Zavrnitev predloga za obnovo postopka Blaža Žibreta proti Evgeniji Carl (TV Slovenija)

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Ranka Ivelja (predsednica), Gojko Bervar (podpredsednik), Nina Jerman, Lea Širok, Davorin Koron, Neža Kogovšek Šalamon … (člani), je na seji 7. julija 2015 ugotovilo, da Evgenija Carl, ki je vložila predlog za obnovo postopka v primeru Dnevnik, d.d., in odvetnik Blaž Žibret proti Evgeniji Carl (TV Slovenija), ni predložila novih dejstev in dokazov, ki bi lahko vplivali na spremembo prvotno izrečenega stališča, sprejetega 30. septembra 2014.

SKLEP:

NČR je zavrnilo predlog za obnovo postopka v primeru Dnevnik, d.d. in odvetnik Blaž Žibret proti Evgeniji Carl (TV Slovenija) kot neutemeljen.

Obrazložitev:

Novinarsko častno razsodišče se za obnovo postopka odloči, kadar udeleženec v postopku razsodišču predloži nova dejstva in dokaze, ki mu v času obravnave postopka še niso bili znani in ki lahko vplivajo na spremembo prvotno sprejete odločitve.

Novinarka je v zahtevi navedla: »Ugotovitev, da sem nastopala kot priča, je popolnoma zmotna, NČR pa okoliščin sploh ni preverjalo pri meni, ali me povabilo na “obravnavo”. Nikoli nisem nastopila kot priča, bila sem zgolj navedena kot ena izmed mnogih potencialnih prič, vendar je bila pravda zaključena ŠE PREDEN se je sodišče sploh opredelilo, ali me bo sploh vabilo za pričo, ali ne.

Zaradi tega sem se tudi odločila, da bom o primeru pisala, tako kot so pisali vsi ostali kolegi. Moj položaj ni bil v ničemer drugačen od položaja drugih novinarjev, saj v trenutku poročanja nisem imela nobenega statusa, relevantnega za ta primer.
Splošno znano je dejstvo, da lahko obdolženec ali nekdo, ki je v pravdnem postopku, za pričo navede kogar koli. To pa še ne pomeni, da ima tisti tudi avtomatsko status priče, tega pridobi šele z odločitvijo sodišča. Takega statusa pa mi sodišče ni podelilo. Sama nikoli nisem dobila sodnega poziva za pričanje. Kar pomeni, da je očitek NČR o moji vpletenosti v primer popolnoma napačen in zato brezpredmeten.«

NČR ugotavlja, da navedba novinarke, da je ni pozvalo k odgovoru, ne drži. Novinarka je odgovorila, razsodišče je njen odgovor prejelo 7. maja 2014 in ga vključilo v izrečeno stališče.

Odločitev, da je bila novinarka v konfliktu interesov, je NČR oblikovalo na podlagi okoliščin 24. februarja 2014, ko je bil sporni članek objavljen. V tistem času je bila Evgenija Carl na seznamu prič obrambe Tatjane Tanackovič. Da je bila z uvrstitvijo na seznam seznanjena, je potrdila v svojem odgovoru na očitane ji kršitve: »Res je, da me je Tanackovičeva navedla kot pričo v svojem delovnem sporu zoper Dnevnik«. Zahtevo za obnovo postopka novinarka vlaga na podlagi novega dejstva, da se je sodni postopek zaključil s poravnavo, zato dejansko ni pričala. NČR ugotavlja, da to novo dejstvo ne more vplivati na spremembo prvotne odločitve glede kršitve 24. člena kodeksa, saj novinarka v času pisanja ni mogla vedeti, da dejansko ne bo pričala. V času pisanja članka je torej bila vpletena v dogodke, o katerih je poročala.
NČR zato zahtevo za obnovo postopka zavrača kot neutemeljeno.