Splošna bolnišnica Celje proti Bojanu Travnu in Urošu Slaku, Kanal A


Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Ranka Ivelja (predsednica), Gojko Bervar (podpredsednik), Špela Šipek, Alma M. Sedlar in Davorin Koron (člani), je na seji 11. februarja 2010 v primeru Splošna Bolnišnica Celje proti Urošu Slaku, voditelju Sveta na Kanalu A, in Bojanu Travnu, odgovornemu uredniku Kanala A, odločilo, da sta kršila Kodeks novinarjev Slovenije.


Primer: Splošna bolnišnica Celje proti odgovornemu uredniku Kanala A Bojanu Travnu in voditelju Sveta na Kanalu A Urošu Slaku

Uprava Splošne bolnišnice Celje, zanjo Danijela Gorišek, vodja službe za odnose z javnostmi, voditelju in odgovornemu uredniku očita kršitev 1. člena, po katerem mora novinar preverjati točnost zbranih informacij in biti previden, da se izogne napakam, te pa mora priznati in popraviti, in 2. člena kodeksa, ki novinarja zavezuje, da pri objavljanju informacij, ki vsebujejo hude obtožbe, poskuša pridobiti odziv tistih, ki jih te informacije zadevajo. 1. in 2. člen naj bi omenjena kršila v napovedi prispevka, objavljenega 4. 9. 2009 (Še en primer smrti v Celjski bolnišnici, avtorica prispevka Tina Hojnik, op. NČR). Neresnična in zavajajoča naj bi bila trditev: “O. L. (v oddaji je navedeno polno ime bolnika, op. NČR) pa že 13 let dokazuje, da so mu celjski zdravniki odrezali tretjino zdravih pljuč. Kljub odpustnici, na kateri jasno piše, da so njegov izvid zamenjali z izvidom rakavega bolnika, napake ne priznajo.” Pritožnica zatrjuje, da celjski zdravniki nikoli niso zdravili O. L., prav tako mu niso odrezali pljuč. Zdravnik celjske bolnišnice je opravil le patohistološki pregled biopsijskega materiala tega pacienta, in sicer, kot navaja, korektno in strokovno, v času, ki ga določajo strokovne smernice, operacija sama pa je bila opravljena v mariborski bolnišnici. Oboje je razvidno tudi iz priložene sodbe okrožnega sodišča v Celju, ki je 18. marca 2008 zavrnilo tožbeni zahtevek zoper Splošno bolnišnico Celje, in sodbe višjega sodišča v Celju, ki je 20. marca 2009 razveljavilo sodbo okrožnega sodišča še v tistem delu, v katerem je to razsodilo, da so za škodo zaradi prehitrega in zato morda nepotrebnega operativnega posega odgovorne Bolnišnica Topolšica, Zavarovalnica Triglav, Splošna bolnišnica Maribor, kjer so operativni poseg opravili, in Zavarovalnica Maribor. Pritožnica poudarja, da je bil odgovorni urednik z vsemi temi dejstvi, vključno z informacijo o obeh razsodbah, seznanjen že ob pripravi 1. in 2. prispevka, nanje pa so jih opozorili tudi v vseh treh (zavrnjenih) zahtevkih za objavo popravka, s katerimi razpolaga tudi NČR. Prvi zahtevek (za popravek dveh prispevkov, objavljenih 1. in 4. 5. 2009, z naslovoma Odrezali so mu tretjino pljuč in Spet nič krivi) so odgovornemu uredniku Bojanu Travnu poslali 11. maja 2009, drugi popravek 17. septembra 2009 in tretjega 1. oktobra 2009. Pritožnica je še zapisala, da voditelj, ki je izrekel sporno trditev, in odgovorni urednik resničnosti težke obtožbe – v navedeni trditvi vidijo pripisovanje krivde celjski bolnišnici – nista preverjala in nista poiskala odziva bolnišnice na objavljeno trditev, zato obema očitajo tudi kršitev 2. člena kodeksa.

Bojan Traven in Uroš Slak na pritožbo nista odgovorila.

SKLEP:

Novinarsko častno razsodišče je ugotovilo, da sta Bojan Traven in Uroš Slak kršila 1. in 2. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev:

Trditev, ki jo je izrekel voditelj Sveta na Kanalu A Uroš Slak, je sporna z več vidikov. Iz razsodb okrožnega in višjega sodišča v Celju je razvidno, da O. L. ne dokazuje, da so mu celjski zdravniki odrezali tretjino pljuč, temveč da so ga v mariborski bolnišnici operirali na podlagi enega samega patohistološkega pregleda biopsijskega materiala, ki je bil opravljen v Celju, kasneje pa preiskava odvzetih pljuč ni potrdila prvotne diagnoze, po kateri je šlo za karcinom pljuč. Zato je zahteval odškodnino od bolnišnice Topolšica, ki je postavila diagnozo, od celjske bolnišnice, ki je napravila histološke preglede in od mariborske bolnišnice, ki je izvedla operacijo. Iz razsodb, s katerimi so v celjski bolnišnici sodelavce Kanala A seznanili že ob pripravi prvega prispevka, je tudi razvidno, da suma O. L., da so njegov izvid zamenjali z izvidom rakavega bolnika, sodišče ni potrdilo. V nobenem od omenjenih prispevkov ni najti nobenega dokaza, na podlagi katerih so ali bi lahko podvomili v ugotovitve sodišča. NČR zato meni, da Uroš Slak ni preveril točnosti informacij in ni bil dovolj previden, da bi se napakam izognil. Svoje napake tudi ni priznal ali popravil. Slednje velja tudi za odgovornega urednika Bojana Travna, ki je vse tri popravke zavrnil z utemeljitvijo, da zahtevani popravek v ničemer ne zanika navedb in se v njem tudi ne navaja oz. prikazuje drugih ali nasprotnih dejstev in okoliščin.

Ker je z ničimer utemeljena trditev, da je bil izvid O. L. zamenjan z izvidom rakavega bolnika, huda obtožba – sodišče, kot rečeno, tega suma ni potrdilo -, je NČR ugotovilo tudi kršitev 2. člena, saj v Svetu na Kanalu A na to obtožbo niso poskusili pridobiti odziva.

NČR je v nekaj primerih oprostilo obtožb voditelje televizijskih oddaj, če so NČR seznanili s tem, da oddaje le vodijo, za njihovo vsebino pa niso odgovorni. Ker nas voditelj Sveta na Kanalu A s svojo vlogo in pristojnostmi ni seznanil, morebitnih olajševalnih okoliščin ne moremo upoštevati.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen, in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

v Ljubljani, 11. februarja 2010

Ranka Ivelja, predsednica Novinarskega častnega razsodišča