Jaka Bizjak proti novinarki Nevi Železnik in odgovorni urednici revije Zarja Meliti Berzelak

Stališče/razsodba NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Gojko Bervar (predsednik), Jelena Aščić (podpredsednik) Sonja Merljak Zdovc, Tatjana Pirc, Nina Jerman, Davorin Koron, Jernej Rovšek, (člani), je na seji 5. junija 2018, v primeru Jaka Bizjak proti novinarki Nevi Železnik in odgovorni urednici revije Zarja Meliti Berzelak ugotovilo, da novinarka in urednica nista kršili Kodeksa novinarjev Slovenije. Neva Železnik ni sodelovala pri obravnavi in odločanju v tej zadevi.

Primer: Jaka Bizjak proti novinarki Nevi Železnik in odgovorni urednici revije Zarja Meliti Berzelak

Skupnost socialnih zavodov Slovenije (SSZS), ki jo zastopa sekretar Jaka Bizjak (pritožnik), je na Novinarsko častno razsodišče 29. 4. 2018 vložila pritožbo zoper novinarko Nevo Železnik in odgovorno urednico revije Zarja Melito Berzelak zaradi kršitev 24. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Novinarka naj bi bila odgovorna, ker v različnih medijih že slabo leto dni objavlja zavajajoče in žaljive članke o domovih za starejše v Republiki Sloveniji in tamkajšnjih zaposlenih. Razlog za to udejstvovanje kršiteljice je domnevno v njenih osebnih sporih z enim od slovenskih domov za starejše. Pisanja so po mnenju pritožnika nepreverjena in pogosto tudi žaljiva. Kršiteljica je zato ustanovila tudi »združenje« Srebrna nit. Pravna subjektiviteta tega združenja pritožniku ni znana, novinarka pa se v medijih predstavlja kot ena izmed ustanoviteljic oziroma pobudnica. Vse objave novinarke so kasneje objavljene na Facebook strani združenja Srebrna nit: https://www.facebook.com/Srebrnanit/

Novinarka je v članku v Reviji Zarja »Za starejše, ne za vojsko in razgledne stolpe«, objavljenem dne 3. 4. 2018, intervjuvala g. Darinko Klemenc, predstavnico Srebrne niti, združenja za dostojno starost. Novinarka je tako imela intervju s članico združenja, katerega ustanoviteljica oziroma pobudnica je, kljub temu da bi se morala kot novinarka izločiti. Novinarka se ni izločila oziroma tega konflikta interesov ni razkrila, zato je po prepričanju pritožnika s tem prekršila 24. člen kodeksa.

Pritožnik meni, da možnost, da se brez razkritja piše o dejavnosti, ki jo novinar izvaja v okviru nekega združenja, brez da bi to razkril naslovnikom njegovih izdelkov, predstavlja veliko nevarnost za novinarski poklic in za objektivno informiranost javnosti.

Odgovorna urednica je bila seznanjena z dejstvom, da je pritožnica članica, pobudnica oz. ustanoviteljica združenja Srebrna nit. Kljub temu je dopustila objavo navedenega članka. S tem je po mnenju pritožnika opustila svojo dolžno ravnanje in je soodgovorna za kršitev 24. člena kodeksa.

Pritožnik predlaga izločitev novinarke Neve Železnik, članice NČR, iz tega postopka v skladu s 8. členom Pravilnika o delu Novinarskega častnega razsodišča, saj se pritožba nanaša na njene članke.

Pritožnik je pritožbi priložil kopije naslednjih člankov:
· Odgovor Neve Železnik, novinarke in pobudnice Srebrne niti, pritožniku (Jaki Bizjaku) z naslovom »Številke, ne ljudje, Zarja 17. 04 2017;
· Intervju Neve Železnik z Nevenko Dobljekar, upokojeno novinarko, »Najboljše darilo otrokom? Ostanite zdravi!«, Zarja, 30. 10. 2017;
· Neva Železnik »Prišla je Srebrna nit«, Zarja 28. 11. 2017;
· Intervju Neve Železnik z Darinko Klemenc, upokojeno medicinsko sestra in predstavnico Srebrne niti – združenja za dostojno starost, »Za starejše, ne za vojsko in razgledne stolpe«, Zarja 3.4.2018;
· Članek podpisan z »N. Ž. iz Ljubljane«: »Domovi starejših za zaposlene?«, Zarja, 19. 12. 2017

Novinarka je na pritožbo odgovorila. Meni, da za vložitev pritožbe na razsodišče v imenu Skupnosti socialnih zavodov Slovenije (SSZS) pritožnik Jaka Bizjak, ki je sekretar SSZS, potrebuje izrecno pooblastilo organov SSZS, ki pa ga nima. Pritožnik po mnenju novinarke ni izkazal pravnega interesa za vložitev pritožbe v imenu SSZS niti svojega (osebnega) pravnega interesa.
Novinarka odgovarja, da kritične članke o različnih področjih objavlja že več kot 40 let in to nikakor ne samo v reviji Zarja. Na temo starejših je napisala tudi dve knjigi, v katerih prav tako kritično piše o slabem odnosu družbe (bolnišnic, domov starejših, bank itd.) do oseb z demenco, zato ne drži navedba v pritožbi, da »že slabo leto dni« objavlja zavajajoče in žaljive članke itd. To tudi ne more biti predmet obravnave NČR, saj mora biti pritožba poslana v roku 30 dni po dogodku.
Predmet pritožbe je lahko glede na roke 11. člena Pravilnika NČR samo intervju, objavljen 3. 4. 2018. V tem intervjuju je šlo za strokovna mnenja Darinke Klemenc, upokojene diplomirane medicinske sestre, bivše predsednice Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev, medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Ni predpisa, po katerem dve enako misleči osebi ne bi smeli opraviti intervjuva. Novinar se mora izločiti le, če je vpleten v dogodke, o katerih poroča. V konkretnem intervjuju pa novinarka ni bila vpletena v dogodke, o katerih je pisala.
Poleg tega pritožnik ni konkretno navedel, s čim naj bi kršila 24. člen kodeksa oziroma ne pojasnjuje, za kakšen nedvomen konflikt interesov po njegovem mnenju gre. Razlaga pritožnika, da gre za domnevno osebne spore »kršiteljice«, je zgolj domneva pritožnika in irelevantna za obravnavo pred NČR. Pritožba ne more temeljiti na domnevah, temveč na dokazanem ali dokazljivem dejstvu.
Novinarka je res soustanovila Srebrno nit, ki je združenje (pretežno starejših) oseb, ki se zavzemajo za dostojno starost prebivalcev Slovenije. Združenje nima formalno pravnega statusa, gre za civilno gibanje podobno mislečih oseb. V skladu z Ustavo RS (42. člen, 2. odstavek) pa ima vsakdo ima pravico, da se svobodno združuje z drugimi. Tudi novinarji in novinarke.

SKLEP:

Novinarka in urednica nista kršili 24. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev: Glede aktivne legitimacije za vložitev pritožbe razsodišče kot pritožnika šteje Jako Bizjaka in se ne spušča v vprašanje pooblastila SSZS za vložitev pritožbe, saj lahko, v skladu s 11. členom pravilnika o delu, vsakdo vloži pritožbo za začetek postopka pred razsodiščem.

Razsodišče je pred obravnavo pritožbe tudi sprejelo sklep o izločitvi njene članice Neve Železnik, saj se pritožba nanaša na njen prispevek. Novinarka ni sodelovala pri obravnavi in odločanju v tej zadevi.

Pritožnik je priložil več člankov novinarke v daljšem časovnem obdobju, vendar lahko razsodišče kot predmet pritožbe upošteva le intervju Neve Železnik z Darinko Klemenc, ki je bil objavljen v reviji Zarja 3. 4. 2018, saj je le ta objavljen v okviru roka za vložitev pritožbe.

Pritožnik meni, da novinarka ne bi smela narediti intervjuja s članico združenja, katerega soustanoviteljica je (morala bi se »izločiti«), oziroma bi morala konflikt interesov razkriti. V skladu s 24. členom kodeksa se mora novinar, če je vpleten v dogodke, o katerih poroča, ali je v konfliktu interesov, razkriti oziroma se mora kot novinar izločiti. Razsodišče v vsebini intervjuja, ki je predmet obravnave, ne ugotavlja nobenega dogodka, v katerega naj bi bila novinarka vpletena. Takšnega dogodka ne navaja niti pritožnik, zato je v tem delu pritožba neutemeljena. Glede razkritja novinarke, da je članica istega (neformalnega) združenja kot intervjuvanka, razsodišče sicer načelno meni, da je za bralce vedno koristno, če novinarji svojo vpletenost v dejavnosti, o katerih pišejo, zaradi večje transparentnosti razkrijejo. Kot pa ugotavlja tudi pritožnik (z dokazili, ki jih je priložil), je novinarka svoje aktivnosti v združenju Srebrna nit večkrat razkrila v reviji Zarja že pred objavo obravnavanega intervjuja. Novinarka zato po mnenju razsodišča ni kršila 24. člena Kodeksa novinarjev Slovenije. Posledično kodeksa ni kršila niti odgovorna urednica Melita Berzelak.