Andrej Prpič proti Damjanu Viršku in Silvi Čeh (Delo)

Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Gojko Bervar (predsednik), Sonja Merljak Zdovc, Jernej Rovšek, Davorin Koron, Neva Železnik, Nina Jerman, Katarina Vučko (člani), je na seji 20. marca 2018 v primeru Andrej Prpič proti Delovima novinarjema Damjanu Viršku in Silvi Čeh ugotovilo, da novinarja nista kršila Kodeksa novinarjev Slovenije.

Primer: Andrej Prpič proti Damjanu Viršku in Silvi Čeh (Delo)

Andrej Prpič (pritožnik), se je na NČR obrnil s pritožbo zaradi člankov »Skupina za 41 odstotkov slovenskega gospodarstva«, »Tristo podjetij predstavlja dve petini slovenskega gospodarstva« in »Palice za kovanje uspeha, govoreči sladoledi« (anketa med osmimi predstavniki 300 največjih podjetij) ter komentarja »Ni velikih brez majhnih«, objavljenih 29. maja 2017 v tiskani oz. spletni izdaji časnika Delo. V navedenih člankih je časnik Delo (oz. omenjena novinarja) poročal o 300 največjih slovenskih podjetjih po prihodkih v letu 2016.

Pritožnik novinarjema očita, da sta kršila 1. in 4. člen Kodeksa novinarjev Slovenije. Pritožnik zatrjuje tudi kršitev listine o nedopustnosti prikritega oglaševanja in zlorabe novinarskega prostora.

Po mnenju pritožnika je glavna težava v seznamu 300 največjih slovenskih podjetjih po prihodkih v letu 2016, okoli katerega sta novinarja zgradila nosilno temo na dan objave. Pritožnik navaja, da je po njegovi oceni na seznamu približno četrtina podjetij (65 do 80), ki na tem seznamu ne bi smela biti, in da je hkrati prav toliko podjetij s seznama neupravičeno izpadlo. Pritožnik pove, da je to oceno naredil na podlagi primerjave s seznamom 400 največjih podjetij po prihodkih v letu 2015, ki ga je pridobil od agencije AJPES. Pritožnik na podlagi lastne ocene trdi, da sta novinarja namenoma manipulirala z bralci in da pri pripravi člankov nista sodelovala z AJPES, čeprav bi lahko oziroma bi morala.

Pritožnik nadalje navaja, da je novinar (Viršek) v tiskani izdaji, ne pa tudi v spletni različici, objavil pojasnilo »Kdo na lestvici manjka in zakaj«, katerega namen je po pritožnikovem mnenju formalen, z njim pa da je novinar želel upravičiti manipulacijo in zavajanje bralcev. Pritožnik še meni, da je najverjetneje vzgib za takšno objavo omogočiti nekaterim podjetjem, da si v javnosti ustvarjajo lepšo podobo o uspešnosti, kot pa je resnična, kar predstavlja nedovoljeno prikrito oglaševanje in zavajanje bralcev.

Objavljeno pojasnilo se je glasilo: »Lestvica 300 največjih podjetij je pripravljena na podlagi podatkov iz letnih poročil, ki jih podjetja po zaključku poslovnega leta oddajajo AJPESu. Velik del podjetij, ki sodijo med velike, je sestavni del poslovnih skupin, ki so zavezane reviziji, zato svojih podatkov niso dolžne javno objaviti pred koncem avgusta. Lestvica, ki smo jo pripravili v sodelovanju z družbo Bisnode, vključuje podjetja, ki so se strinjala, da njihove podatke objavimo. To pomeni, da nekatera podjetja, ki imajo več kot 30 milijonov evrov letnega prometa, na seznam niso vključena.«

Pritožnik se sicer strinja, da podjetja, ki so zavezana reviziji, svojih podatkov niso dolžna javno objaviti pred koncem avgusta, vendar pa da je AJPES nerevidirane podatke imel že 1. aprila, saj je 31. marec zadnji dan za oddajo bilanc. Po mnenju pritožnika bi novinar na podlagi Ajpesovih podatkov lahko oziroma moral vedeti, koliko podjetij je izpadlo z lestvice. Meni še, da novinar zagotovo ve, koliko podjetjem je poslal prošnjo za dovoljenje za objavo podatkov ter koliko podjetij je nanjo odgovorilo pozitivno, koliko negativno, koliko pa se jih ni odzvalo in da bi moral te podatke Damjan Viršek v tem pojasnilu tudi objaviti, da bi imel bralec predstavo o »velikosti napake«. Pritožnik še navaja, da bi moral novinar pustiti prazne vrstice pri podjetjih, ki se z objavo niso strinjala, saj bi javnost tako dobila pravilen vrstni red podjetij na lestvici. Nadalje meni, da če podjetje zaradi nedokončane revizije ne dovoli objave podatkov, to ni razlog, da na lestvici 300 največjih neko drugo podjetje zasede njegovo mesto.

Po mnenju pritožnika je sporen tudi izbor osmih sogovornikov, predstavnikov osmih podjetij izmed objavljene lestvice 300 največjih slovenskih podjetjih po prihodkih v letu 2016 v članku Silve Čeh, z naslovom »Palice za kovanje uspeha, govoreči sladoledi«. Po mnenju pritožnika je sporen predvsem izbor sogovornice – predstavnice podjetja Plastika Skaza, ki se je na Delov seznam s 35,2 milijona evrov prihodkov uvrstilo na 249. mesto in dobilo svoje mesto tudi med osmimi izbranimi sogovorniki. Pritožnik navaja, da je bilo leto poprej, torej v 2015, podjetje Plastika Skaza z 31,5 milijona prihodkov po podatkih AJPES na 340. mestu. Ker se je poslovanje slovenskih podjetij v letu 2016, kot navaja tudi novinar Viršek, opazno izboljšalo, se bo prag za vstop na lestvico 300 največjih v letu 2016 kar precej zvišal. Pritožnik meni, da bo podjetje Plastika Skaza zato z veliko verjetnostjo izpadlo z lestvice. Oziroma drugače: s 340. mesta na lestvici AJPES za leto 2015 se je v letu 2016 na Delovi lestvici povzpela za 91 mest na 249. mesto. Nadalje navaja, da je bilo v letu 2015 potrebno po podatkih AJPES zaslužiti najmanj 36 milijonov evrov za uvrstitev med 300 največjih, v letu 2016 pa je po Virškovi metodologiji, kljub zvišanju prihodkov slovenskega gospodarstva za 4,5 odstotka, za uvrstitev na lestvico dovolj že 29,5 milijona.

Novinar Viršek je po mnenju pritožnika tako olepšal tudi podobo svojega delodajalca, Dela, ki je bilo na seznamu AJPES leta 2015 uvrščeno na 270. mesto, v letu 2016 pa ga je, kljub 1,5-odstotnemu znižanju prihodkov, na svojem spornem seznamu uvrstil za 42 mest višje, torej na 228. mesto – ob splošnem zvišanju prihodkov v slovenskem gospodarstvu.

Pritožnik trdi, da so informacije, ki jih navaja kot utemeljitev pritožbe (podatki o 400 največjih v letu 2015 ipd.), javno dostopne informacije. Po mnenju pritožnika bi novinarja morala upoštevati tudi podjetja, ki niso dovolila objave informacij, in sicer tako, da bi na tistih mestih pustila prazne vrstice; prav tako pa bi morala pridobiti mnenje agencije AJPES, katere temeljno poslanstvo je zakonito, pregledno, učinkovito in strokovno zbiranje podatkov o poslovnih subjektih in njihovem poslovanju. Iz članka naj ne bi izhajalo, da sta novinarja za mnenje oziroma sodelovanje prosila pristojno agencijo, temveč sta pri pripravi člankov sodelovala z zasebnim podjetjem Bisnode.

Pritožnik meni, da iz navedenega jasno izhaja, da sta novinarja kršila 1. člen kodeksa, da sta napake delala namerno, saj da posredno navajata, da sta razpolagala z vsemi pomembnimi podatki (koliko podjetij sta izbrisala, koliko pa sta jih neupravičeno uvrstila med 300 največjih). Pritožnik navaja še, da dvomi, da sta novinarja poskušala pridobiti dovoljenja od vseh podjetij, ki jih na lestvici ni, pa bi morala biti. Meni, da navedene kršitve vodijo tudi v kršitev 4. člena, saj sta namerno zamolčala vrsto informacij, ki so ključne za razumevanje obravnavane teme.

Pritožnik je svojo pritožbo naknadno dopolnil, kjer pa je navajal podobne argumente. Navedel je še, da trditev novinarja »Na lestvico so se podjetja uvrstila, če ustvarijo okoli 30 milijonov evrov letnega prometa in več,« ni točna, saj da je novinar to mejo postavil tam, kamor se je uvrstilo 300. podjetje po njegovih kriterijih, da pa na lestvici manjka vsaj 60 podjetij. Pritožnik trdi, da novinar zagotovo tega podatka ni preveril pri AJPES. Če bi to storil, bi vedel, da je bilo treba že leto poprej, torej v letu 2015 ustvariti najmanj 36 milijonov evrov letnega prometa za uvrstitev med prvih 300; ker so se prihodki slovenskih podjetij v letu 2016 povečali za 4,5 odstotka, smemo z veliko verjetnostjo sklepati, da bo letvica za vstop med prvih 300 še višja kot 36 milijonov. Do razlike je po mnenju pritožnika prišlo zaradi neupravičenega izbrisa med 65 do 80 podjetij, posledično pa neupravičene uvrstitve prav toliko podjetij na lestvico 300 največjih.

Pritožnik zatrjuje, da novinar bodisi ni preveril informacij pri AJPES (kršitev 1. člena) bodisi je namerno zamolčal informacije, ki so ključne za razumevanje obravnavane teme (kršitev 4. člena).
NČR je prejeto pritožbo v odgovor posredovalo novinarjema Dela, Damjanu Viršku in Silvi Čeh, ki pa na očitke nista odgovorila. NČR je zato o pritožbi razsojalo zgolj na podlagi navedb pritožnika ter vsebine spornih člankov.

Novinarja na pritožbo nista odgovorila.

SKLEP:

Novinarja časnika Delo Damjan Viršek in Silva Čeh nista kršila 1. in 4. člena Kodeksa.

Obrazložitev: Ker novinar na očitke ni odgovoril, NČR tudi ni seznanil, v kakšni meri in kakšne podatke je pridobival od AJPES. Iz člankov pa izhaja, da gre za lestvico 300 največjih podjetij, ki jo je Delo (oziroma novinar Damjan Viršek), pripravilo na podlagi podatkov iz letnih poročil, ki jih podjetja po zaključku poslovnega leta oddajajo Ajpesu.

To pojasnilo je vsebovala tiskana izdaja Dela (kar navaja pritožnik sam), pa tudi spletna izdaja prispevka »Tristo podjetij predstavlja dve petini slovenskega gospodarstva«. Iz navedenega pojasnila torej izhaja, da so bila novinarjev vir podatkov za pripravo lestvice 300 največjih podjetij prav letna poročila, ki jih podjetja oddajajo agenciji AJPES.

Dodatno pa je novinar pojasnil, da: »Velik del podjetij, ki sodijo med velike, je sestavni del poslovnih skupin, ki so zavezane reviziji, zato svojih podatkov niso dolžne javno objaviti pred koncem avgusta. Lestvica, ki smo jo pripravili v sodelovanju z družbo Bisnode, vključuje podjetja, ki so se strinjala, da njihove podatke objavimo. To pomeni, da nekatera podjetja, ki imajo več kot 30 milijonov evrov letnega prometa, na seznam niso vključena.«

Pojasnilu glede javne objave podatkov do konca avgusta za podjetja, ki so zavezana reviziji, pritrjuje tudi pritožnik, vendar pa meni, da bi moral novinar pri pripravi lestvice upoštevati tudi podatke iz preteklega leta in dejstvo, da so se prihodki v letu 2016 glede na preteklo leto povečali, ter za podjetja, ki objave podatkov niso dovolila, v lestvici pustiti prazne vrstice.
Prispevek je novinar Viršek objavil 29. maja, podatki za podjetja, zavezana reviziji, pa bi postala javno dostopna šele s septembrom, kar navaja tudi pritožnik. Novinar je to v svojem prispevku bralcem pojasnil. Hkrati je tudi pojasnil, da iz navedenega razloga nekatera podjetja, ki sicer imajo več kot 30 milijonov letnega prometa (kakršen je bil prag za uvrstitev na lestvico 300 največjih podjetij na podlagi javno dostopnih letnih poročil, ki jih podjetja oddajajo Ajpesu), niso vključena na objavljeni seznam.

Glede na navedeno NČR ne more ugotoviti, da novinar ni v zadostni meri preverjal zbranih informacij. Prav tako NČR ni našlo nikakršnih dokazov, da je novinar pri svojem delu napravil napako oz. da podane informacije niso točne. Iz novinarjevega pojasnila v članku izhaja, da nekatera podjetja, ki so zavezana reviziji ter javni objavi revidiranih letnih poročil do konca avgusta za preteklo poslovno leto, novinarju niso dovolila objave podatkov. Pritožnik nasprotnega ni dokazal, temveč je zgolj domneval, da novinarja vseh teh podjetij nista prosila za dovoljenje. Ker javno dostopnih podatkov za omenjena podjetja še ni bilo, objave podatkov pa novinarju tudi niso dovolila, od novinarja ni mogoče zahtevati, da jih v lestvico vključi. Če bi jih v lestvico vključil brez podatkov o prihodkih, bi se že iz mesta, na katero jih bi vključil, dalo sklepati o njihovi višini. Kot rečeno, soglasja za to ni imel. Kršitve 1. člena Kodeksa razsodišče zato ni ugotovilo.

Po mnenju pritožnika sta novinarja 1. člen kršila tudi z izborom osmih sogovornikov, predstavnikov osmih podjetij z objavljene lestvice 300 največjih slovenskih podjetjih po prihodkih v letu 2016. V uvodu svoje pritožbe se pritožnik sklicuje tudi na kršitev Listine o nedopustnosti prikritega oglaševanja in zlorabe novinarskega prostora, v zvezi z osmimi sogovorniki pa trdi, da gre za naročen izbor. Ker pa NČR presoja le očitane kršitve Kodeksa, je na tem mestu obravnavalo le zatrjevano kršitev 1. člena Kodeksa.

Iz pritožbe izhaja, da je za pritožnika predvsem sporna uvrstitev predstavnice podjetja Plastika Skaza v izbor sogovornikov. Pritožnik navaja, da se je že v preteklem letu podjetje Plastika Skaza z 31,5 milijona prihodkov po podatkih AJPES uvrstilo na 340. mesto in meni, da bo izpadlo iz seznama 300 največjih tudi v letu 2016.

Iz objavljene lestvice (ki je bila pripravljena na podlagi letnih poročil AJPES), je razvidno, da se je podjetje Plastika Skaza z 31.490.754 evri prihodkov uvrstilo na 249. mesto lestvice. Ker NČR ni ugotovilo kršitve 1. člena Kodeksa glede točnosti zbranih informacij pri pripravi lestvice, je ni ugotovilo niti na tem mestu. NČR dodaja, da v članku Silve Čeh sicer niso navedeni kriteriji za izbor sogovornikov (navedeno je zgolj, da gre za nekaj izbranih podjetij). Razvidno pa je, da gre za predstavnike podjetij, ki se nahajajo na različnih mestih lestvice in ne gre za recimo prvih osem podjetij. NČR ob tem opozarja na novinarjevo svobodo pri izbiri sogovornikov.

Ker je pritožnik alternativno zatrjeval tudi kršitev 4. člena Kodeksa, je NČR v nadaljevanju ugotavljalo, ali je morda novinar pri pripravi prispevka glede lestvice 300 največjih podjetij v letu 2016 zamolčal informacije, ki so ključne za razumevanje obravnavane teme. Novinar je z zgoraj navedenim pojasnilom v člankih pojasnil metodologijo priprave lestvice ter dejstvo, da posledično nekaterih podjetij, ki bi sicer sodila na seznam največjih, na seznamu ni. NČR ocenjuje, da je s tem bralce v zadostni meri seznanil s ključnimi informacijami za razumevanje obravnavane teme – torej način izbora 300 največjih podjetij, zato kršitve 4. člena ni ugotovilo.