Marko Golob in Danilo Grašič proti Tanji Smrekar (Finance)


Prispevek Smrekar


Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Gojko Bervar (podpredsednik), Davorin Koron, Nada Ravter, Alma M. Sedlar, Neža Kogovšek Šalamon, Mario Belovič in Vasja Jager (člani) je na seji 6. marca 2013 v primeru Marko Golob in Danilo Grašič, člana uprave AUKN, proti Tanji Smrekar, novinarki Financ, odločilo, da novinarka ni kršila Kodeksa novinarjev Slovenije.


Primer: Marko Golob in Danilo Grašič proti Tanji Smrekar, novinarki Financ

Marko Golob in Danilo Grašič, tedaj člana uprave AUKN, sta vložila pritožbo proti novinarki Financ, ker je po njunem mnenju v članku AUKN jih bo zaradi Triglava dobil po prstih, objavljenem v Financah 14. junija 2012, z enostranskim prikazom dejstev kršila 2. in 3. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

14. junija 2012 so Finance objavile članek AUKN jih bo zaradi Triglava dobil po prstih. Pritožnika očitata novinarki, da je objavila članek brez odgovorov, ki jih je prejšnji dan posredovala novinarki Agencija.

13. junija ob 15.35 je Agencija prejela novinarska vprašanja novinarke financ Tanje Smrekar, na katera je še isti dan odgovorila in zaradi pomembnosti teme zahtevala celotno objavo odgovorov. V članku, ki je izšel naslednji dan, odgovor AUKN ni bil objavljen, je pa bil objavljen odgovor Ministrstva za finance, katerega vsebino je prejšnji dan Agencija v odgovoru pojasnila. Tako so, pravita pritožnika, bralci dobili enostranski prikaz dejstev in s tem neupravičen vtis, da je Agencija utegnila celo kršiti akte oz. da je po navedbi novinarke »ravnala svojeglavo«. Novinarki očitata neprofesionalno ravnanje, pri čemer naj bi bila kršila 2. člen Kodeksa, ker je po njunem mnenju predstavila dejstva nekorektno in izrazito enostransko, 3. člen pa, ker ni v istem prispevku objavila njunega odziva, čeprav ga je pravočasno pridobila.

Pritožnika pričakujeta tudi, da bi NČR zavzelo splošno stališče do neobjavljanja odgovorov prizadete strani v primerih, ko jih novinar zaprosi.

Pritožnika sta priložila korespondenco z novinarko, kot dokaz o svojem pravilnem ravnanju na skupščini pa tudi tolmačenje ZUKN, ki ga je AUKN-ju 7. 6. 2012 posredovala Služba Vlade RS za zakonodajo.

Novinarka v svojem odgovoru zanika očitke o kršitvi kodeksa. Navaja, da je Državni zbor 20. julija 2012 Danila Grašiča in Marka Goloba na predlog Vlade RS razrešil s funkcije odgovornih oseb AUKN, ker kot člana uprave pri svojem delu nista upoštevala zakonskih določil in sta s tem ravnala v škodo odgovornemu upravljanju kapitalskih naložb, ker sta prekoračila pooblastila pri upravljanju

kapitalskih naložb po ZUKN ter s posredovanjem dokumentov z zaupno vsebino in z neresničnimi navedbami zakonodajnemu organu, centralni banki in javnosti nestrokovno in nevestno opravljala naloge. Kljub zavezujočim sklepom vlade sta oteževala uveljavljanje glasovalnih pravic na skupščinah družb in nista sodelovala pri upravljanju kapitalskih naložb države v skladu z ZUKN, razvidno iz obrazložitve Ministrstva za finance RS.

Po trditvah novinarke Danilo Grašič in Marko Golob nimata ne pravnega interesa ne aktivne legitimacije in ne pooblastil za vlaganje ali vodenje vlog oziroma postopkov v imenu AUKN, prav tako trdi, da so prenehala njuna pooblastila v vseh postopkih in sporih, ki se nanašajo na vloge, vložene v času pred razrešitvijo, postopki pa še niso bili ne začeti ne končani. V imenu AUKN bi morale obstoječe odgovorne osebe vložiti nove pritožbe., ker pa tega niso storile, je novinarka predlagala, naj NČR pritožbo Grašiča in Goloba, ki več nista odgovorni osebi AUKN in zanjo ne moreta vlagati pritožb, zavrže. Če se NČR s tem ne strinja, predlaga novinarka, naj preveri pri AUKN, ali vztraja pri zahtevi za obravnavo pred NČR, ki sta jo 18. junija 2012 v njenem imenu zahtevala Golob in Grašič.

Novinarka zanika kršitev 3. člena kodeksa, saj da je odziv prizadetih pridobila in ga objavila takoj, ko je bilo mogoče. Novinarska vprašanja je na AUKN poslala 13. junija ob 11.28. V prošnji za odgovore je izrecno prosila, naj jih pošljejo do 15. ure. Mojci Mele, pooblaščenki za stike z javnostjo na AUKN, pa je v telefonskem pogovoru dodatno pojasnila, da odgovorov zaradi narave dela in tisti dan tehničnih težav pri prelomu časopisa morda ne bo mogoče objaviti v istem prispevku, če bodo prišli kasneje. Mojca Mele ji je zagotovila, da bodo odgovori pravočasni, vendar so jih z AUKN poslali šele ob 16.45. Novinarka trdi, da ni bilo razumnega razloga za tako pozno pošiljanje, saj da je imela AUKN odgovore že pripravljene, ker so o tem pisali tudi drugi mediji. Odgovor AUKN je v skladu s kodeksom poskušala pridobiti pred objavo članka, odgovor (novinarka sicer napačno zapiše članek) pa je bil objavljen takoj, ko je bilo mogoče; na internetni strani Financ isti dan kot izvorni članek – 14. junija, v tiskani obliki pa je bil del odgovora AUKN, ki je bil po mnenju uredništva pomemben za javnost, objavljen 15. junija 2012 v okviru članka z naslovom »Bo NKBM usodna za člane uprave AUKN?«.

Novinarka opozarja NČR, da v njenem članku ni šlo ne za hude obtožbe, ne za žalitve obeh razrešenih članov in ne za nekorektnost, temveč za opis resničnega stanja in gola dejstva. Zaradi nevestnega dela sta bila pritožnika resnično razrešena, svoje razrešitve niti načrtov o svoji razrešitvi pa tako in tako ne moreta komentirati, zato njun komentar ni relevanten za javnost. Ker upravo AUKN imenuje in razrešuje Državni zbor, kar je z razrešitvijo Grašiča in Goloba tudi storil, novinarka meni, da tudi ni kršila 2. člena kodeksa.

SKLEP:

Novinarka Tanja Smrekar ni kršila 2. in 3. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev:

Novinarka je 13. 6. poslala Agenciji po elektronski pošti dva sklopa vprašanj, ob 11.28 in 15.36. V prvem sprašuje, ali je res, da je AUKN dala na skupščini Triglava svoj predlog za nadzornike in da ni upoštevala predloga vlade. Za odgovore je zaprosila do 15. ure, predstavnici za stike z javnostmi Agencije pa po telefonu povedala, da odgovora, prejetega po 15. uri, morda ne bo mogla objaviti hkrati s člankom. V drugem pismu sprašuje, zakaj je predstavnik AUKN na skupščini zatrdil, da je predlog za nadzornike Triglava usklajen z vlado, če ni bil.

Čeprav je novinarka opozorila predstavnico za stike z javnostmi, da morda odgovora po 15. uri ne bo mogla objaviti hkrati s člankom, je Agencija na obe elektronski pismi odgovorila šele ob 16.44 in torej ni mogla pričakovati objave odgovorov hkrati s člankom že naslednji dan, 14. junija 2012. So pa bili odgovori Agencije že na dan izida tiskanih Financ, torej 14. junija, objavljeni na internetni strani Financ, v tiskani obliki pa naslednji dan, 15. junija. Ker Agencija kljub zagotovilu ni pravočasno odgovorila, po mnenju NČR novinarka ni kršila 3. člena Kodeksa, saj je poskušala pridobiti odziv prizadetih.

NČR v članku ni našlo nekorektnosti ali osebne žaljivosti, zato ugotavlja, da novinarka ni kršila 2. člena Kodeksa.

Novinarka se moti, ko zatrjuje, da pritožnika nimata pravice do pritožbe, saj Pravilnik o delu NČR kot tudi Kodeks novinarjev Slovenije nikomur ne omejujeta pravice do pritožbe.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen, in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeležence v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

V Ljubljani, 10. aprila 2013

Ranka Ivelja, predsednica Novinarskega častnega razsodišča