Zavržba pritožbe Milana Čadeža proti Miranu Šubicu (Medijsko društvo kranjska trma)

Novinarsko častno razsodišče (NČR) je prejelo pritožbo Milana Čadeža, v kateri ugotavlja, da naj bi Miran Šubic kršil Kodeks novinarjev Slovenije, in vlogo na seji 9. decembra 2014 tudi obravnavalo.

NČR je ugotovilo, da pritožnik ugotavlja domnevne kršitve kodeksa v prispevku objavljenem na spletni strani Medijskega društva kranjska trma, http://kr.trma.si.

NČR je preverilo in ugotovilo, da omenjena spletna stran ni vpisana v razvid medijev (dostopen na povezavi http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Razvidi/razvid_medijev/Razvid_medijev_november_2014.pdf), zato pritožbe ne more obravnavati. Če pritožnik meni, da bi omenjena spletna stran morala biti vpisana v razvid medijev, se lahko pritoži na Inšpektorat RS za kulturo in medije.