačujemo položnice Snage takšne ali drugačne rekordne pa ne samo v Sloveniji, temveč lahko rečemo na Balkanu« ni preveril. Navedba, da so položnice, ki jih JP Snaga d.o.o. izstavlja za odvoz smeti, rekordne, je po mnenju pritožnice poslušalce navedlo na misel, da so te položnice najvišje doma in na Balkanu. Pritožnica navaja, da to ne drži, in prilaga cenik, iz katerega je razvidno, da imajo v nekaterih slovenskih mestih primerljivo višjo ceno za odvoz smeti, kot jo plačujejo občani Mestne občine Maribor in drugih lokalnih skupnosti, ki imajo sklenjeno pogodbo za odvoz smeti s podjetjem Snaga. Novinar po mnenju pritožnice ni preveril cen odvoza smeti pri drugih komunalnih podjetjih, s čemer naj bi kršil 1. in 2. člen Kodeksa novinarjev Slovenije (ko gre za hude obtožbe, jih mora novinar preveriti pri tistih, ki jih te obtožbe zadevajo), saj navedb, s katerimi naj bi podjetju Snaga povzročil poslovno in moralno škodo in ki po trditvah pritožnice niso točne, ni preveril.

12. člen kodeksa (če je novinar vpleten v dogodke, o katerih poroča, mora to razkriti oziroma se kot novinar izločiti) naj bi novinar po mnenju pritožnice kršil, ker v prispevku ni razkril, da je tudi sam član skupščine Snaga javno podjetje d.o.o. in da ima kot član skupščine dostop do vseh informacij o podjetju Snaga, prav tako pa ima možnost in obveznost sooblikovanja poslovne politike ter tudi odgovornost pri nadziranju izvajanja te politike v podjetju Snaga. Po mnenju pritožnice bi moral Stojan Auer v navedenem intervjuju poslušalcem razkriti svojo funkcijo v Snagi ali pa se zaradi vpletenosti kot novinar izločiti.

19. člen kodeksa (morebitne neizogibne konfliktne interesov mora novinar razkriti javnosti ali se kot novinar iz poročanja in komentiranja izločiti) naj bi novinar po mnenju pritožnice kršil, ker »dvojne vloge« do podjetja Snaga in do bivšega direktorja Snage Stanislava Žagarja, s katerim je napravil intervju, ni razkril poslušalcem, s čemer naj bi po mnenju pritožnice zavajal javnost.

Novinar Stojan Auer je na pritožbo odgovoril. V odgovoru pojasnjuje, da je prav zato, da bi se slišal »odziv tistih, ki jih informacije zadevajo«, v oddajo povabil dolgoletnega direktorja Javnega podjetja d.o.o. Stanislava Žagarja, ki je Snago vodil vrsto let. Dne 1. 10. 2009 je bil Stanislav Žagar na predlog župana Mestne občine Maribor zaradi domnevno »sumljivih« poslov sicer razrešen, še vedno pa je po mnenju novinarja v omenjenem obdobju »za poslovanje podjetja oziroma utemeljitev višine položnic in njihovo morebitno primerjanje z ostalimi kraji, mesti v državi in širše na Balkanu edina verodostojna oseba«. Med oddajo so sprejemali telefonske klice, SMS sporočila in elektronsko pošto poslušalcev, sogovornik pa je imel možnost, da nanje odgovarja ter tako teze, navedbe in vprašanja potrdi ali ovrže. Novinar pojasnjuje, da se je pri navedbi teze oz. vprašanja o višini cen skliceval na članek, objavljen v dnevniku Večer, v katerem več novinarjev primerja cene komunalnih storitev v osmih občinah po Sloveniji in iz katerega je po navedbah novinarja jasno razvidno, da so cene za odvoz odpadkov v Mariboru kar štirikrat večje, kot jih plačujejo v Ljubljani. Pri tem novinar navaja, da oblikovanja in višine cen ni komentiral ali o njih poročal, temveč je zgolj »povzel« tezo o višini položnic po številnih člankih v tiskanih in elektronskih medijih. O tem, kaj o teh navedbah menijo v Snagi, pa je imel neposredno možnost v intervjuju spregovoriti bivši direktor Snage d.o.o. Stanislav Žagar.

Novinar tudi meni, da ni kršil 12. in 19. člena kodeksa, saj kot avtor prispevka in član skupščine podjetja Snaga v omenjeni oddaji ni poročal ali komentiral poslovne politike podjetja, prav tako ni poročal o samem nadziranju izvajanja politike v tem podjetju.

SKLEP:

Novinar Stojan Auer je kršil 1., 12. in 19. člen Kodeksa novinarjev Slovenije, ni pa kršil 2. člena kodeksa.

Obrazložitev:

1. člen kodeksa je novinar kršil, saj navedba, da naj bi bile cene komunalnih storitev v Mariboru najvišje na Balkanu, po oceni NČR ni točna, novinar pa je ni preveril in ni bil previden, da bi se izognil napakam. Iz razpredelnice cen komunalnih storitev ter cenikov za devet slovenskih občin, ki jih je priložila pritožnica, je razvidno, da so cene komunalnih storitev oz. mesečnega odvoza odpadkov za 3 osebe oz. za 120 litrsko posodo (kar je po njenih navedbah splošen normativ) v Slovenj Gradcu, Novi Gorici, Radečah, Ptuju, občinah Sv. Trojica, Jurovski dol in zunanjih KS občine Lenart ter v mestu Lenart višje kot v Mestni občini Maribor, kjer odpadke odvaža JP Snaga.

Iz razpredelnice cen komunalnih storitev, objavljene v Večeru in na katero se je po lastnih navedbah skliceval novinar (ter jo priložil odgovoru), po oceni NČR ni razvidno, v kateri od navedenih občin plačujejo najvišje cene položnic. V članku ob razpredelnici več novinarjev opozarja na to, da so poskušali po zadnji množični podražitvi cen komunalnih storitev med sabo primerjati cene storitev v nekaterih večjih občinah vzhodne Slovenije in v Ljubljani, vendar jim to ni uspelo, saj ni sprejetih enotnih meril o tem, kaj mora komunalno podjetje uporabnikom nuditi za neko ceno, pa tudi cene, ki se objavljajo, so »razmeroma različno razčlenjene«. Novinarji Večera v navedenem članku opozarjajo, da zneski, objavljeni v razpredelnici, povedo bolj malo, saj ni podrobno znano, kako so bile te cene oblikovane po posameznih občinah. Ugotovili pa so, da na Ptuju plačajo za kubik vode »dobrega 0,55 evra, v Mariboru 0,53 evra, v Ljubljani pa le 0,21«. Novinar Stojan Auer, ki se je v svoji oddaji skliceval na navedeno razpredelnico, je 1. člen kodeksa kršil, ker na morebitne razlike v cenah zaradi različno postavljenih meril poslušalcev ni opozoril, prav tako podatkov, na katere se je skliceval, ni preveril in tako ni bil previden, da bi se izognil napakam.

12. in 19. člen kodeksa je novinar kršil, ker pred poslušalci v oddaji, v kateri je govoril o razrešitvi direktorja in poslovanju JP Snaga, ni razkril, da je tudi sam član skupščine Snage in da ima, kot trdi pritožnica, »neposreden vpliv na poslovanje podjetja«. 19. člen kodeksa je novinar kršil, ker se kot član skupščine podjetja Snaga, o poslovanju katerega je v oddaji govoril, zaradi morebitnega konflikta interesov kot novinar ni izločil ali tega dejstva razkril javnosti.

NČR ni ugotovilo kršitve 2. člena, saj v oddaji niso bile izrečene hude obtožbe.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen, in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

v Ljubljani, 4. februarja 2010

Ranka Ivelja, predsednica Novinarskega častnega razsodišča