Saubermacher, Čisto mesto Ptuj in Javne službe Ptuj proti novinarki Štajerskega tednika Mojci Zemljarič


Prispevek_Zemljaric.pdf


Stališče Novinarskega častnega razsodišča DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Ranka Ivelja (predsednica), Gojko Bervar (podpredsednik), Davorin Koron, Nada Ravter, Neža Kogovšek Šalamon, Jernej Rovšek in Nina Jerman (člani), je na seji 8. julija 2014 v primeru Saubermacher, Čisto mesto Ptuj in Javne službe Ptuj proti novinarki Štajerskega tednika Mojci Zemljarič ugotovilo, da je novinarka kršila Kodeks novinarjev Slovenije.


Primer: Saubermacher, Čisto mesto Ptuj in Javne službe Ptuj proti novinarki Štajerskega tednika Mojci Zemljarič

NČR je na članek novinarke Mojce Zemljarič z naslovom »Smetarski turizem ali smetarska mafija?« prejelo tri vsebinsko identične pritožbe, po eno s strani podjetij Saubermacher, Čisto mesto Ptuj in Javne službe Ptuj. Članek se nanaša na javni razpis o izbiri koncesionarja za opravljanje obvezne lokalne javne gospodarske službe ravnanja s komunalnimi odpadki. V pritožbah pritožniki novinarki očitajo kršitev 10. člena Kodeksa (Montaža, napovedi, naslovi in podnapisi ne smejo potvarjati vsebine. Primerno mora biti označena tudi simbolna ali arhivska slika.). Določilo naj bi novinarka kršila s tem, da naslov nima nobene zveze z zapisom v članku, da zgolj populistično nagovarja bralce in jih v celoti zavaja. Bralcu naj bi naslov na izbiro dal samo dve možnosti, in sicer, da so izbrani na javnem razpisu za koncesijo bodisi izvajalci smetarskega turizma bodisi člani smetarske mafije. Članek pa medtem obravnava upravni postopek izbire koncesionarja in dejstvo, da je bila proti upravni odločbi o izboru vložena pritožba s strani neizbranega kandidata Snaga Maribor d.o.o. Kot sporno navajajo tudi sliko pod člankom.

Novinarka Mojca Zemljarič je na pritožbe odgovorila. Glede slike pod člankom je opozorila, da je slika jasno označena kot simbolična, vizualno pa prikazuje dejstvo, da je ravnanje z odpadki plačljiva storitev. Glede naslova je odgovorila, da ta na simboličen način izraža dogajanje ravnanja z odpadki v regiji in celotni državi, na kar da opozarjajo tudi številni drugi mediji. Opozorila je, da je za naslovom vprašaj, to pa izraža dvom širše javnosti o optimalni organiziranosti ravnanja z odpadki in primernosti cen. Novinarka je odgovoru priložila dva druga članka o problematiki.

SKLEP:

Novinarka Štajerskega tednika Mojca Zemljarič je kršila 10. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev:

NČR je zoper navedeni članek prejelo tri pritožbe, ki so jih zoper isti članek vložili trije različni pritožniki. Po pregledu pritožb je NČR ugotovilo, ne le da vsi trije pritožniki očitajo novinarki kršitev 10. člena Kodeksa, temveč tudi, da so vse tri pritožbe vsebinsko identične. Glede na navedeno je NČR pritožbe združilo in obravnavalo v enem združenem postopku ter izdalo eno stališče.

NČR je v postopku obravnavalo samo prispevek, zoper katerega so bile pritožbe podane. Naslov prispevka in fotografijo pod prispevkom je obravnavalo samo v povezavi s konkretnim prispevkom in ne tudi z drugimi prispevki. Članka, ki ju je novinarka priložila, obravnavata druga dejstva in okoliščine ravnanja z odpadki (npr. netransparentnost poslov, previsoke cene za storitve itd.) in ne javnega razpisa za koncesije, ki ga obravnava članek, ki je predmet pritožb.

Po pregledu prispevka in naslova je ugotovilo, da zgolj na podlagi prispevka, ki obravnava postopek izbire koncesionarja in dejstvo, da se z izbiro eden od neizbranih prijaviteljev ne strinja ter da je zato zoper odločbo podal pritožbo, ni mogoče skleniti, da gre za »smetarski turizem« ali »smetarsko mafijo«. Ker dejstva, navedena v prispevku, izrazov »smetarski turizem« in »smetarska mafija« ne utemeljujejo, naslov ne odraža vsebine prispevka. NČR je zato ugotovilo, da je novinarka z uporabo naslova kršila 10. člen Kodeksa. Dejstvo, da je za označbama »smetarski turizem« in »smetarska mafija« vprašaj, te ugotovitve ne spreminja, saj tudi vprašalna oblika neposredno ne odraža vsebine prispevka.

NČR pa ni ugotovilo kršitve v povezavi s fotografijo, objavljeno v prispevku. Kot je v svojem odgovoru opozorila že novinarka, je fotografija jasno označena kot simbolična. Prikazuje zamenjavo odpadkov za denar, kar lahko služi kot grafičen prikaz koncesije za javno službo ravnanja z odpadki. Z objavo fotografije novinarka ni kršila 10. člena Kodeksa.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

v Ljubljani, 8. julija 2014

Ranka Ivelja, predsednica Novinarskega častnega razsodišča