Vloga Občine Izola, zanjo odvetniška pisarna Zidar & Klemenčič, proti Mirjani Cerin (Primorske novice)

NČR je na seji 1. aprila 2010 obravnavalo vlogo Občine Izola in pri

njenem pregledu ugotovilo, da ni bila oddana v 45. dnevnem roku, ki ga

zahteva 10. člen Pravilnika o delu NČR, zato je vlogo zavrglo.

10. člen

NČR začne postopek na temelju pisnega predloga posameznikov, pravnih

oseb, uredništev, novinarskih aktivov, novinarskih sindikatov, sekcij

DNS, upravnega odbora DNS ali izvršilnega odbora SNS. NČR lahko začne

postopek tudi na lastno pobudo oziroma na pobudo enega izmed svojih

članov. Predlog za začetek postopka pred NČR mora biti vložen najpozneje

45 dni po dogodku, za katerega predlagatelj meni, da sodi med primere

neetičnega ravnanja novinarja, drugega avtorja prispevka v množičnih

medijih, vira informacij ali drugega udeleženca v dogodku. NČR mora

odločiti, ali bo začelo postopek najpozneje 30 dni po prejemu popolnega

predloga