Zavržba pritožbe Bojana Tomca

Novinarsko častno razsodišče je na seji 27. januarja 2015 obravnavalo pritožbo Bojana Tomca proti predstavnici policije za odnose z javnosmi L. A. in ugotovilo, da je v skladu s Pravilnikom o delu NČR ni pristojno za obravnavo. Oseba, na katero se pritožba nanaša ni novinarka, niti avtorica v medijih objavljenih prispevkov. Poleg tega pritožnik pritožbe ni oddal v roku, ki je za to predpisan. Pravilnik namreč zahteva, da mora biti predlog za začetek postopka pred NČR vložen najpozneje 45 dni po dogodku, za katerega predlagatelj meni, da sodi med primere neetičnega ravnanja novinarja. Novinarsko častno razsodišče je predlog za obravnavo domnevnih kršitev kodeksa prejelo 17. decembra 2014, prispevki pa so bili objavljeni leta 2011. Ker pritožnik pritožbe ni oddal v za to predpisanem roku in ker NČR ni pristojno, za ugotavljanje etične spornosti ravnanj predstavnikov za odnose z javnostmi, jo je NČR v skladu s Pravilnikom o delu NČR zavrglo.

10. člen

Pritožba za začetek postopka pred NČR mora biti poslana po fizični ali elektronski pošti najpozneje 45 dni po dogodku, za katerega pritožnik meni, da sodi med primere neetičnega ravnanja novinarja ali drugega avtorja uredniških vsebin. Rok začne teči prvi dan po dogodku, od katerega se računa, konča pa se z iztekom zadnjega dneva. Če zadnji dan roka sovpada z dela prostim dnevom, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.