Zavržba pritožbe Odvetniške pisarna Završek proti Saši Banjanac Lubej (MMC RTVS)

Novinarsko častno razsodišče je na seji 9. decembra 2014 obravnavalo pritožbo Odvetniške pisarne Završek proti novinarki MMC RTVS Saši Banjanac Lubej in ugotovilo, da je v skladu s Pravilnikom o delu NČR ne more obravnavati. Pravilnik namreč zahteva, da mora biti predlog za začetek postopka pred NČR vložen najpozneje 45 dni po dogodku, za katerega predlagatelj meni, da sodi med primere neetičnega ravnanja novinarja. Novinarsko častno razsodišče je predlog za obravnavo domnevnih kršitev kodeksa prejelo 30. oktobra 2014, poslan pa je bil 28. oktobra 2014, kar je 52 dni od objave spornega prispevka (6. septembra 2014). Ker pritožnik vloge ni oddal v za to predpisanem roku, jo je NČR v skladu s Pravilnikom o delu NČR zavrglo.

10. člen

Pritožba za začetek postopka pred NČR mora biti poslana po fizični ali elektronski pošti najpozneje 45 dni po dogodku, za katerega pritožnik meni, da sodi med primere neetičnega ravnanja novinarja ali drugega avtorja uredniških vsebin. Rok začne teči prvi dan po dogodku, od katerega se računa, konča pa se z iztekom zadnjega dneva. Če zadnji dan roka sovpada z dela prostim dnevom, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.