2TDK proti novinarju Janezu Tomažiču (Delo, Delo.si)

Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Tatjana Pirc (predsednica), Brane Piano (podpredsednik), Nataša Štefe, Matej Luzar, Urban Červek, Sonja Merljak Zdovc in Irena Brejc je na seji 18. 3. 2021 v primeru 2TDK, Družba za razvoj projekta d.o.o. proti novinarju Janezu Tomažiču ugotovilo, da je novinar Janez Tomažič kršil Kodeks novinarjev Slovenije (kodeks).

Primer: 2TDK, Družba za razvoj projekta d.o.o. proti novinarju Janezu Tomažiču (Delo, Delo.si)

Povzetek pritožbe

Odvetniška družba Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji, družba za opravljanje odvetniškega poklica, o.p., d.o.o. (Odvetniška družba) po pooblastilu družbe 2TDK, Družbe za razvoj projekta d.o.o. (2TDK – pritožnica) je na NČR 19. 5. 2020 vložila pritožbo, v kateri očita novinarju Janezu Tomažiču kršitve 1., 3., 4. in 5. člena Kodeksa novinarjev Slovenije (kodeks) v intervjuju z ekonomistko dr. Sandro Damijan z naslovom »Socialni damping kot Tour de France. Eni na dopingu, drugi na cedeviti. Vemo, kdo zmaga«, ki sta ga časopis Delo in spletni portal delo.si objavila 5. 5. 2020.

Pritožnica obširno pojasnjuje, da je sprožila postopek po Zakonu o medijih (Zmed) za objavo popravka in prikaz nasprotnih dejstev, ki jih je v. d. odgovornega urednika časopisa Delo in portala delo.si zavrnil. Pritožnica prilaga dve zahtevi za objavo popravka in prikaza nasprotnih dejstev ter dve zavrnitvi v. d. odgovornega urednika Dela. Zaradi zavrnitev se je pritožnica odločila obrniti na NČR tudi v zvezi s presojo spoštovanja kodeksa v prispevku novinarja Janeza Tomažiča.

Novinarju očita, da je novinar v prispevku »grobo zanemaril« navedena določila kodeksa, saj je zapisal več »popolnoma neresničnih in zavajajočih« izjav intervjuvanke »o projektu Drugi tir in družbi 2TDK«. V nadaljevanju pritožnica navaja več navedb in trditev dr. Sandre Damijan, vendar ne navede, katera izmed njih naj bi predstavljala kršitev določenega člena kodeksa.

Na poziv NČR je pritožnica 18. 6. 2020 dopolnila pritožbo s konkretno navedbo domnevno kršenih členov kodeksa v zvezi s trditvami in navedbami dr. Sandre Damijan.

Novinarju pritožnica očita kršitev 1. in 3. člena kodeksa z zapisom izjav intervjuvanke »… do konca ni bilo jasno, kakšna bo sploh projektna zasnova (enotirna ali dvotirna proga), koliko bo stal in kakšna bo njegova finančna konstrukcija« in »strokovno organizirane projektne strukture z vsemi protokoli in odgovornostmi, ni vzpostavljene ekipe, ki bo dobro razdelala oddajo del.« Pritožnica trdi, da je navedeno jasno že nekaj let (pred objavo intervjuja), takšne pavšalne ocene so škodljive za projekt, 2TDK in Ministrstvo za infrastrukturo sta že leto dni prej zaprla finančno konstrukcijo, projekt pa so večkrat potrdile evropske institucije in banke. Vse organizacijske in nadzorstvene strukture so že vzpostavljene, Sanda Damijan ni bila v stiku z 2TDK in komentira zadeve, s katerimi ni seznanjena. Objavljene informacije so netočne, novinar ni pridobil odziva tistih, ki jih zadevajo.
Pritožnica novinarju očita kršitev 3. in 5. člena z zapisom izjav intervjuvanke »Ni potrjenega investicijskega programa« in »Čim prej je treba oddati dela predhodnih arheoloških raziskav, zamenjati koncept ‘in house’ inženirja za državne projekte, odpraviti neusklajenost popisa del.« Pritožnica pojasnjuje, da je Vlada RS investicijski program potrdila že 15 mesecev prej – januarja 2019.

Arheološke raziskave so bile oddane poldrugo leto prej – oktobra 2018. Izvajajo se že leto in pol. Gre za ugibanja, na kar novinar ni opozoril in ni pridobil odziva tistih, ki jih informacije zadevajo.
Kršitev 5. člena novinarju očita tudi z zapisom izjave o postopkih javnega naročanja na projektu drugi tir. Vse postopke 2TDK izvaja skladno z zakonodajo, ki ne določa preferiranja določenih postopkov pred drugimi. Z njimi soglaša Evropska komisija (EK). Objavljene informacije so nepotrjene, gre za ugibanja, na kar novinar v prispevku ni opozoril. Novinar je po mnenju pritožnice kršil 5. člen kodeksa tudi z zapisom izjave »za gradnjo drugega tira (…) na dobri poti, da se nam zgodi Teš 6 številka dve. Nekateri izmed potencialnih izvajalcev so na črni listi Svetovne banke, druge preiskujejo Olaf (Evropski urad za boj proti goljufijam), EIB, nacionalni organi pregona.« Družba 2TDK je pri Svetovni banki in Evropski investicijski banki (EIB) preverila, ali je katero izmed podjetij na razpisu kot vodilni partner ali partner na črni listi, in prejela odgovore, da ni. Novinar v prispevku ni opozoril, da gre za nepotrjene informacije in ugibanja.

4. in 5. člen kodeksa je po mnenju pritožnice novinar kršil z zapisom izjave »Smiselno in strateško (…) ponoviti razpis za drugi tir.« Novinar je objavil ugibanja, na kar ni opozoril, zamolčal je tudi informacije, ključne za razumevanje teme, in sicer da bi ponovitev razpisa pomenila dodatno zamudo projekta, ponoven razpis za glavna gradbena dela bi ogrozil finančno konstrukcijo, pridobitev evropskih sredstev in posojil, okrepil bi panoge sosednjih držav, ki projektu nasprotujejo, možne bi bile stomilijonske tožbe tujih ponudnikov zaradi omejevanja konkurence. Na nevarnosti zamika opozarja tudi analiza, ki so jo novembra 2015 izdelali J. P. Damijan et al., po kateri bi zamik povzročil škodo, ki bi bila večja od koristi vpliva na BDP, če bi projekt izvajali le slovenski izvajalci, ki ga operativno in finančno v celoti tudi niso sposobna izvesti, sodelujejo pa v večini konzorcijev ponudnikov.
Pritožnica poleg navedenega novinarju očita, da ni presodil informatorjeve zanesljivosti. Kot novinar, ki kontinuirano spremlja projekt Drugi tir, pa bi moral vedeti, da stališča intervjuvanke ne ustrezajo resničnemu, dejanskemu stanju.

Novinar Janez Tomažič se je odzval na pritožbo.

Po pooblastilu novinarja Janeza Tomažiča je odgovor na pritožbo poslala Odvetniška pisarna Zakonjšek, d.o.o. V njem pojasnjuje, da je bil prispevek časopisu Delo objavljen 5. 5. 2020, na spletni strani delo.si pa ne 5. 5., temveč 4. 5. 2020. Navaja, da so očitki pritožnice o kršitvi 1., 3., 4. in 5. člena kodeksa v celoti neutemeljeni.

Pri spornem prispevku gre za intervju s sogovornico, ekonomistko dr. Sandro Damijan. Z njo se je novinar pogovarjal o stanju gospodarstva zaradi epidemije koronavirusa in o prispevku gradbeništva pri zagonu gospodarstva. Šlo je torej za intervju, zapisan kot vprašanje – odgovor in ne za povzemanje navedb intervjuvanke. Bralci so bili ves čas opozorjeni, da gre za informacije in mnenje sogovornice. Novinar vanje ni posegal, odgovori so navedeni dobesedno. Za intervju je značilno izražanje stališč in mnenj, zato odvetniška pisarna odgovarja, da ni kršitve 5. člena kodeksa, ki zavezuje, da novinar opozori, ko objavi ugibanja ali nepotrjene informacije.

Navedbe, s katerimi naj bi novinar kršil določbe kodeksa, je namreč izrekla sogovornica. Izrazila je svoje mnenje in pogled tudi o izvedbi projekta drugega tira. Za izrečeno v intervjuju novinar ne more biti odgovoren, odgovoren je lahko samo intervjuvanec. Ker gre pri izpostavljenih navedbah za stališča priznane ekonomistke, novinar ni imel razloga, da bi njene navedbe iz obširnega pogovora o gospodarski situaciji zaradi epidemije koronavirusa dodatno preverjal. Novinar zato ni kršil določb 1. člena kodeksa, zatrjujejo v odgovoru.

Iz enakega razloga tudi ni podana kršitev 4. člena kodeksa, saj novinar ne more odgovarjati za besede, izrečene v intervjuju. Novinar je vprašanja zastavil korektno, za vsebino odgovora oziroma za podana stališča pa odgovarja intervjuvanka.

Prav tako ni podana kršitev 3. člena kodeksa, ki zavezuje novinarje, da pri objavljanju informacij, ki vsebujejo hude obtožbe, pridobijo odziv tistih, ki jih te zadevajo. Intervju se osredotoča na stanje gospodarstva zaradi epidemije koronavirusa in na vpliv gradbeništva h gospodarski rasti, dotakne se tudi izvedbe projekta drugi tir, ni pa to osrednji del intervjuja. Navedbe intervjuvanke, ki jih izpostavlja pritožnica, ne predstavljajo hudih obtožb, da bi bilo treba pridobiti odziv pritožnice.
Navedeno potrjujejo stališča NČR, ko je razsojalo o pritožbah na vsebino intervjujev: Društvo distrofikov Slovenije proti novinarjem Kanala A , Javna razsvetljava d.d. proti novinarju Luki Deklevi , Viktor Markezič proti uredništvu glasila Mestne občine Koper.

Pritožnica navaja, da je že v popravku opozarjala na netočne navedbe intervjuvanke. Ker NČR ni pristojen za presojo utemeljenosti popravkov, novinar v odgovoru na pritožbo na kratko pojasnjuje, da je odgovorni urednik objavo popravkov v skladu z določili ZMed zavrnil z obrazloženim dopisom, tudi sicer pa je objava popravka v pristojnosti urednika in ne novinarja.

Odvetniška pisarna Zakonjšek po pooblastilu novinarja Janeza Tomažiča predlaga, da NČR ugotovi, da novinar ni kršil kodeksa.

SKLEP:

Novinar Janez Tomažič je kršil 5. člen, ni pa kršil 1., 3. in 4. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev:

NČR je po seznanitvi s pritožbo 2TDK in odgovorom novinarja Janeza Tomažiča ugotovilo, da je bil sporni prispevek kot intervju na spletnem portalu delo.si objavljen 4. 5. 2020 zvečer, v časopisu Delo pa 5. 5. 2020. V zvezi z obširnim pojasnilom pritožnice, da je sprožila postopek v zvezi z objavo popravka po ZMed, NČR poudarja, da ni pristojno za presojanje spoštovanja določil ZMed, kar v odgovoru na pritožbo poudarja tudi novinar Janez Tomažič.

NČR se je seznanilo z integralnima besediloma intervjuja v časopisu in na spletni strani in ugotovilo, da ne držijo navedbe novinarja Janeza Tomažiča, da se intervju z dr. Sandro Damijan »osredotoča na stanje gospodarstva zaradi epidemije koronavirusa in na vpliv gradbeništva h gospodarski rasti, dotakne se tudi izvedbe projekta drugi tir, ni pa to osrednji del intervjuja«. Skupaj z vprašanji novinarja je v časopisu Delo od okoli 280 vrstic kar 230 vrstic namenjenih pomembnosti oddaje javnih naročil domačemu gradbeništvu in drugemu tiru, samo 51 vrstic pa drugim temam. Zgolj v objavi na delo.si je navedenemu dodanih še 62 vrstic intervjuja o drugih temah. Pritožnica zato upravičeno domneva, da je bil intervju posvečen predvsem pogovoru o okoliščinah izvajanja projekta Drugi tir.

Pritožnica poudarja, da je novinar Janez Tomažič moral vedeti, da sporne trditve in mnenja dr. Sandre Damijan ne držijo, saj kontinuirano spremlja projekt Drugi tir in je o njem tudi pisal. Že bežen pregled na spletu dostopnih prispevkov Janeza Tomažiča na spletni strani delo.si to trditev pritožnice potrjuje.

Primer 1: 7. 12. 2018 je Tomažič na spletni strani delo.si poročal o začetku arheoloških izkopavanj na trasi Drugega Tira v prispevku Arheološke raziskave na drugem tiru se začenjajo v ponedeljek . Kljub temu novinar ni vsaj podvomil v verodostojnost intervjuvanke ali jo že v intervjuju, ki je bil objavljen 4. oz. 5. 4. 2020, na njeno neinformiranost ni opozoril, ko je dejala: »Čim prej je treba oddati dela predhodnih arheoloških raziskav«.

Primer 2: Na objavljena ugibanja in nepotrjene, celo netočne informacije v nekaterih izjavah intervjuvanke novinar bralca ni opozoril. Na okoliščine in vsebino intervjuja bi lahko opozoril v uvodu v intervju, ki je vedno izključno novinarjevo avtorsko delo, ali pa bi intervjuvanki zastavil dodatno vprašanje, ko mu je povedala: »Ni potrjenega investicijskega programa«. Spletna stran delo.si je 24. 1. 2019, več kot leto dni prej, poročala, da je Vlada RS potrdila investicijski program (Boris Šuligoj: Za drugi tir je potrebnih 1,194 milijarde evrov ), pri čemer gre utemeljeno dvomiti, da Janez Tomažič kot novinar in urednik gospodarskih strani Dela tega ne bi vedel. NČR v tem delu pritrjuje pritožnici.

Kljub vsemu in sledeč že navedeni praksi odločanja NČR ugotavlja, da za izrečeno v intervjuju s strani intervjuvanke novinar Janez Tomažič ne more biti odgovoren po 1., 3. in 4. členu Kodeksa novinarjev Slovenije. Kršil pa je 5. člen kodeksa, ki določa, da mora novinar, ko objavlja nepotrjene informacije, govorice ali ugibanja, na to opozoriti. Na neresnične navedbe intervjuvanke, najverjetneje njena ugibanja, ki ne držijo, bi ji lahko med intervjujem zastavil podvprašanje ali bralca že v uvodu v intervju opozoril, katere so sporne trditve sogovornice. Da je novinar Janez Tomažič lahko vedel, katere trditve intervjuvanke so v najboljšem primeru ugibanja ali govorice, če ne namerno zavajanje, dokazujejo (tudi njegovi) v obeh omenjenih medijih objavljeni prejšnji prispevki o projektu drugega tira in družbi 2TDK.