Zavržba pritožbe Zavoda Eksena proti Mihi Blažiču (Mladina)

Novinarsko častno razsodišče je na seji 2. junija 2015 obravnavalo pritožbo Zavoda Eksena proti novinarju Mladine Mihi Blažiču in ugotovilo, da je v skladu s Pravilnikom o delu NČR ne more obravnavati. Pravilnik namreč zahteva, da mora biti predlog za začetek postopka pred NČR vložen najpozneje 45 dni po dogodku, za katerega predlagatelj meni, da sodi med primere neetičnega ravnanja novinarja. Novinarsko častno razsodišče je predlog za obravnavo domnevnih kršitev kodeksa prejelo 1. junija 2015, kar je skoraj 11 mesecev od objave spornega prispevka (11. julija 2014). Ker pritožnik pritožbe ni oddal v za to predpisanem roku, jo je NČR v skladu s Pravilnikom o delu NČR zavrglo.

10. člen

Pritožba za začetek postopka pred NČR mora biti poslana po fizični ali elektronski pošti najpozneje 45 dni po dogodku, za katerega pritožnik meni, da sodi med primere neetičnega ravnanja novinarja ali drugega avtorja uredniških vsebin. Rok začne teči prvi dan po dogodku, od katerega se računa, konča pa se z iztekom zadnjega dneva. Če zadnji dan roka sovpada z dela prostim dnevom, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.