Andraž Gombač, Primorske novice proti Viliju Einspielerju, Delo


Prispevek_Gombač


Prispevek_Einspieler

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slo-venije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Ranka Ivelja (predsednica), Gojko Bervar (podpredsednik), Davorin Koron, Nada Ravter, Vasja Jager, Lea Širok, Alma M Sedlar (člani), je na seji 17. novembra 2012 v primeru Gombač, Primorske novice proti Viliju Einspielerju, Delo, sklenilo, da je novinar kršil Kodeks novinarjev Slovenije.


Primer: Andraž Gombač, Primorske novice proti Viliju Einspielerju, Delo

Pritožnik Andraž Gombač predlaga NČR, naj to presodi, ali si uredništvo Primorskih novic in intervjuvanec David Albahari zaslužita javno opravičilo in popravek napake. 16. maja so v Primorskih novicah objavili posebno prilogo, pred bližajočim se literarnim festivalom Vilenica. V njej so objavili tudi kratek intervju z nagrajencem, v Kanadi živečim srbskim pisateljem Davidom Albaharijem, ki ga je pritožnik opravil prek elektronske pošte, na kar je sicer tudi opozoril v mednaslovu. 30. maja je na Delovi strani Kultura izšlo poročilo Vilija Einspielerja z nedavnega srečanja Albaharija in njegovih prevajalcev v Beogradu. Pritožnik je opazil, da je poročevalec povzemal dele v Primorskih novicah objavljenega intervjuja, brez navajanja vira in si jih celo prisvojil, saj je dejal, da je Albahari »za Delo povedal…«, pri tem pa nikjer v članku ne omenja priloge Primorskih novic. Pritožnik navaja dele intervjuja in jih primerja z Einspielerjevim poročilom. Čeprav ne gre za identične stavke, je podobnost očitna. V Delovem članku temu sledi še izjava o vtisih srečanja s prevajalci, povzetek pogovora s prevajalko Sonjo Polanec in nekaj podatkov o Albaharijevem delu.

Iz Primorskih novic so Albaharija vprašali, ali je morda sam dopisniku Dela posredoval enake odgovore, a je ta to zanikal, potrdil pa je, da mu je dal kratko izjavo. Odgovorna urednica Primorskih novic je za pojasnilo povprašala odgovorno urednico Dela Romano Dobnikar Šeruga in zahtevala javni pop-ravek, ta pa ji je zgolj posredovala Einspielerjevo pismo, v katerem je ta priznal spodrsljaj in se opravičil. Na zahtevo po javnem popravku se nista odzvala ne on ne odgovorna urednica Dela, čla-nek s sporno vsebino pa naj bi bil še vedno na Delovi strani.

Vili Einspieler je na pritožbo odgovoril. Napisal je, da se nanj nista neposredno obrnila ne odgovorna urednica Primorskih novic Vesna Humar ne pritožnik Andraž Gombač. Ko mu je odgovorna urednica Dela posredovala dopis Vesne Humar, je napako priznal in se zanjo opravičil. Ker na opravičilo ni bilo nobenega odziva, je bil prepričan, da sta zadevo sporazumno uredili obe odgovorni urednici. Priložil je tudi opravičilo urednici Primorskih novic, v katerem ji tudi pojasnjuje, da je kot izjavi za Delo označil le tisti, ki mu jih je David Albahati poslal na prošnjo po elektronski pošti. Vse druge izjave je povzel iz pogovora s prevajalko Sonjo Polanec, ki mu je pred srečanjem posredovala tudi nekaj Albaharijevih navedb, ki jih je izrekel v intervjuju za Primorske novice. Strinja se, da bi bil članek bolj korekten, če bi kot vir navedel Primorske novice, čeprav je povzetek izjav dobil iz dru-gega vira. »Za spodrsljaj,« je napisal Einspieler Vesni Humar, »se vam iskreno opravičujem.«

Pritožba Andraža Gombača je do njega potovala po ovinkih. Ko se je z njo seznanil, je posredoval pri uredništvu spletnega Dela, ki je članek umaknilo s spleta. Pravi, da nima zadržkov, da bi Delo objavilo tudi popravek oziroma pojasnilo, toda to ni v njegovi pristojnosti.

SKLEP:

Vili Einspieler je kršil 11. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev:

Dejstvo je, in avtor ga je tudi priznal, da ob povzemanju intervjuja, ki ga je opravil drug avtor, Vili Einspieler ni navedel vira, iz katerega je črpal. Glede na to, da so povzetki vsebin-sko zelo sorodni, mestoma identični Gombačevemu intervjuju z Davidom Albaharijem, táko besedilo ob odsotnosti navedbe vira ustreza definiciji plagiata. Zato je novinar Vili Einspieler kršil 11. člen kodeksa slovenskih novinarjev. (Plagiatorstvo in ponarejanje dokumentov je nedopustno.) NČR je sicer upoštevalo to, da je Vili Einspieler napako priznal, se uredništvu Primorskih novic tudi opravičil ter naredil, kar je bilo v njegovi moči, da bi jo popravil. V tem, da avtor prepozna lastno napako in jo popravi in si prizadeva, da je v prihodnje ne ponovi, je tudi smisel samoregulacije oziroma s kodeksom opredeljene profesionalne etike. Einspielerjevo opravičilo je bilo korektno dejanje, a ne more izbrisati strojene napake.

NČR ne razsoja o pravici do popravka, saj je to materija zakona, torej bi lahko prizadeti zahtevo uveljavljali prek sodišča. Vendar pa vseeno opozarjamo, da je bilo vprašanje zadoščenja deloma tudi v rokah Primorskih novic, saj so imeli v uredništvu v rokah novinarjevo opravičilo in bi ga lahko objavili sami.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

v Ljubljani,17. novembra 2012

Ranka Ivelja, predsednica Novinarskega častnega razsodišča