Splošna plovba proti Urški Košir in Janku Šoparju (TV Slovenija)


Prispevek Klipšteter


Prispevek Klipšteter – drugi del


Razsodba/Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Ranka Ivelja (predsednica), Gojko Bervar (podpredsednik), Nada Ravter, Jasna Tepina, Alma M. Sedlar, Lea Širok (člani), je na seji 13. maja 2010 v primeru Splošna plovba proti Urški Košir in voditelju oddaje TV Slovenija Tednik Janku Šoparju ugotovilo, da sta kršila Kodeksa novinarjev Slovenije.


Primer: Splošna plovba, zanjo predsednik uprave Egon Bandelj, proti Urški Košir in voditelju oddaje TV Slovenija Tednik Janku Šoparju

Pritožnik je voditelju oddaje Janku Šoparju in avtorici prispevka Urški Košir v prispevku Pomorščakom plačujejo minimalne prispevke, v oddaji RTVS Tednik 8. 10. 2009, ki govori o stiskah poškodovanih in bolnih pomorščakov, očital kršitve Kodeksa novinarjev Slovenije. Janko Šopar naj bi kršil 1., 2. in 3. člen. Kršitve prvega člena pritožnik ni natančneje utemeljil, drugega naj bi kršil zato, ker ob hudi obtožbi ni preveril dejstev pri upravi Splošne plovbe, tretjega pa, ker je v napovedi prispevka afirmativno zatrdil, da delodajalec zaradi nezaščitenost slovenskih pomorščakov ne plačuje prispevkov za socialno in pokojninsko zavarovanje, kar da ne drži, hkrati pa da voditelj ni povedal, da gre za nepotrjene informacije. (V resnici je voditelj dejal, da delodajalec zaradi zakonske nezaščitenosti pomorščakom plačuje minimalne prispevke, in ne, da jih ne plačuje).

Na Splošni plovbi so po pritožnikovih besedah novinarki pojasnili, da so morali sistem zaposlovanja prilagoditi tistemu, kakršnega imajo tuji ladjarji, kar se je odrazilo tudi pri sistemu izplačevanja plač. Zdaj delodajalec plačuje celotne plače v bruto in ne več v neto znesku, iz teh plač, pri katerih so bili tudi deleži za prispevke izplačani naravnost pomorščakom, bi morali slovenski državljani sami plačati pokojninsko in zdravstveno zavarovanje. Denar, ki ga je prej, ko so dobivali plače v neto znesku za prispevke, nakazovalo podjetje, so torej zdaj pomorščaki dobili naravnost v žep, od njih pa je bilo odvisno, koliko bodo plačevali. Vendar je v pogajanjih s sindikatom podjetje privolilo, da slovenskim mornarjem – ne glede na to prilagoditev – dodatno, kot bonus, ne da bi zmanjšalo plače, plačuje še minimalne prispevke za pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje ter zavarovanje za primer brezposelnosti.

Novinarki Urški Košir pritožnik očita, da je v primeru poškodbe enega od vzdrževalcev zanemarila izvedensko mnenje, ki v nasprotju s trditvami v prispevku zatrjuje, da dela ni bilo mogoče opraviti zgolj v doku, ampak tudi med plovbo, kar je bil razlog za poškodbo. Poleg tega naj bi se poškodovani pomorščak opravila lotil, ne da bi počakal pomoč. Urška Košir naj bi s trditvijo, da je opravljal naloge, ki jih sicer ne bi smel, kršila 3. člen kodeksa. Novinarka naj bi kršila 2. in 3. člen, ker je objavila izjavo prizadetega o ubornem nadomestilu, pa tudi tisto o spraševanju kadrovskega direktorja, koliko je plačal zdravniku, da ga je upokojil. Pri tem ni pridobila odziva delodajalca. Egon Bandelj je priložil izjavo tedanjega kadrovskega direktorja Splošne plovbe, ki pomorščakove navedbe zanika. Sporna naj bi bila tudi pomorščakova izjava: »S tem, da sva iskala, kje je sploh ta firma, ali obstaja ta firma, da so padale izjave kot: »Vidva tožbe ne bosta nikoli dobila, ker mi imamo denar.« Novinarka, pravi pritožnik, izjave ni nikoli preverila pri Splošni plovbi. Pomorščak je bil zaposlen pri podjetju Genshipping vsega pet let, vseeno bi najbrž moral vedeti, katero je podjetje, s katerim je podpisal pogodbo. Podjetje je po preiskavi delovne nesreče prišlo do sklepa, da je do nje prišlo po njegovi krivdi, kljub temu pa je bilo pripravljeno skleniti poravnavo. Zavarovatelj ladjarjeve odgovornosti je pristal na poravnavo, s katero mu je bilo izplačanih 50.000 evrov odškodnine, pred tem pa je od zavarovalnice na račun invalidnosti dobil še 6.400 evrov. To informacijo naj bi novinarka zamolčala.

V delu prispevka, v katerem pomorščak zatrjuje, da nikoli niso vedeli tega, da jim podjetje plačuje zgolj minimalne prispevke za socialno in pokojninsko varnost, naj bi Urška Košir kršila 2. in 3. člen kodeksa, saj da je bil vsak pomorščak seznanjen z vsebino kolektivne pogodbe. To je vsak potrdil tudi s podpisom pogodbe o zaposlitvi. Če res o tem ne bi vedel nič, bi bila to posledica malomarnosti, še meni pritožnik.

Janko Šopar in Urška Košir sta na obtožbe odgovorila. Najprej pojasnjujeta, da je Egon Bandelj res odgovoril na vsa vprašanja, »vendar je bilo iz poprej dobljenih dokumentov razvidno, da odgovori na ključna vprašanja niso jasni niti točni,« saj so sporne navedbe preverjali pri mnogih virih. Dokumentov, ki naj bi dokazovali nasprotno, pa jim gospod Bandelj ni hotel izročiti. Šoparjeva izjava o nezaščiteni delovni sili temelji na dopisu, ki ga hrani uredništvo. Novinarka opozarja, da na nobenem od obrazcev, ki so jih podpisovali pomorščaki kot pooblastilo za izplačilo plač, ni nobenega pojasnila, ki bi jih opozarjalo, zakaj si morajo prispevke plačevati sami. Novinarka trdi, da Egon Bandelj ni zanikal dejstva, da poškodovani pomorščak del, ki jih je opravljal med plovbo, v resnici ne bi smel, podal je zgolj splošen in tehničen odgovor, nerazumljiv občinstvu. Poleg tega mnenja izvedenca novinarki niti niso pokazali. Je pa objavila izjavo pomorščakovega odvetnika, ki se sklicuje na drugačne izsledke izvedenskega mnenja, a za te izjave je odgovoren odvetnik sam.

Namen izjave o mizernih nadomestilih je bil pokazati brezupno stanje, v katerem se znajdejo pomorščaki, ki za podjetje niso več zanimivi. Poškodovani pomorščak je dobil sprva samo 6.400 evrov zavarovalnine, ostalih 50.000 pa šele po več kot desetih letih tožarjenja po sodiščih, torej se morajo pomorščaki za pravice bojevati po sodni poti. Zavajajoče naj bi bilo zanikanje kadrovskega direktorja Splošne plovbe, saj pomorščakova izjava sploh ni letela nanj, ker nikoli ni bil zaposlen pri Splošni plovbi ampak pri Genshippingu.

SKLEP:

Janko Šopar je kršil 1. člen kodeksa, ni pa kršil 2. in 3. člena Kodeksa novinarjev Slovenije. Urška Košir je kršila 1. in 3. člen, ni pa kršila 2. člena kodeksa.

Obrazložitev:

NČR se je s primerom Splošna plovba proti Urški Košir in Janku Šoparju tokrat ukvarjalo drugič, prvič ob prvem prispevku za Tednik. Nekatere trditve iz tega prispevka in razlage zanje so se pojavljale že ob prvem prispevku za Tednik, zato je okvir zgodbe za NČR jasnejši. Toda to ne pomeni, da NČR meni, da v drugem prispevku avtorju ni treba dokazati trditev, ki so povzete iz prvega prispevka, češ da so te jasne že same po sebi. Med tem se je občinstvo Tednika tudi zamenjalo in mu je za razumljivost treba ključne stvari pojasniti še enkrat ali na novi ravni. Trditve bi torej avtorica in voditelj morala dokazati na novo. Janko Šopar je v napovedi prispevka izjavil, da podjetje mornarjem plačuje minimalne socialne in pokojninske prispevke (in ne kot v pritožbi trdi pritožnik, da je bilo rečeno, da prispevkov sploh ne plačujejo). NČR zato ugotavlja, da Janko Šopar s tem delom izjave ni kršil kodeksa. Vendar pa je voditelj Šopar napačno povzel bistvo problema: namreč da podjetje prispevke za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje plačuje v minimalnem znesku zaradi zakonske nezaščitenosti pomorščakov. Gledalec je iz tega lahko povzel, da delodajalec, ker ni zakonske zaščite, pomorščakom namesto polnih samopašno plačuje samo minimalne prispevke. Iz posnetega gradiva, s katerim je razpolagalo uredništvo Tednika, ni pa ga v tem prispevku uporabilo, pa je razvidno, da podjetje plačuje v žep pomorščakom celotno bruto plačo, ta pa vsebuje tudi denar za omenjene prispevke, ki bi jih morali poravnati sami, pa se vsi za to niso odločili. Zaradi dogovora s sindikatom pa podjetje še dodatno (torej ne na račun zmanjševanja plače) samo slovenskim pomorščakom posebej poravnava tudi minimalne prispevke v pokojninsko in zdravstveno blagajno. Vendar tega gledalec v prispevku ni mogel slišati, čeprav je tak odgovor pritožnika novinarka posnela in bi ga brez pretirane širitve obsega prispevka zlahka uporabila. Vprašljivost zakonske zaščitenosti pomorščakov zaradi sedeža podjetja v Liberiji, ki ji je NČR v prvem primeru pritrdilo, s problemom plačevanja minimalnih prispevkov nima neposredne zveze, kot je bilo sicer mogoče razumeti iz voditeljeve napovedi. Je pa podjetje v skladu z dogovorom s sindikatom z dodatnim plačevanjem minimalnih prispevkov po mnenju NČR ravnalo bolj korektno, kot sta to prikazala voditelj in novinarka. Odprto pa je ostalo vprašanje, ali so bili mornarji s tem ustrezno seznanjeni. Če je NČR ob prvem prispevku o težavah pomorščakov ugotovilo, da novinarkine kršitve, ko je trdila, da je bilo seznanjanje pomorščakov o plačevanju prispevkov neustrezno, v prvem prispevku ni bilo, je bilo to zato, ker je podjetje v razpisu za nove pomorščake oglaševalo, da gre za plače v neto znesku, kar je bilo zavajajoče. V novem prispevku se ne voditelj ne novinarka na ta zavajajoči razpis nista sklicevala, poleg tega pa sta deloma zamolčala, da je pritožnik dejansko stanje v posnetem gradivu za drugi prispevek zadovoljivo razložil (da so torej pomorščaki dobili v roke vso plačo skupaj z delom, ki je sicer namenjen prispevkom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in da so dobili obrazce, s katerimi bi lahko pooblastili podjetje oziroma sindikat, da bi te prispevke plačala v njihovem imenu), pa tega niso objavili.

Uporabljen je bil le del pogovora s pritožnikom o tem, na kakšen način so bili pomorščaki o tem seznanjeni (prek teleksa, s pošto na dom itd.). Gledalci so bili upravičeni do celovitega pojasnila, ki pa ga v prispevku niso dobili. Voditelj pa tudi avtorica sta domnevno tako ravnala v veri, da so gledalci drugega prispevka isti kot pri prvem, kar pa težko vzdrži presojo. Voditelj, ki je napačno povezal dve dejstvi in s tem ustvaril vtis, da je delodajalec izkoriščevalsko izrabil zakonsko nezaščitenost za plačevanje minimalnih prispevkov, kar ne drži, je zato kršil 1. člen Kodeksa novinarjev Slovenije. Ni pa kršil 2. in 3. člena, saj so odziv na tokrat vnovič objavljeno informacijo v Tedniku dobili že v prvem prispevku in torej iskanje novega odziva ni bilo potrebno, informacija o minimalnih prispevkih tudi ni bila nepotrjena. Je pa bila nepopolna, kar je voditelj vedel.

Obrazci, s katerimi pomorščaki pooblaščajo podjetje oziroma sindikat za plačilo njihovih prispevkov v SPIZ ali zdravstveno blagajno, na katere se sklicuje novinarka, ne govorijo v njen prid. Ni namreč res, da bi morali ti obrazci že z obliko in vsebino pojasniti, da gre za prostovoljno odločitev mornarjev in kakšne bodo posledice, če se za podpis ne odločijo. To so pač samo uradni obrazci s pooblastilom. Prav nasprotno je res: tudi manj izobraženi pomorščaki bi se morali pred podpisom pozanimati, zakaj naj jih podpišejo. To bi morala upoštevati tudi novinarka. NČR zato ugotavlja, da je novinarka kršila 1. člen kodeksa. 3. člen je kršila, ker gledalcev ni opozorila, da je informacija zgolj polovična, kar je sicer dobro vedela, saj ji je to pritožnik povedal v tistem delu posnetega gradiva, ki v prispevku ni bilo uporabljeno, poleg tega pa je tudi sodelovala v javni razpravi NČR ob prvem prispevku, kjer je bil ta problem podrobno pojasnjen.

Odziv pritožnika je novinarka v prispevku sicer deloma, ne pa vsebinsko popolno, zagotovila, poleg tega pa je uredništvo v skladu z zakonom o medijih objavilo tudi širši popravek, zato NČR meni, da 2. člen ni bil kršen.

Urška Košir ni kršila 2. in 3. člena kodeksa s trditvijo, da naj bi poškodovani pomorščak opravljal dela, ki jih ne bi smel, saj ji v podjetju niso predložili izvedenskega mnenja, na katerega se sklicujejo v pritožbi, in po katerem sodi delo, med katerim se je poškodoval, med redno vzdrževanje. Poleg tega se je na drugačno mnenje skliceval tudi pomorščakov odvetnik, pregled posnetega delovnega gradiva pa je pokazal, da odgovor pritožnika v tem primeru ni bil nedvoumen in prepričljiv.

Pritožnik je tudi zamolčal, da so poškodovanemu pomorščaku večji del odškodnine (50.000 evrov) izplačali šele po deset let trajajočem sodnem sporu. Je pa res, da je celotno zgodbo o odškodnini novinarka zamolčala, čeprav bi ta v podobi socialne stiske posameznega pomorščaka dodala gledalčevemu razumevanju problema novo razsežnost. Ker pa je pritožnik tudi sam zavajal novinarko, razsodišče izpuščanja tega dela zgodbe novinarki ni štelo za kršitev.

Zgodba o tem, ali je eden od sogovornikov vedel, pri katerem podjetju je sploh zaposlen, (neobstoječe podjetje), je morda uporabna v sodnem postopku, v resnici pa je moral prizadeti podpisati pogodbo, v kateri je ime podjetja jasno razvidno. Ker je trditev o neobstoječem podjetju izrekel pomorščak sam in ne novinarka, torej je zanjo tudi odgovoren, se razsodišče z njo ni ukvarjalo. Poleg tega ne gre za hudo obtožbo.

NČR je upoštevalo navedbo novinarke, da se izjava pomorščaka o odgovoru kadrovskega direktorja o domnevnem podkupovanju zdravnika ni nanašala na kadrovskega direktorja Splošne plovbe, a ker gre za izjavo sogovornika, ta prevzema odgovornost za njeno avtentičnost.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen, in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

Novinarsko častno razsodišče je za člana novinarskih organizacij Janka Šoparja sprejelo razsodbo za nečlanico Urško Košir pa stališče.

v Ljubljani, 3. junija 2010

Ranka Ivelja, predsednica Novinarskega častnega razsodišča