Zavržba pritožbe Športnega društva Šentvid-Ljubljana proti novinarju Dejanu Kresniku (Dnevnik)

NČR je v skladu z 11. členom Pravilnika o delu NČR zavrglo vlogo Športnega društva Šentvid-Ljubljana, ki Dejanu Kresniku v prispevku »Plačilo za pot v športno svobodo«, ki je bil 24. junija 2014 objavljen v Dnevniku, očita kršenje Kodeksa novinarjev Slovenije. Pritožnik se v danem roku ni odzval na poziv k dopolnitvi vloge, zato NČR obravnave primera ni nadaljevalo.

11. člen

Pritožba za začetek postopka pred NČR mora vsebovati natančne navedbe, s katerimi besedami, sporočili ali dejanji naj bi bila kršena določila Kodeksa novinarjev Slovenije. Pritožba mora vsebovati natančne navedbe členov Kodeksa novinarjev Slovenije, ki naj bi bili kršeni v primeru, na katerega se pritožnik sklicuje. Pritožnik mora pritožbi priložiti kopijo, posnetek, prepis prispevka, na katerega se pritožba nanaša. Nepopolnih in nepodpisanih oziroma anonimnih predlogov NČR ne obravnava. NČR pozove pritožnika, da svoj predlog dopolni, in določi rok za to, sicer nepopolni predlog zavrže.