Vloga Borisa Kostanjevca proti Mihi Šoštariču (Večer)

NČR je na seji 13. januarja 2011 obravnavalo vlogo Borisa Kostanjevca in pri njenem pregledu ugotovilo, da ni bila oddana v 45. dnevnem roku, ki ga zahteva 10. člen Pravilnika o delu NČR, zato je vlogo zavrglo.

10. člen

NČR začne postopek na temelju pisne pritožbe posameznikov, pravnih oseb, uredništev, novinarskih aktivov, novinarskih sindikatov, upravnega odbora DNS ali izvršilnega odbora SNS. NČR lahko začne postopek tudi na lastno pobudo oziroma na pobudo enega izmed svojih članov. Pritožba za začetek postopka pred NČR mora biti poslana po fizični ali elektronski pošti najpozneje 45 dni po dogodku, za katerega pritožnik meni, da sodi med primere neetičnega ravnanja novinarja ali drugega avtorja uredniških vsebin. Rok začne teči prvi dan po dogodku, od katerega se računa, konča pa se z iztekom zadnjega dneva. Če zadnji dan roka sovpada z dela prostim dnevom, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik. NČR mora odločiti, ali bo začelo postopek najpozneje 30 dni po prejemu popolnega predloga.