Easypark SI d.o.o. proti Piji Kapitanovič, novinarki Dela

Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Tatjana Pirc (predsednica), Brane Piano (podpredsednik), Irena Brejc, Urban Červek, Peter Merc, Ranka Ivelja, Jelena Aščić in Sonja Merljak Zdovc (članice in člani), je na seji 13. januarja 2022 v primeru Easypark proti Piji Kapitanovič, novinarki Dela, ugotovilo, da novinarka ni kršila Kodeksa novinarjev Slovenije (v nadaljevanju: kodeks).

Primer: Easypark SI d.o.o. proti Piji Kapitanovič, novinarki Dela

Easypark SI d.o.o. (v nadaljevanju: pritožnik) se po Odvetniški družbi Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji pritožuje zaradi besedila članka Srdit boj za podatke ali nezakonite prakse avtorice Pije Kapitanovič, objavljenega 3. avgusta 2021 v časniku Delo in na spletni strani delo.si.

Pritožnik zatrjuje, da so v članku navedene neresnične in zavajajoče trditve. Natančneje pritožnik zatrjuje, da je novinarka kršila 1 ., 3. , 5. in 6. člen kodeksa z navedbami:

– da Uroš Maklič ni zaposlen v podjetju Easypark SI in da nima pisnega pooblastila za zastopanje od uprave podjetja Easypark SI, kar po navedbah pritožnika ne drži. Poleg tega v nasprotju z navedbami novinarke, občina ni obšla javnega razpisa in javne objave, saj je šlo za naročilo manjše vrednosti, za katerega zakonsko ni potreben javni razpis oz. javna objava;

– da protikorupcijska komisija (KPK) preiskuje sodelovanje občin s podjetjem Easypark, saj je obravnava na KPK šele v fazi predhodnega preizkusa, v okviru katerega se preveri, ali sploh obstaja sum kršitev iz pristojnosti KPK in se na podlagi tega odloči o uvedbi ali neuvedbi preiskave, posledično KPK doslej ni uvedla uradne preiskave;

– da so uporabniki javnih parkirišč v Kranju nejevoljni, saj Easypark ni v tem času zabeležil nobenih pritožb uporabnikov;

– da Easypark pridobiva podatke uporabnikov za prihodnji razvoj aplikacij v pametnih mestih, saj ne razvija nobene aplikacije za pametna mesta.

Zgornje navedbe so po mnenju pritožnika neresnične in zavajajoče, novinarka ni navedla svojega vira informacij in svojih napak ni odpravila. Obenem avtorica članka ni poskusila kontaktirati in pridobiti mnenja pritožnika, kljub temu da je v članku objavila informacije, ki vsebujejo hude obtožbe zoper pritožnika.

Novinarka Pija Kapitanovič se je odzvala na poziv NČR in zavrača očitke, da je kršila Kodeks novinarjev Slovenije.

Pija Kapitanovič kot avtorica predmetnega članka pojasnjuje, da je kontaktirala pritožnika, v zvezi z obravnavanim člankom je po telefonu govorila s pritožnikovo piarovko Lidijo Petek in g. Makličem. Obenem jim je vprašanja, povezana z vsebino članka, poslala tudi po elektronski pošti, na kar so ji odgovorili. V dokaz je novinarka predložila e-poštna sporočila z dne 27. julija 2021 in 30. julija 2021.

Novinarka je pojasnila, da je podlago za svoje navedbe glede Uroša Makliča črpala iz baze AJPES, v kateri Uroš Maklič ni vnešen kot zastopnik Easypark, predložila je tudi posnetek zaslona.
V zvezi z navedbo, da je KPK zadevo predal policiji, je novinarka pojasnila, da je KPK zavrnil njeno zahtevo za dostop do ugotovitev KPK v zvezi s prijavo Easyparka z obrazložitvijo, da bo policija sprožila predkazenski postopek in da bo agencija za varstvo konkurence sprožila upravni postopek, razkritje pa bi lahko škodovalo uvedbi. V dokaz je novinarka predložila odločbo KPK 0900-38/2021-8 30005 z dne 30. septembra 2021.

Glede navedb o nejevolji uporabnikov iz Kranja je novinarka pojasnila, da je izhajala iz izjav svojih znancev, saj je tudi sama iz Kranja, poleg tega je predložila povezavo do člankov o nejevolji uporabnikov iz Maribora ob podražitvi.

Glede navedb o interesu podjetij, ki občinam ponujajo pametne rešitve za plačevanje parkirin, je novinarka izpostavila, da je izhajala iz splošnega interesa podjetij, ki delujejo v tem segmentu in računajo, da bodo v prihodnosti lahko zaslužila na podlagi pridobljenih podatkov. Zato je tudi formirala stavek: »interes podjetij je« in ne »interes dotičnega podjetja je«.

SKLEP:

Novinarka Pija Kapitanovič ni kršila 1., 3., 5. in 6. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev: NČR je po proučitvi pritožbe oz. dopolnitve pritožbe in odgovorov novinarke Pije Kapitanovič na pritožbo naprej pretehtal očitke o kršitvah 3. člena kodeksa. Kodeks zapoveduje objavo odziva osebe, ki jo hude obtožbe zadevajo, v istem prispevku, sicer pa takoj, ko je to mogoče, pri čemer mora novinar pojasniti, zakaj odziva ni mogel pridobiti. Po navedbah Pije Kapitanovič je pred objavo članka po telefonu govorila s piarovko pritožnika in g. Makličem kot predstavnikom pritožnika, obenem je s pritožnikom komunicirala tudi po elektronski pošti, kar je podkrepila tudi s predloženimi dokazili. NČR zato ugotavlja, da ne držijo pritožnikove navedbe, da ni imel možnosti, da bi se odzval na objavo. Posledično novinarka ni kršila 3. člena kodeksa.

NČR je sklenil, da novinarka ni kršila 1., 5. in 6. člena kodeksa z navedbami, da Uroš Maklič ni zaposlen v podjetju Easypark SI in da nima pisnega pooblastila za zastopanje uprave podjetja Easypark SI ter da je občina obšla določbe javnega razpisa oz. javne objave. Iz baze AJPES namreč izhaja, da Uroš Maklič ni zastopnik Easyparka, na prejeto vprašanje v zvezi s tem pa pritožnik novinarki pred objavo ni želel odgovoriti. Pritožnik v povezavi s tem tudi v postopku pred NČR ni predložil nobenih dokazil. Pritožnikova navedba, da je novinarka z zapisom, da je občina obšla določbe javnega razpisa oz. javne objave, kršila kodeks, je brezpredmetno, saj je novinarka v članku pojasnila, da se je občina Železniki odločila za evidenčno javno naročilo, kar trdi tudi pritožnik. Novinarka s to trditvijo ni kršila kodeksa.

Prav tako NČR ni prepoznal kršitev 1., 5. in 6. člena kodeksa zaradi novinarkinih navedb, da protikorupcijska komisija preiskuje pritožnika. Navedba, da KPK preiskuje pritožnika, v svojem bistvu sporoča, da pred KPK poteka postopek. Razsodišče bi sicer pričakovalo, da novinarka bralcu bolj jasno pojasni, da je šlo šele za ugotavljanje suma, ali gre za koruptivno dejanje, vendar pa njena navedba kljub temu drži, zato razsodišče ni ugotovil kršitve kodeksa.

Nadalje kršitve 1., 5. in 6. člena kodeksa ne predstavlja novinarkina navedba o nejevolji uporabnikov iz Kranja, saj gre za splošno navedbo logičnega odziva na podražitev uporabniške storitve, ki ne potrebuje posebnega vira. Pri tem ni pričakovati, da bi pritožnik delil podatke o morebitnih prejetih pritožbah.

Navsezadnje kršitve 1., 5. in 6. člena kodeksa ne predstavlja niti novinarkina navedba, da Easypark pridobiva podatke uporabnikov za prihodnji razvoj aplikacij v pametnih mestih. Novinarkina izjava je bila namreč splošna, nanašala se je na informacijska podjetja nasploh in ne le na pritožnika.

Pritožnik ni natančneje opredelil, na katere člene kodeksa se nanašajo njegove ostale navedbe, zato se NČR do njih ni opredeljeval.