Boris Šuštaršič, predsednik Društva distrofikov Slovenije, proti Ani Turk (Planet TV)


Stališče Novinarskega častnega razsodišča DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Gojko Bervar (podpredsednik), Lea Širok, Nina Jerman, Davorin Koron, Nada Ravter, Vasja Jager, Mario Belovič in Mojca Ramšak (člani), je na seji 15. maja 2013 v primeru Boris Šuštaršič, predsednik Društva distrofikov Slovenije, proti Ani Turk, novinarki Planet TV ugotovilo, da novinarka ni kršila Kodeksa novinarjev Slovenije.


Primer: Boris Šuštaršič, predsednik Društva distrofikov Slovenije, proti Ani Turk, novinarki Planet TV

Boris Šuštaršič, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Zakonjšek, se je pritožil na poročanje novinarke Planet TV 20. 11. 2012. Prispevek je bil objavljen tudi na spletni strani Planet Siol.net. V članku z naslovom Planet TV: Kot kaže, ima lepljive prste tudi državni svetnik Boris Šuštaršič je novinarka po mnenju pritožnika kršila 1., 2. in 3. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

1. člen kodeksa (novinar mora preveriti točnost zbranih informacij in se izogibati napakam) naj bi novinarka prekršila s tem, da ni preverila informacije o tem, da naj bi v izolskem Domu dveh topolov oziroma pod društveno streho delili javni denar. Kot pojasnjuje pritožnik, se na posvetu, o katerem je poročala novinarka, ni delil noben denar. V delu posveta o financah so med drugim razpravljali o razmerju med javno razpisanimi finančnimi sredstvi za Fiho za redno dejavnost, posebne socialne programe in investicije ter o prioritetah naložb. Sklepe o razporejanju denarja pa pripravlja posebna invalidska komisija pri Fihu, ki jo sestavljajo v DZ imenovani člani sveta Fiho, pojasnjuje pritožnik. 1. člen naj bi prekršila tudi z navedbo, da se denar deli »v konfliktu interesov, saj je Šuštaršič ne samo predsednik distrofikov, ampak je dejaven tudi v tisti fundaciji Fiho, ki javni denar deli med invalidske organizacije. Torej tudi distrofikom.« Boris Šuštaršič že dalj časa v Fiho nima nobene funkcije, in tudi ko je bil član sveta Fiho, ni bil vključen v nobeno obliko razporejanja denarja, trdi pritožnik.

2. člen (novinar se mora izogibati nekorektnemu, osebno žaljivemu predstavljanju podatkov) je po mnenju pritožnika novinarka kršila s tem, ko je navedla, da je Dom dveh topolov trdnjava državnega svetnika Borisa Šuštaršiča. Poleg tega, dodaja pritožnik, novinarka pravi, da naj bi bil Boris Šuštaršič nedotakljiv, in se čudi, da vrh slovenske politike proti njemu ne ukrepa. V prispevku novinarka še navaja, da naj bi Šuštaršič, namesto da bi se z novinarko soočil sam, v ogenj poslal svoje glasnike. Pritožnik meni, da je bil s tem prikazan kot nekdo, ki lahko nekaznovano krši pravila in se skriva pred javnostjo. Boris Šuštaršič tudi ni poslal svojega glasnika, Andreja Gregorčiča iz društva revmatikov. Slednji je predsednik samostojne organizacije, pojasnjuje pritožnik.

3. člen kodeksa (novinar mora pri objavljanju informacij, ki vsebujejo hude obtožbe, pridobiti odziv tistih, ki jih te obtožbe zadevajo) naj bi kršila s tem, ko je zapisala, da se javni denar med invalidske organizacije deli »v konfliktu interesov«, saj naj bi bil Boris Šuštaršič »dejaven tudi v tisti fundaciji Fiho, ki javni denar deli med invalidske organizacije. Torej tudi distrofikom.« Če bi novinarka s to obtožbo soočila Šuštaršiča, bi ji ta razložil, da v fundaciji Fiho že dolgo nima več nobene funkcije. Enak odgovor bi dobila v fundaciji Fiho, dodaja pritožnik. Kot hudo obtožbo pritožnik razume tudi del prispevka, v katerem novinarka navaja, da je računsko sodišče ugotovilo »kako javni denar delijo kar mimo uradnega pravilnika in ustreznih pravil, ne nazadnje bolj kot s številkami ponudbe ocenjujejo opisno, torej subjektivno …«, pri čemer iz prispevka izhaja, da se to dogaja po navodilih oziroma zaradi nedovoljenega vpliva Borisa Šuštaršiča. Pritožnik ob tem ponavlja, da bi ji Boris Šuštaršič, če bi ga vprašala, povedal drugače. Prav tako bi ji razložil, da računsko sodišče pri reviziji ni odkrilo nobenega primera nezakonitega poslovanja Fiho in ni terjalo spremembe pravilnika, ampak je v prid boljši preglednosti priporočilo dopolnitev metodologije.

Novinarka v svojem odgovoru vse očitke pritožnika zanika.

1. člena z navedbo, da naj bi v izolskem Domu dveh topolov oziroma pod društveno streho delili javni denar, kot pravi, ni kršila. To so potrdili pogovori z ogovorjenimi po sestanku, poleg tega njeno navedbo potrjuje pismo enega od društev, ki se je za izostanek na sestanku opravičilo, vendar je zaprosilo, naj jim v Izoli odobrijo zaprošena sredstva. Novinarka še opozarja, da tudi sam pritožnik priznava, da je bil na sestanku govor tudi o usklajevanju finančnih načrtov invalidskih organizacij. Na opozorilo pritožnika, da v fundaciji FIHO Boris Šuštaršič že dalj časa nima nobene funkcije, novinarka odgovarja, da tega ni zapisala. Zapisala je le, da je Šuštaršič v Fihu dejaven, za kar pa ima dokaz: TV posnetke s sedeža Fiha, kjer so ji povedali, da Šuštaršič prihaja na seje. Svojo trditev v prispevku, da se denar deli v konfliktu interesov, novinarka utemeljuje s tem, da je na to večkrat opozorila Komisija za preprečevanje korupcije, o čemer so mediji že večkrat poročali. Dom dveh topolov je v lasti Društva distrofikov, ki mu že dolga leta predseduje prav pritožnik. In kar je ključno, denar dobiva Fiho od Loterije Slovenije, ki jo nadzira Šuštaršič, o tem konfliktu interesov pa govori protikorupcijska komisija, opozarja novinarka. Poleg tega je Računsko sodišče ugotovilo, da Fiho sploh nima pravih in ustreznih meril. Morebitnega popravljenega pravilnika pa državni zbor ni potrdil, kar bi se moralo zgoditi, dodaja novinarka.

Novinarka je prepričana, da z zapisom, da je Dom dveh topolov trdnjava državnega svetnika Borisa Šuštaršiča, ni kršila 2. člena kodeksa. Kot pojasnjuje, besedno zvezo uporablja v slogu splošno uveljavljene kot Janševa vlada, Pahorjeva vlada in podobno. To po njenem mnenju ni niti nekorektno niti osebno žaljivo, nenazadnje je Šuštaršič dolgoletni predsednik društva in javna osebnost. Ko ji pritožnik očita neiskrenost, pa novinarka meni, da gre pač za njeno subjektivno oceno, kar ne bi smelo biti predmet razprave na častnem razsodišču.

Novinarka zanika očitek, da ni skušala priti v stik s pritožnikom. Kot trdi, so ga za izjavo prosili tako v Izoli kot naslednji dan v Ljubljani. V Ljubljani so ga tudi posneli in pripravili prispevek z njegovo izjavo, da zadeve ne bo komentiral. Urednik Rajko Gerič pa se je odločil, da prispevka ne bodo objavili, ker je Šuštaršič grozil, da bo naslednji dan pred njihovo hišo protest invalidov.

S svojimi pojasnili novinarka zanika tudi kršitev 3. člena kodeksa. Kot poudarja, nikoli ni trdila, da je Šuštaršič skorumpiran. Beseda nedotakljivost, ki jo uporablja, pa je po njenem mnenju ustrezna, ko ugotovimo, da protikorupcijska komisija in Računsko sodišče že dolga leta oblast svarita, da se denar med invalidska in humanitarna društva ne deli transparentno. Šuštaršič pa je bil celo član tiste komisije pri Fihu, ki je bila zadolžena za pripravo novega pravilnika, ki naj bi omogočal bolj pregledno in transparentno delitev, dodaja novinarka.

SKLEP:

Novinarka Ana Turk ni kršila 1., 2. in 3. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev:

NČR meni, da novinarka Ana Turk s tem, ko v prispevku poroča, da naj bi v izolskem Domu dveh topolov oziroma pod društveno streho delili javni denar, ni kršila 1. člena kodeksa. Tudi če sklepe o delitvi denarja uradno sprejema posebna invalidska organizacija pri Fihu, na odločitve očitno vplivajo tudi posveti, kakršen je bil v Izoli, o katerem je novinarka poročala. To so ji potrdili nekateri udeleženci posveta pa tudi sam pritožnik Šuštaršič priznava, da so na sestanku govorili tudi o usklajevanju finančnih načrtov invalidskih organizacij. Poleg tega je novinarka informacije skušala preveriti še pri pritožniku. Ne v Izoli in ne v Ljubljani pa ji na vprašanja ni odgovoril. Novinarka tudi ne trdi, da ima Šuštaršič v Fihu kakšno funkcijo, temveč da je v njem še vedno dejaven. To so ji potrdili na sedežu Fiha s tem, ko so ji pojasnili, da prihaja ne seje te organizacije. Po mnenju NČR novinarka upravičeno sklepa, da gre pri delitvi denarja za konflikt interesov, saj je Dom dveh topolov v lasti društva distrofikov, ki mu že dolga leta predseduje prav pritožnik. Poleg tega je nadzornik v Loteriji Slovenije, od koder Fiho dobiva denar. Na to opozarja tudi protikorupcijska komisija, Računsko sodišče pa je ugotovilo, da Fiho za delitev denarja nima ustreznih meril.

NČR v navedbi novinarke, da je Dom dveh topolov trdnjava državnega svetnika Borisa Šuštaršiča, ne vidi osebno žaljivega in nekorektnega sporočila, torej kršitve 2. člena kodeksa. Dom je v lasti društva, katerega predsednik je Šuštaršič, ki je javna osebnost. Kot rečeno, je novinarka v zvezi z vsemi vprašanji skušala dobiti odziv pritožnika.

Glede na ugotovitve v zvezi z očitano kršitvijo 2. člena kodeksa NČR ugotavlja, da ni kršila niti 3. člena. Boris Šuštaršič je namreč v Fihu dejaven (prihaja na seje), je predsednik društva distrofikov, ki denar prejema, in nadzornik v Loteriji Slovenija, od koder denar prihaja. Na pomanjkljivosti v pravilniku za delitev denarja pa opozarjata protikorupcijska komisija in Računsko sodišče. Tudi glede tega novinarka od pritožnika pojasnil ni dobila.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeležence v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

V Ljubljani, 20. maja 2013

Ranka Ivelja, predsednica Novinarskega častnega razsodišča