Zavarovalnica Triglav d.d. proti Matjažu Polaniču (Dnevnik)


Prispevek Polanič


Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Gojko Bervar (podpredsednik), Davorin Koron, Lea Širok, Nina Jerman, Nada Ravter, Neža Kogovšek Šalamon, Mario Belovič (člani), je na seji 3. julija 2013 v primeru Zavarovalnica Triglav d. d. (zanjo takratni predsednik uprave Matjaž Rakovec in pomočnica predsednika uprave Urša Manček) proti novinarju Dnevnika Matjažu Polaniču ugotovilo, da novinar ni kršil Kodeksa novinarjev Slovenije (v nadaljevanju kodeksa). Ranka Ivelja se je iz odločanja izločila.


Primer: Zavarovalnica Triglav d.d. (zanjo takratni predsednik uprave Matjaž Rakovec in pomočnica predsednika uprave Urša Manček) proti novinarju Dnevnika Matjažu Polaniču

Pritožnik novinarju Matjažu Polaniču očita, da je v članku z naslovom »Rakovec hiti s potrditvijo letnega poročila in sklicem skupščine«, objavljenem 3. 4. 2013 v časopisu Dnevnik, z navajanjem hudih obtožb, ne da bi pridobil odziv, večkrat kršil 3. člen kodeksa (novinar mora pri objavljanju informacij, ki vsebujejo hude obtožbe, pridobiti odziv tistih, ki jih te informacije zadevajo, praviloma v istem prispevku, sicer pa takoj, ko je mogoče. Enako mora storiti tudi, ko povzema hude obtožbe iz drugih medijev ali arhivov. Če novinar odziva ni mogel pridobiti, mora to javnosti pojasniti). V istem članku naj bi novinar s tem, da ni ločil informacije od komentarja, kršil tudi 15. člen kodeksa (novinar je dolžan ločiti informacijo od komentarja. Razlika med poročilom o dejstvih in komentarjem mora biti dovolj razvidna, da lahko naslovnik sporočila loči med dejstvi in stališči novinarja).

Prvo kršitev 3. člena kodeksa naj bi novinar po navedbah pritožnika storil že z naslovom. Drugo kršitev z navedbo »Predsednik uprave Triglava si, kot kaže, intenzivno prizadeva, da bi še pred nastopom mandata novih nadzornikov pripravil teren za sklic skupščine in da bi nadzorni svet še v svoji trenutni sestavi potrdil letno poročilo in s tem tudi nagrado upravi.« Tretjo kršitev 3. člena kodeksa naj bi novinar storil z zapisom »Med drugim so nadzorniki od Rakovca že na zadnji seji zahtevali, da jim razkrije točen podatek o dejansko pobranih in ne le fakturiranih oziroma knjiženih premijah«. Četrto kršitev naj bi novinar storil z navedbo »Hkrati s potrditvijo letnega poročila je Rakovec želel že na zadnji seji dobiti tudi soglasje nadzornikov za dokapitalizacijo nekaterih hčerinskih zavarovalnic, ki so lani poslovale z visoko izgubo. Toda nadzorniki tega predloga po hitrem postopku niso želeli potrditi in tudi na današnji seji o tem predvidoma ne bodo odločali. Po navedbah naših virov naj bi bile razmere najbolj problematične v beograjskem Triglavu Osiguranju. Čeprav je uprava Triglava še do nedavnega ocenjevala, da ima srbska zavarovalnica dovolj kapitala, naj bi bila zdaj potrebna kar šest milijonov evrov visoka dokapitalizacija. Samo lani je namreč Triglav Osiguranje Beograd ob 20 milijonih prihodkov ustvaril kar štiri milijone evrov izgube, kljub že izvedeni dvomilijonski dokapitalizaciji pa se je kapital te zavarovalnice znižal za vsega dobrih 20 milijonov evrov.« Peto kršitev je novinar po navedbah pritožnika storil z zapisom »Že na zadnji seji in še pred potrditvijo letnega poročila naj bi Rakovec skušal potrditi tudi predlog za imenovanje revizorja, čeprav revizijska komisija o tem sploh še ni odločala.« Zadnjo krišitev 3. člena kodeksa naj bi novinar storil z zapisom »Čeprav si Matjaž Rakovec že dlje časa prizadeva, ali bi odločitev o tem, ali sodelovati ali ne pri dokapitalizacija Abanke Vipe, prepustil kar nadzornemu svetu in s tem nanj prenesel odgovornost, mu to, kot kaže, ne bo uspelo.«

Očitano kršitev 15. člena kodeksa naj bi novinar po mnenju pritožnika storil z navedbo »Kot smo razkrili v Dnevniku, si je Rakovec prizadeval, da bi nadzorniki obširno letno poročilo in s tem tudi nagrado upravi (ta je vezana na sprejem letnega poročila) potrdili že na seji minuli četrtek. Toda nadzorniki so si za proučitev poročila, podobno kot v minulih letih, vzeli dodaten čas, saj letno poročilo matične družbe obsega kar 274 strani, letno poročilo Skupine Triglav pa še 29 strani več.«

Po oceni pritožnika novinar pri pripravi spornih delov članka informacij ni preverjal na sedežu uprave Triglava, niti pri predsedniku uprave Rakovcu, katerega obtožuje ravnanj, neprimernih za predsednika uprave, niti jih ni preveril pri delavcu, ki je zadolžen za odnose z javnostmi. Informacije, ki jih je navedel, pa po mnenju pritožnika niso resnične, s tem naj bi novinar kršil 3. člen kodeksa. Novinar po oceni pritožnika v zadnjem delu članku tudi ni ločil med informacijo in komentarjem.

Matjaž Polanič je na pritožbo odgovoril. Zavrača vse očitke Zavarovalnice Triglav. Novinar trdi, da nobena od informacij, objavljenih v očitanem članku, ni bila napačna ali nepreverjena. Vse informacije, pravi, je preveril pri več članih nadzornega sveta, prav tako pa je na dan prve seje nadzornega sveta tudi dvakrat govoril z Luko Pušnikom, ki je na Zavarovalnici Triglav zadolžen za odnose z javnostmi. Čeprav pritožnik v svojem ugovoru zatrjuje, da nekatere informacije v članku niso bile resnične, Zavarovalnica Triglav po več kot mesecu dni omenjenega članka ni demantirala, informacije, ki jih je razkril v članku, pa so se v zadnjih tednih še dodatno potrdile. Poleg tega v članku ni bilo objavljene nobene hujše obtožbe proti predsedniku uprave Zavarovalnice Triglav, kakor mu tudi ni očitana kršitev zakona, pravil Ljubljanske borze ali načel korporativnega upravljanja, odgovarja novinar. Očitek, da je bil kršen 15. člen kodeksa, ne drži, odgovarja novinar, ker da v očitanem odstavku ni komentarja, temveč le dejstva.

SKLEP:

Tomaž Polanič ni kršil 3. in 15. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev:

NČR meni, da novinar v očitanih delih članka ni kršil 3. člena kodeksa, ker v omenjenih delih besedila ni vsebovana nobena huda obtožba, na katero bi novinar po kodeksu moral pridobiti odziv. Polanič le popisuje dogajanje pred in ob skupščini Zavarovalnice Triglav, ki ga pritožnik v svoji pritožbi vsebinsko ne demantira, temveč predvsem dodatno pojasnjuje interne akte podjetja, zakonodajo in druge korporativne prakse ob skupščinah in vodenju podjetja. Pritožnik tudi z nobeno besedo ne navede, kateri del očitanega besedila je huda obtožba. Rakovcu v članku recimo ni očitana nobena kršitev zakona, drugih obvezujočih predpisov in pravil, za katere bi novinar moral pridobiti odziv. Ali so navedbe novinarja točne in preverjene ali ne, se NČR, ob ugotavljanju kršitve 3. člena kodeksa ni opredeljevalo.

NČR tudi ugotavlja, da novinar ni kršil 15. člena kodeksa. Sporni del članka, ki bi lahko pomenil komentirano informacijo in s tem kršitev, in sicer da: »si je Rakovec prizadeval, da bi nadzorniki obširno letno poročilo in s tem tudi nagrado upravi (ta je vezana na sprejem letnega poročila) potrdili že na seji minuli četrtek« namreč ne odstopa od dejstev. Predsednik uprave Rakovec si je dejansko prizadeval, da bi bilo poročilo takrat sprejeto. To pa – sicer res po zakonskem avtomatizmu – pomeni tudi nagrado upravi. Pritožnik tega dejstva ne zanika. Argument pritožnika, da mora po zakonu o gospodarskih družbah družba sprejeti letno poročilo, ne zanika dejstva, da si je za to prizadevala uprava. Zato navajanje takšnih dejstev v tem primeru še ne pomeni komentiranja, zato tudi ni bilo kršitve 15. člena kodeksa.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

V Ljubljani, 9. julija 2013

Ranka Ivelja, predsednica Novinarskega častnega razsodišča